2011-2012 Mali Yıllarına Ait Malzemeli,Taşımalı,Dağıtım Ve Sonrası Yemek Hizmet Alımı İhalesi İhalesi

2011-2012 Mali Yıllarına Ait Malzemeli,Taşımalı,Dağıtım Ve Sonrası Yemek Hizmet Alımı İhalesi İhalesi

2011-2012 Mali Yıllarına Ait Malzemeli,Taşımalı,Dağıtım Ve Sonrası Yemek Hizmet Alımı İhalesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 88
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2886

Şikayetçi:
Dicle Yemekçilik San. Tic. Ltd. Şti., SANCAK MAH. 507. SOK. NO : 9/2 ANKARA İhaleyi yapan idare
Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliği, Op.Dr. Seref Inalöz Cad. No:4 21000 DİYARBAKIR Başvuru tarih ve sayısı:
18.06.2012 / 21971 Başvuruya Konu İhale:
2010/516651 İhale Kayıt Numaralı "2011-2012 Mali Yıllarına Ait Malzemeli,Taşımalı,Dağıtım Ve Sonrası Yemek Hizmet Alımı İhalesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 22.11.2010tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2011-2012 Mali Yıllarına Ait Malzemeli, Taşımalı, Dağıtım ve Sonrası Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dicle Yem. San. Tic. Ltd. Şti.tarafından 18.06.2012tarih ve 21971sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2315sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 1 ) 13.12.2010 tarihinde kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş oldukları açıklamaların uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiğinin belirtildiği, 14.12.2010 tarihinde idareye yapmış oldukları şikâyet başvurusu sonrasında kendilerine gönderilen 29.12.2010 tarihli yazı ile ihalenin iptaline karar verildiğinin belirtildiği, ihalenin iptali işlemine karşı bir hak kaybı ve zarara uğrama durumu söz konusu olmadığından şikâyet başvurusuna konu edilen iddiaların itirazen şikâyet başvurusu yolu ile Kamu İhale Kurumuna taşınmadığı, idarece kendilerine gönderilen 13.06.2012 tarihli yazıda ise, Danıştay 13 üncü Dairesinin almış olduğu 29.03.2012 tarih ve 2012/792 esas sayılı karar uyarınca ihaleye kalındığı yerden devam edilmesine ve ilk ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilmesine karar verildiği, Danıştay’ın ihalenin iptalinin iptaline yönelik kararı sonrasında ihalenin iptal edildiği andan hemen öncesindeki hukuki durum geçerli olduğundan, yapmış oldukları başvurunun esastan incelenmesi gerektiği, bu çerçevede Kuruma itirazen şikâyet başvurusu süresi sona ermeden ilk ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli olan Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşme imzalamaya davet edilmesine yönelik idare işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı, 2 ) Söz konusu ihalede tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle açıklama istenmesi ve sonrasında yapılan açıklamanın uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemlerin mevzuata uygun olmadığı, nitekim idarece ihalenin yapıldığı tarihten 15 gün önce gerçekleştirilen başka bir ihalede, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin en düşük teklifi veren istekli üzerinde bırakıldığı, ihalenin en düşük teklifi veren isteklinin teklifinden 770.000,00 TL daha fazla teklif veren istekli üzerinde bırakılmasının kamu zararına yol açtığı, netice itibari ile 14.12.2010 tarihinde idareye sunmuş oldukları şikâyet dilekçesindeki iddiaların incelenerek ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, 3 ) İhale üzerinde bırakılan istekli Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile ihaleye teklif sunan Biroğulları İnş. Tura. Su Ürn. Tar. Ürün. Yem. Hizm. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aynı gruba ait firmalar olduğu, ihale tarihi itibari ile ortak olan firmaların aynı ihaleye teklif vermiş olmalarından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak haklarında yasaklama kararı verilmesi ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “2011-2012 mali yıllarına ait malzemeli, taşımalı, dağıtım ve sonrası yemek hizmet alımı ihalesi” olduğu belirtilmiş, “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceği düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın 09.11.2010 tarihli kararı ile ihaleyi gerçekleştiren idare olan Diyarbakır Devlet Hastanesinin statüsünün kaldırılarak Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine entegre edildiği, ihaleye Avşaroğulları Et Ürn. Yem. Üret. Dağ. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanı ile teklif sunan başvuru sahibinin ünvanının ise 28.09.2011 tarihli ortaklar kurulu kararı ile Dicle Yem. San. Tic. Ltd. Şti. şeklinde değiştirildiği ve bu hususun 05.10.2011 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği görülmüş, bu nedenle aşağıda idarenin adı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, başvuru sahibinin ticaret ünvanı ise Dicle Yem. San. Tic. Ltd. Şti. şeklinde anılmıştır

