2012 Yılı Sonuç Karşılığı Hormon Otoanalizör Temini İhalesi

2012 Yılı Sonuç Karşılığı Hormon Otoanalizör Temini İhalesi

2012 Yılı Sonuç Karşılığı Hormon Otoanalizör Temini İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.II-2850

Şikayetçi:
Roche Diagnostik Sistemleri Tic. A.Ş., ESENTEPE MAH. KIRGÜLÜ SOK. NO : 4 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Tokat Devlet Hastanesi , Yenı Mahalle Gültekın Topçam Bulvarı 60100 TOKAT Başvuru tarih ve sayısı:
13.06.2012 / 21664 Başvuruya Konu İhale:
2012/47606 İhale Kayıt Numaralı "2012 Yılı Sonuç Karşılığı Hormon Otoanalizör Temini İhalesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Tokat Devlet HastanesiBaşhekimliği tarafından 11.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012 Yılı Sonuç Karşılığı Hormon Otoanalizör Temini İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Roche Diagnostik Sistemleri Tic. A.Ş.’nin 23.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.06.2012tarih ve 21664sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2276sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 1 ) İdareye yaptıkları şikâyet başvurusu üzerine verilen 31.05.2012 tarihli cevap yazısında, ihale üzerinde bırakılan istekli olan CRF Medikal Optik Tem. Turz. Gıda Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, başvuruya konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 2.22 nci maddesinde istenilen belgelerden bazılarını ihale dosyasına CD içerisinde ve Türkçe olarak sunduğunun ve bu belgelerin idari şartnamenin 7.7.1 inci maddesinde aslı veya noter onaylı olarak istenen belgeler kapsamında olmadığından CD olarak sunulmasının mümkün olduğunun belirtildiği; ancak Kamu İhale Kurulu’nun 31.05.2010 tarih ve 2010/UM.II-1559 sayılı kararı ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesi doğrultusunda, ihale dosyasında sunulması gereken belgelerin CD’ye kaydedilerek sunulmasının mevzuata aykırı olduğu,

2) Başvuruya konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 2.13 üncü maddesinde; “Kitlerin günlük sonuç verebilecek şekilde kısa olmalı, kit miadı uzun olmalı, çok sık kalibrasyon ve manuel işlem gerektirmemelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli olan CRF Medikal Optik Tem.Turz. Gıda Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen Tosoh AIA Pack kitlerinden bazılarının bu özelliği karşılamadığı, ihale listesinde yer alan 30.000 test TSH kiti, 18.000 test Vit B12 kiti, 6.000 test Folak kiti, 1000 test Anti-TPO kiti ve 800 test Anti-Tg kitlerinin, parametrelerinin tamamı 40 dakikalık inkübasyon süresi ile laboratuvar piyasasında yer alan diğer marka kitler içinde en uzun olanları olduğu, bahsedilen kitlerin test sayılarının toplamının 55.800 test olup bu miktarın 158.700 testlik toplam ihale miktarının üçte birinden fazlasını oluşturması nedeniyle günlük sonuç verme durumunu etkileyeceği, bu nedenle idarece öngörülen kısa süreli analiz koşulunun yerine getirilemeyeceği,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli olan CRF Medikal Optik Tem. Turz. Gıda Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, idari şartnamenin ekinde ve teknik şartnamenin 2.1 inci maddesinde belirtilen kitlerden CA 15-3 kiti yerine 4560189212084 UBB nolu ST AIA-Pack 27.29 kitinin teklif edildiği, bu kitin ihale listesinde istenilen CA 15-3 kitini birebir karşılamadığı, ayrıca CA 15-3 kitinin SUT geri ödeme listesinde yer almadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İdarece gönderilen işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, söz konusu ihaleye 2 teklif verildiği, ihale komisyonunca her iki isteklinin teklifinin de geçerli kabul edilerek ihalenin CRF Medikal Optik Tem. Turz. Gıda Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Roche Diagnostik Sistemleri Ticaret A.Ş.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu malın adının; “2012 Yılı Sonuç Karşılığı Hormon Otoanalizör Temini ” olarak belirtildiği,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde;

“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1 ) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2 ) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1 ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2 ) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK?e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) İstekliler ve teklif ettikleri ürünler Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı olması ve Tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma ( üretici/ithalatçı ) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını ( T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri ) teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunulacaktır. Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösteren barkod numaraları ihale ihtiyaç listesindeki sıraya göre belirtilecektir. TİTUBB mevzuatı kapsamı dışındaki malzemeler için isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili beyanı esas alınacak ve sunulan ilgili belgelere göre işlem yapılacaktır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.6.İstekli; teklif etmiş olduğu cihaz veya cihazların kullanım kılavuzu ile kılavuzun Türkçe tercümesi ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dokümanları Türkçe olarak kuruma vereceklerdir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır?şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.”düzenlemesine,

Anılan şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesinde;

“19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.”düzenlemesine,

Yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin “Konu” başlıklı 1 inci maddesinde;

“Kurumumuz laboratuarına “gerçekleşen test sonuç sayıları karşılığı cihaz edinme” prensibine uygun olarak 2012 mali yılında gerekli hormon analiz kiti ve hormon analizörü ihtiyacının karşılanması teknik şartnamesidir.”düzenlemesi,

“Satın alınacak sonuçlar için gerekli kitler ve özellikleri” başlıklı 2 nci maddesinde;

“2.17. Firmalar Sağlık Bakanlığı Tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası kayıt belgesini ve UBB numaralarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2.22. İhaleye iştirak eden firmaların; teklif ettikleri kitler ile bu kitleri kullanan sistemleri ve programları ayrıntılı biçimde tanımlayan dokümanlarını ihale dosyalarına koyması gereklidir.

