2012 Mali Yılı Aliağa Atl.Aml.Tl. Metem Ve Mem Müdürlüğüne Makine Ve Techizat Alımı İhalesi

2012 Mali Yılı Aliağa Atl.Aml.Tl. Metem Ve Mem Müdürlüğüne Makine Ve Techizat Alımı İhalesi

2012 Mali Yılı Aliağa Atl.Aml.Tl. Metem Ve Mem Müdürlüğüne Makine Ve Techizat Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UM.III-2730

Şikayetçi:
Kontek Mühendislik Otomasyon Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti., RASİMPAŞA MAH. RIHTIM CAD. İZZETTİN SOK.AZTAŞ APT. NO : 14 KAT : 2 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
İzmir Aliağa İlçe Özel İdaresi, Kazımdirik Mahallesi Hükümet Caddesi 35500 İZMİR Başvuru tarih ve sayısı:
14.06.2012 / 21700 Başvuruya Konu İhale:
2012/57698 İhale Kayıt Numaralı "2012 Mali Yılı Aliağa Atl.Aml.Tl. Metem Ve Mem Müdürlüğüne Makine Ve Techizat Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.M.[2281].(0261)./2012-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
İzmir Aliağa İlçe Özel İdaresi tarafından 04.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012 Mali Yılı Aliağa ATL, AML, TL, METEM ve MEM Müdürlüğüne Makine ve Teçhizat Alımı (1. Kısım)” ihalesine ilişkin olarak Kontek Mühendislik Otomasyon Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.06.2012 tarih ve 21700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; teknik şartnamede, tekliflerin demonstrasyon yoluyla da değerlendirileceği ve bu değerlendirmenin, sunulmuş olan belgelerin incelenmesi neticesinde teklifinin geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden en düşük fiyat teklif etmiş olandan başlamak kaydıyla, ihale tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren her gün, sırası gelen bir isteklinin saat 09.00’da demonstrasyon yapacağı şekilde yürütüleceği düzenlemelerine yer verildiği, bu düzenlemeler çerçevesinde idarece demonstrasyon yapılmasının zorunlu olduğu, ancak idarece demonstrasyon yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırıldığı, diğer taraftan, ihale tarihi (04.06.2012) dikkate alındığında, idarece, 06.06.2012 tarihinde demonstrasyon yaptırılmak üzere hazır bulundurulmaları gerektiği halde, aynı tarihte demonstrasyon yapılmasına gerek bulunmadığı kararının alındığı, ancak, böyle bir karar alınsa dâhi, bu kararın ihale tarihinde alınarak isteklilere tebliğ edilmesinin gerekli olduğu, ayrıca, kesinleşen ihale kararında tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmediği, bu durumların mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdari şartnamenin 19 uncu maddesi çerçevesinde, ihalenin üç kısımdan oluştuğu ve kısmi teklif verilebileceği, başvuru sahibinin ihalenin birinci kısmı olan “Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı” için teklif verdiği ve bahse konu kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş olduğuanlaşılmıştır.
İhale komisyonu tarafından, 04.06.2012 tarihinde, Entek Eğt. Tek. Dan. San. ve Tic. A.Ş. tarafından demonstrasyon yapılmasına karar verildiği ve 05.06.2012 tarihli yazıyla,“…teknik şartnamenin 8.maddesi özel şartların 3.bendinde “İdare gerekli görür ise verilecek ürünler hakkında satıcı firmanın daha önce kurduğu laboratuarlardan demo gösterme” şartı gereği komisyon kararınca 06/06/2012 tarihi mesai bitimine kadar komisyon üyelerine demo göstermeniz…” ifadelerine yer verilerek, söz konusu istekliden demonstrasyon yapmasının istenildiği tespit edilmiştir.
Bundan sonra, başvuru sahibi tarafından şikâyet başvurusunda bulunularak, en düşük fiyat teklif eden istekliye, teknik şartname gereği 05.06.2012 tarihinde demonstrasyon yaptırılması gerekirken, 06.06.2012 tarihinde yaptırılmasının bahse konu şartnameye aykırılık teşkil ettiği, anılan şartname gereği söz konusu tarihte kendilerinin demonstrasyon yapmasının gerektiği, ayrıca, en düşük fiyat teklif eden isteklinin yapacağı demonstrasyon için, teknik şartnameye aykırı şekilde yeni bir gün tespit edilmesinin haksız rekabete yol açtığı hususlarının belirtildiği ve bu konularda gerekli açıklamaların yapılarak, kendilerine de demonstrasyon yapılmasının talep edildiği görülmüştür.
