2012-2013 Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler İhalesi

2012-2013 Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler İhalesi

2012-2013 Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 78
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2876

Şikayetçi:
Metropoli Gıda Teks. Tem. Hayv. İnş. San.Ve Tic. Ltd. Şti., SARIHAMZALI MAH. 47003 SOK. NO : 39 ADANA İhaleyi yapan idare:
Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimliği, Türkmen M. Hülya Koçyiğit Bulvarı Bayraklıdede Mevkii 09400 AYDIN Başvuru tarih ve sayısı:
26.06.2012 / 22894 Başvuruya Konu İhale:
2012/8029 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 17.02.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012-2013 Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Metropoli Gıda Teks. Tem. Hayv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.06.2012tarih ve 22894sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2435sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine aykırı olduğu düşüncelerinden hareketle incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İncelemeye konu ihalede; Kamu İhale Kurulunun 16.04.2012 tarih ve 2012/UH.III-1771, 2012/UH.III-1772 ve 2012/UH.III-1773 sayılı kararları gereğince teklifleri aşırı düşük bulunan 4 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve bunlardan yalnızca Fer-Ah Yem. Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yaz. Serv. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasının yeterli görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibi ise, sınır değerin üzerindeki tek geçerli teklif sahibi isteklidir.
4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.
hükmü yer almaktadır.
Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesinde açıklanmıştır. Anılan Tebliğin 79.4 üncü maddesinde; “İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.”açıklamaları yer almaktadır.
4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesinde; teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden, teklifin tamamı üzerinden değil sadece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenmesi gerektiği açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde hüküm altına alınmıştır. Bunun aksine bir uygulama Kanunun 38 inci maddesine açık bir aykırılık oluşturacaktır. Özellikle yemek sektöründe; maliyeti etkileyen birbirinden bağımsız birçok parametre bulunması, girdi maliyetlerinde yerel ve mevsimsel koşullara göre yaşanan dalgalanmalar ve belirsizlikler, standart bir ürün tarifinin yapılamaması, çıktı ürünün kalitesinin belirlenmesinde objektif bir değerlendirme yapılmasının zorluğu, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde teklifte önemli bileşenlerin somut ve açık bir şekilde belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir.
Mevzuatın yukarıda aktarılan ve açıklanan hükümleri böyle iken; incelenen ihalede, teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmediği ve idarece yapılan bu işlemde 4734 sayılı Kanunun 38 inci ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihale komisyonunca teklifi aşırı düşük olduğu belirlenen isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili açıklama istenerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13