2.23. Kitlere teklif veren firmalar yetki belgesini veya distribütör belgesini yine teklif edilen sistemin referanslarını ve telefon irtibat numaralarını teklif dosyasına koymalıdır”

6.4. İlgili firma tüm bu şartları maddeler halinde okuduğunu ve her bir maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini yazılı olarak ihale dosyasına koymalıdır.” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

İdari şartnamenin yukarıda yer verilen 7 nci maddesinde yer alan düzenlemelerden, teklif edilen cihazlara ilişkin kullanım klavuzu ile kılavuzun Türkçe tercümesi ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dokümanların Türkçe olarak sunulacağı ve ihaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri ) teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunulacağı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, ihaleye ilişkin teknik şartnamenin yukarıda yer verilen 2 nci maddesinden, teklif edilen kitler ile bu kitleri kullanan sistemleri ve programları ayrıntılı tanımlayan dokümanlar, teklif edilen kitlere ilişkin yetki belgesi veya distribütör belgesi ileteklif edilen sistemin referansları ve telefon irtibat numaraları ve teknik şartnamede yer alan maddeleri okuduğunu ve her bir maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini gösteren yazılı beyanın ihale dosyasına konulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar idari şartnamenin yukarıda yer verilen 7 nci maddesinde, isteklilerin teklif dosyaları kapsamında teklif edilen kitlere ilişkin tanıtıcı doküman sunmaları gerektiğine yönelik düzenleme yapılmamış olsa da, ihale dokümanı kapsamında yer alan teknik şartnamenin yukarıda yer verilen 2 nci maddesinde isteklilerin söz konusu belgeleri ihaleye katılım aşamasında teklif dosyalarında sunmaları gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Diğer yandan, teklif mektubu standart formunun 1 inci maddesinde yer alan; “…ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.” ibaresi göz önünde bulundurulduğunda, isteklilerin ihale dokümanında yer verilen düzenlemeleri dikkate alarak tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idari şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında teklif dosyasında; Tosoh & Bioscience AIA-21/ AIA 1800 test listesi, teklif edilen cihaza ve kitlere ilişkin TİTUBB kayıtları, hormon otoanalizörü teknik şartnamesine uygunluk belgesi ve Tosoh & Bioscience marka AIA-1800 model hormon analizör cihaza ilişkin İngilizce katalog ve bunun Türkçe tercümesi ile anılan cihazın bakım prosedürünü gösteren dokümanın, ayrıca teklif edilen kitlere ilişkin prospektüsler ve Tosoh AIA-1800 model cihazın kullanımına ilişkin bilgileri içeren Türkçe dokümanın yer aldığı CD’nin sunulduğu görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı maddesinin birinci fıkrasında; BuYönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.”hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü çerçevesinde, ihale mevzuatında isteklilerce teklif dosyasında sunulacak belgelerin CD ortamında teslim edileceğine dair bir düzenlemenin bulunmadığı, teklif dosyasındaki belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ya da ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür.” şerhi düşülen örneklerinin sunulabileceği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen kitlere ilişkin prospektüslerin ve Tosoh AIA-1800 model cihazın kullanımına ilişkin bilgileri içeren Türkçe dokümanın CD’ye kaydedilerek sunulmasının belgelerin sunuluş şekline aykırı olduğu, dolayısıyla CD içerisinde yer alan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin ihale dosyasında sunulması gereken belgelerin CD’ye kaydedilerek sunulmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmüştür.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli olan CRF Medikal Optik Tem. Turz. Gıda Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin 2 nci iddiasının teknik görüş alınarak çözülmesi gereken bir iddia olduğu anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen değerlendirme çerçevesinde, teklif edilen kitlere ilişkin prospektüslerin ve Tosoh AIA-1800 model cihazın kullanımına ilişkin bilgileri içeren Türkçe dokümanın CD’ye kaydedilerek sunulmasının mevzuata aykırı olduğu ve CD içerisinde yer alan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin 2 nci iddiası yerinde görülmemiştir.

3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan istekli olan CRF Medikal Optik Tem. Turz. Gıda Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Tosoh& Bıoscıence AIA-21/AIA 1800 test listesi ve kitlere ilişkin olarak sunulan TİTUBB kayıtları incelendiğinde; anılan isteklinin CA 15-3 kiti olarak 4560189212084 UBB kodlu “ST AIA-PACK 27.29” etiket adlı kanser antijeni 15-3 kitini teklif ettiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin söz konusu iddiasının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan görüş alınarak çözülmesi gereken bir iddia olduğu sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen değerlendirme çerçevesinde, teklif edilen kitlere ilişkin prospektüslerin ve Tosoh AIA-1800 model cihazın kullanımına ilişkin bilgileri içeren Türkçe dokümanın CD’ye kaydedilerek sunulmasının mevzuata aykırı olduğu ve CD içerisinde yer alan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin 3 üncü iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13