Şikâyet üzerine, ihale komisyonu tarafından 06.06.2012 tarihinde toplanıldığı, söz konusu toplantı tutanağında, teklif değerlendirmesinin, 04.06.2012 ve 05.06.2012 tarihlerinde yapıldığı ve en düşük fiyat teklif eden istekliye, 06.06.2012 tarihinde demonstrasyon yapacağının bildirildiği belirtilerek, demonstrasyonda görevli komisyon üyelerinin sınavlara ilişkin görevleri bulunduğundan ve okulun yıl sonu işlemlerinin aksamaması amacıyla demonstrasyonun iptal edilmesine ve ihale dosyasının yeniden incelenmesi neticesinde sunulan doküman ve katalogların yeterli olduğu kanaatine varıldığından, demonstrasyon yapılmayacağının isteklilerin tamamına tebliğ edilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.
Başvuruya konu kısma ait teknik şartname incelendiğinde; “Özel Şartlar” başlıklı 8 inci maddesinde;
“i. Teklif edilen donanımların ihale sonrasında teknik şartnameye uygunluğunu göstermek amaçlı, firma teklif ettiği ürünleri bütün detayları ile göstermek zorundadır.
ii. Önerilen ürünlerin birebir katalog sayfaları, teknik özellikleri.
iii. İdare gerekli görür ise  verilecek ürünler hakkında satıcı firmanın daha önce kurduğu laboratuvarlarda  demo yapma şartı. (Firma teknik şartnameye uyumu bu demo da gösterecektir)
iv. Tekliflerin değerlendirilmesinde, önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve okul ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (Demonstrasyon) ele alınacaktır. Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren yüklenici firmadan başlamak üzere demo yapılacaktır. Demo, isteklinin kurduğu yerlerin birinde, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk iş gününden itibaren saat 09.00 da başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir. İsteklinin kurulum yaptığı ve demo olarak göstereceği yer, Okul sınırları dışında ise, komisyon üyelerinin masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir. Demo sonrasında ihale komisyonu tarafından düzenlenecek ilgili Demo yeterlilik tutanağına satıcı firmanın demoya katılan yetkili temsilcisi de imza atacaktır. Bu demo sonunda teknik şartnamede yer alan tüm yazılım modüllerinin içerisinden ihale komisyonu tarafından talep edilecek içeriklerinin teklif edilen yazılım tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit amacıyla; her modülün işlevleri ve bu işlevlerin yerine getirilmesinden sonra o modülden alınması gereken çıktılar kontrol edilecek, ihale komisyonunun onayladığı firmaların teklifi ihale komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır." düzenlemesi yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen teknik şartname düzenlemelerinde, idarece gerekli görülmesi durumunda demonstrasyon yapılacağı belirtilmiş ve demonstrasyon yapılmasına karar verilmesi durumunda isteklilerin hangi tarihlerde söz konusu işlemi gerçekleştireceğini düzenleyen çeşitli ifadelere yer verilmiştir.
İtirazen şikâyet başvuru dilekçesi incelendiğinde, başvuruya konu hususun, şikâyetçinin, yukarıda aktarılan düzenlemelerin ikinci fıkrasında belirtilen “satıcı firmanın daha önceden kurduğu laboratuarlarda” yapılacak olan demo ile üçüncü fıkrasında yer verilen “isteklinin kurduğu yerlerin birinde” yapılacak olan demonun farklı tür demolar olduğunu algılaması nedeniyle ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır.
Aktarılan teknik şartname düzenlemeleri bu açıdan da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu iki fıkrada da belirtilen demonstrasyon işlemlerinin, aynı işlemleri ifade ettiği görülmektedir. Bu kapsamda, bahse konu ikinci fıkrada da belirtildiği üzere, demonstrasyon işleminin idarece gerekli gördüğü takdirde yapılabileceği, başvuruya konu ihalede demonstrasyon yapılmasının zorunlu olmadığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla, incelenen ihalede, idarece, teknik şartnameye uygunluk denetiminin, katalog, doküman vs. belgeler üzerinden ve gerekmesi halinde demonstrasyon yoluyla yapılabileceği, ancak, idarece demonstrasyona gerek görülmediği, ayrıca, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünlerin teknik şartnameye aykırı olduğuna yönelik bir iddiasının da bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarece gerçekleştirilen işlemlerin ihale dokümanına uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.
Ayrıca, kesinleşen ihale kararında tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmesi şartının, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararlarına ilişkin olduğu, başvuru sahibinin ise teklifinin geçerli olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda, kesinleşen ihale kararındatekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddiası da uygun bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13