İtirazen şikâyete konu edilen ihaleye yedi istekli tarafından teklif sunulduğu, ihale komisyonunca sunulan belgeler üzerinden yapılan inceleme neticesinde bütün isteklilerin yeterli olduğunun tespit edildiği, 5.142.000,00 TL olarak belirlenen yaklaşık maliyetten, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde yer verilen % 20 azami kâr oranının düşülmesi sonrasında kârsız yaklaşık maliyetin 4.285.000,00 TL olarak tespit edildiği ve bu tutarın altında teklif veren başvuru sahibi Dicle Yem. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte üç isteklinin teklifinin aşırı düşük bulunarak açıklama istendiği, açıklama sunan başvuru sahibi ile Biroğulları İnş. Tura. Su Ürn. Tar. Ürün. Yem. Hizm. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. & Yeni Bayram Gıda İnş. Haz. Yem. Pet. Ürn. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı tespitiyle adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve 02.12.2010 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

10.12.2010 tarihli kesinleşen ihale kararının 13.12.2010 tarihinde başvuru sahibine bildirilmesi sonrasında, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapmış oldukları açıklamaların mevzuata uygun olduğu ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile ihaleye teklif veren diğer bir istekli olan Biroğulları İnş. Tura. Su Ürn. Tar. Ürün. Yem. Hizm. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aynı firma oldukları iddiasıyla başvuru sahibi tarafından, 14.12.2010 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet dilekçesinde yer alan iddialara ilişkin olarak herhangi bir karar alınmadan, ihaleyi yapan idare olan Diyarbakır Devlet Hastanesinin statüsünün kaldırılarak Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine entegre edilmesi nedeniyle hizmetin yürütülmesine ilişkin çeşitli zorluklar gerekçe gösterilerek 24.12.2010 tarihinde ihalenin iptaline karar verildiği ve aynı tarihli yazı ile bu durumun başvuru sahibine bildirildiği, ihalenin iptali kararı sonrasında gerek ihalenin iptali kararına karşı, gerekse şikâyet dilekçesinde yer alan iddialara ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

İhalenin iptali kararına karşı ihale üzerinde bırakılan Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.01.2011 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kurulca alınan 14.02.2011 tarih ve 2011/UH.III-689 sayılı karar ile iptal gerekçesi yerinde görülerek başvurunun reddine karar verildiği, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 14 üncü İdare Mahkemesinde dava açıldığı, Mahkemenin 24.11.2011 tarih ve E:2011/576, K:2011/1556 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verildiği, bu karar üzerine davacı tarafından yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz yoluna başvurulduğu, Danıştay 13 üncü Dairesinin 29.03.2012 tarih ve E:2012/792 sayılı kararı ile “..14.02.2011 tarih ve 2011/UH.III-689 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulmasına…” karar verildiği, Danıştay 13 üncü Dairesinin anılan kararı uyarınca, 14.05.2012 tarih ve 2012/MK-148 sayılı Kurul kararı ile; “1) 14.02.2011 tarih ve 2011/UH.III-689 sayılı Kurul kararının iptaline, 2 ) Anılan yargı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verildiği görülmüştür.

