2012 Ve 2013 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı [(17 Ay – 40 Kişi) – (01.08.2012–31.12.2013)] İhalesi İhalesi

2012 Ve 2013 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı [(17 Ay – 40 Kişi) – (01.08.2012–31.12.2013)] İhalesi İhalesi

2012 Ve 2013 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı [(17 Ay - 40 Kişi) - (01.08.2012–31.12.2013)] İhalesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 63
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.II-2862

Şikayetçi:
Sun Yemek Otomasyon Temizlik Gıda San. Ve Tic. A.Ş., 75.YIL MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8.CADDE NO:5 ESKİŞEHİR İhaleyi yapan idare:
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Elmalikent Mahallesi Ademyavuz Caddesi 1 34760 İSTANBUL Başvuru tarih ve sayısı:
15.06.2012 / 21914 Başvuruya Konu İhale:
2012/17678 İhale Kayıt Numaralı "2012 Ve 2013 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı [(17 Ay - 40 Kişi) - (01.08.2012–31.12.2013)] İhalesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesitarafından 09.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012 Ve 2013 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı [(17 Ay - 40 Kişi) - (01.08.2012–31.12.2013)]” ihalesine ilişkin olarak Sun Yemek Otomasyon Temizlik Gıda San. ve Tic. A. Ş.’nin 24.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.06.2012tarih ve 21914sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2302sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalede istenilen iş deneyiminin tevsiki amacıyla, ilgili mevzuat hükmüne uygun olarak özel sektöre gerçekleştirilen bir işten dolayı düzenlenmiş sözleşme ve eki faturaları sunduklarını, söz konusu işte sözleşme hükmüne uygun olarak iş eksilişi yapıldığını ancak idarece anılan sözleşmedeki tutar ile sözleşme ekindeki faturaların birbiri ile uyumlu olmamasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan işlemin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde: “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 nci maddesinde: “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir…” hükmü,

İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde: “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel sektörde yapılan, Yemek Pişirme ve/veya Dağıtım ve Sonrası Yapılan Hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerinde; iş deneyim belgesi istenilen ihalelerde iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyiminin tevsiki amacıyla, yurtiçinde gerçekleştirilen işlerde, deneyime konu işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin fatura örneklerinin veya onaylı suretlerinin sunulmasının istendiği, bu işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de sözleşme tutarını doğrulaması şartıyla fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağının belirtildiği ancak sözleşmenin iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği görülmüştür.

İhale dokümanı incelendiğinde isteklilerden teklif ettikleri bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istendiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında özel sektöre gerçekleştirilen bir iş kapsamında düzenlenen sözleşme ve eki faturaların sunulduğu, idarece bu belgelerin incelenmesi neticesinde, sözleşmenin ekinde yer alan faturalardaki KDV hariç toplam tutarın, KDV hariç sözleşme tutarından daha düşük olduğu ve ihale dosyasında sunulan belgeler arasında söz konusu işte iş eksilişi yapıldığını gösterir herhangi bir belgenin de yer almadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından ihalede teklif edilen bedelin 3.198.941,34 TL olduğu, bu durumda isteklice sunulan iş deneyim tutarının asgari (3.198.941,34*0,40=) 1.279.576,54 TL olması gerektiği, anılan istekli tarafından Euro Mimarlık Havacılık İnş. San. ve Tic. A. Ş.’ye sunulan yemek hizmetine ilişkin KDV hariç toplam tutarının 2.953.700,00 TL olduğu 15.12.2011 tarihli bir sözleşme sunulduğu, sözleşmeye konu işin süresinin 37 gün olduğu, işin tanımının ise malzeme dahil yemek hazırlama ve servisi şeklinde olduğu, söz konusu sözleşmenin ekinde KDV hariç toplam tutarlarının 2.906.330,60 TL olduğu 6 adet faturanın sunulduğu, faturalarda yer alan tutarların toplamının sözleşme tutarından (2.953.700,00TL-2.906.330,60TL=) 47.369,40 TL daha düşük olmasına rağmen eksik kısma ilişkin ek bir faturanın veya taraflarca sözleşmeye konu işin iş eksilişi yapılarak tamamlanması hususunda anlaşmaya varıldığının gösterir herhangi bir belgenin sunulmadığı görülmüştür. Sonuç olarak; başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşmede yer alan tutar ile sözleşmeye ek olarak sunulan faturalarda yer alan tutarlar arasındaki 47.369,40 TL’lik eksikliği açıklayan herhangi bir belgenin sunulmadığı, bu nedenle de söz konusu tutarın iş kapsamında yapılıp yapılmadığının, yapılmamış ise söz konusu eksikliğinin iki tarafın ortak iradesine dayanıp dayanmadığı anlaşılamadığından, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; başvuru sahibi isteklinin idareye sunmuş olduğu iş deneyimini gösterir sözleşmenin eki faturalarda yer alan tutarların toplamının sözleşmede yer alan toplam tutardan daha düşük olduğu, söz konusu farklılığa ilişkin olarak ek bir faturanın veya iş eksilişi yapılması durumunda ilgili Uygulama Yönetmeliği’nin 47 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen ve teklif dosyasında diğer belgeler ile birlikte sunulması zorunlu olan sözleşmenin taraflarının işin iş eksilişi yapılarak tamamlanması hususunda anlaştığını gösterir belgenin sunulmadığı, özetle sözleşmeye konu işin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ispatlayıcı belgelerin tam olarak sunulmamış olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

İhalede geçerli teklif sunmuş oldukları idarece belirlenen diğer istekliler tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde; bu istekliler tarafından sunulan belgelerin benzer iş tanımına uygun olduğu, belgelerin tutarlarının teklif bedellerinin %40’ının altında olmadığı tespit edildiğinden, anılan isteklilerin iş deneyiminin tevsiki amacıyla sundukları belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13