İhalenin iptali kararının iptaline yönelik Kurulca alınan karar üzerine, iptal kararı öncesinde ihale üzerinde bırakılan istekli olan davacı Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2012 tarihli yazı ile sözleşme imzalamaya davet edildiği, 13.06.2012 tarihli yazı ile de diğer isteklilerle birlikte başvuru sahibinin bilgilendirildiği ve anılan yazının başvuru sahibine tebliği sonrasında 18.06.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından 14.12.2010 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusu sonrasında idarenin karar alma süresi olan 10 günlük süre içinde iddialara yönelik herhangi bir karar alınmayarak, söz konusu sürenin son günü olan 24.12.2010 tarihinde geçerli teklif kalmadığı veya ihalede rekabetin oluşmadığı gibi tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin gerekçeler dışında idarenin başka bir idareye entegrasyonu nedeni ile ihalenin iptaline karar verildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesine yönelik iddiaların ihalenin iptali sonrasında itirazen şikâyet yoluyla incelenerek karara bağlanmasında incelemeye konu ihale bakımından başvuru sahibinin menfaatinin bulunmadığı, ihalenin iptaline yönelik kararın Danıştay 13 üncü dairesince iptali sonrasında da, iptal kararı alınmasından hemen önceki hukuki duruma dönüldüğü ve iptale ilişkin işlemin bütün hüküm ve sonuçları ile ortadan kalktığı dikkate alındığında, Danıştay 13 üncü Dairesinin kararının uygulanmasına yönelik idarece tesis edilen işlemlerin başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih olan 15.06.2012 tarihinden itibaren 10 gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği anlaşılmış, bu çerçevede 18.06.2012 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresi içerisinde yapıldığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinin son fıkrasında, idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı, anılan Kanunun, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunu düzenleyen 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında da, Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

İncelenen ihalede Dicle Yem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 18.06.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve Kurum tarafından nihai karar verilmeden 19.06.2012 tarihinde sözleşmenin imzalandığı görülmüş, bu nedenle bekleme sürelerine uyulmaksızın ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesinin mevzuata uygun olmadığına yönelik başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Ancak aşağıda yer verilen gerekçeler çerçevesinde, söz konusu başvurunun reddi gerektiğinden bekleme sürelerine uyulmaksızın sözleşmenin imzalanmış olmasının esasa etkili bir husus olmadığı sonucuna varılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır…” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, yaklaşık maliyet hesabında idarece en fazla % 20 oranında kâr öngörülebileceği, istikrar kazanmış Kurul kararı uyarınca da kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği dikkate alındığında, idarece yaklaşık maliyetten % 20 oranında kâr düşülmesi suretiyle bulunan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren, başvuru sahibi Dicle Yem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulmasına yönelik idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu belgelerin incelenmesi neticesinde;

Başvuru sahibince öğün başına 0,10 TL olmak üzere toplam temizlik sarf malzemesi gideri için 163.800,00 TL öngörülmüşken hesap cetvelinde bu tutarın 81.900,00 TL olarak belirtildiği ve toplam teklif tutarına ulaşılırken 81.900,00 TL’nin dikkate alındığı anlaşılmıştır. Öte yandan hesap cetvelinde her bir maliyet bileşeni için verilen tutarların toplamı 4.159.200,00 TL olarak belirtilmişken, söz konusu tutarların toplamının 4.216.181,04 TL olduğu görülmüştür. Öngörülen tutarlar ile hesap cetvelinde yer alan tutarlar arasında uyum bulunmadığı, hesap cetvelindeki her bir maliyet bileşeni için öngörülen tutarların toplamının teklif bedelinden fazla olduğu anlaşıldığından yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Yemeklerde kullanılacak malzemeler (et, ekmek, peynir, zeytin, bakliyatlar vb.) için öngörülen fiyatları tevsik amacıyla sunulan proforma faturalarda, proforma faturada yer alan ürünlerin proforma faturayı veren firmanın stoklarında olduğunun beyan edildiği ve proforma faturaların meslek mensubu tarafından onaylandığı anlaşılmıştır.

İhalenin ilan tarihi olan 21.10.2010’da yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde, tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar ile açıklama yapılabileceği belirtilmiş ve proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda bu belgenin taşıması gereken kriterlere ilişkin olarak; “…a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.”açıklamasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan proforma faturaların maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarına dayanılarak hazırlanmadığı, proforma faturalar üzerinde anılan Tebliğ açıklamasında yer alan meslek mensubunun beyanının bulunmadığı anlaşılmış, bu bakımdan sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

İlaçlama gideri için fiyat teklifi ile açıklama yapılması gerekirken Eren Kurumsal San. Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan bir adet sözleşme sunulduğu, üzerinde serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi bulunan sözleşmenin, Kamu ihale Genel Tebliğinin 79.4.2.5 inci maddesinde fiyat teklif için öngörülen şekil şartlarına da uygun olmadığı anlaşılmış, bu itibarla ilaçlama giderine ilişkin olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Amortisman giderine ilişkin olarak serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı bir adet rapor sunulduğu, bu raporda idarece istenen demirbaş malzemelerine ve bunların birim fiyatları ile toplam tutarlarına yer verildiği, başvuru sahibince yapılan açıklamada amortismana tabi malzemelerin toplam tutarı üzerinden % 10 amortisman gideri hesaplanarak öngörülen giderin açıklandığı, ihale konusu işin 2 yıl olduğu dikkate alındığında yıllık % 5 oranında amortisman gideri belirlendiği, belirlenen orana göre raporda yer verilen bütün iktisadi kıymetlerin faydalı ömrünün 20 yıl olduğu, 333, 339, 365, 389 ve 399 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile Açıklanan Oranlara İlişkin Liste uyarınca, yangın söndürücü, ev tipi blender, tuzluk, sürahi, çelik tencere çelik süzgeç gibi malzemelerin faydalı ömürlerinin 20 yıldan daha az olduğu, öte yandan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin başvuru sahibine ait raporda plastik çatal, kaşık ve bıçak ile köpük tabldot gibi tek kullanımlık malzemelere yer verildiği, bu malzemelerin amortismana tabi iktisadi kıymetler olmadığı dikkate alındığında ihale konusu işte kullanılacak makine ve ekipmana ilişkin olarak başvuru sahibinin yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermenin yasak olduğu hükme bağlanmış, aynı maddede söz konusu yasak fiil veya davranışta bulunanlar hakkında Kanunun dördüncü kısmında yer alan yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

17992 sicil numarası ile Diyarbakır Sicil Memurluğuna kayıtlı Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 22.11.2010’a göre son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi olan 04.12.2009 tarihli gazeteye göre şirketin ortaklarının Kadir Özaydın ile Ahmet Demir olduğu, her iki ortağın münferiden şirketi temsile yetkili müdür olarak seçildikleri, söz konusu şirkete ait teklif mektubunun şirketi temsile yetkili Kadir Özaydın tarafından imzalandığı görülmüştür.

14880 sicil numarası ile Diyarbakır Sicil Memurluğuna kayıtlı Biroğulları İnş. Tura. Su Ürn. Tar. Ürün. Yem. Hizm. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 22.11.2010’a göre son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi olan 11.02.2009 tarihli gazeteye göre şirketin ortaklarının Ahmet Hayri Biroğul ile Hülya Biroğul olduğu, Ahmet Hayri Biroğul’un şirketi temsile yetkili müdür olarak seçildiği ve teklif mektubunun adı geçen kişi tarafından imzalandığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile Biroğulları İnş. Tura. Su Ürn. Tar. Ürün. Yem. Hizm. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ayrı tüzel kişilik oldukları, ortaklarının birbirinden farklı kişiler olduğu ve tekliflerin farklı kişiler tarafından verildiği dikkate alındığında, anılan Kanun maddesi çerçevesinde yasaklamayı gerektirecek bir fiil veya davranışın bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşıldığından başvurunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13