2 Grup Kit Karşılığı Tıbbi Cihaz İhalesi

2 Grup Kit Karşılığı Tıbbi Cihaz İhalesi

2 Grup Kit Karşılığı Tıbbi Cihaz İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 54
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.II-2851

Şikayetçi:
Deva Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK MAH. ALİ ŞAYAKÇI SOK. NO : 1/A BALIKESİR İhaleyi yapan idare:
Balıkesir Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Çagıs Kampüsü 10145 BALIKESİR Başvuru tarih ve sayısı:
20.06.2012 / 22332 Başvuruya Konu İhale:
2012/46730 İhale Kayıt Numaralı "2 Grup Kit Karşılığı Tıbbi Cihaz" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma HastanesiBaşhekimliği tarafından 11.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2 Grup Kit Karşılığı Tıbbi CihazAlımı (1 inci Grup)” ihalesine ilişkin olarak Deva Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.06.2012tarih ve 22332sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2358sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalenin 1 inci grubunun 1 inci kaleminde yer alan "glukoz (hekzokinaz)" a ilişkin sunduğu TİTUBB belgesi ile birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde belirttiği UBB barkod numarasının "glukoz (hekzokinaz)" yerine "glukoz (god-pod)"a ilişkin olduğu, bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin ihale dokümanına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idare tarafından hangi ürünün teklif edildiği konusunda tereddüt bulunduğu gerekçe gösterilerek anılan istekliden teklifine açıklık getirilmesinin istenildiği, bunun üzerine anılan isteklinin 15.05.2012 tarihli cevap yazısında "ihalenin 1 inci grubunun 1 inci kalemi için teklif edilen ürünün "glukoz (hekzokinaz)" olduğu, tekliflerinde sehven ilgili ürünün UBB barkod numarası yerine "glukoz (god-pod)"'un UBB barkod numarasının verildiği"nin belirtildiği, bahse konu isteklinin teklifinin esasını değiştirilecek nitelikteki eksikliğinin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu malın adının; “2 Grup Kit Karşılığı Tıbbi Cihaz Alımı” olarak belirtildiği,
Anılan şartnamenin ekinde yer alan listede, alım konusu malın miktarı ve türünün; “1. Grup Kit Karşılığı Klinik Biyokimya ve Klinik Immunoassay Cihazı, 2. Grup Kit Karşılığı Kan Sayım Cihazı” şeklinde belirlendiği
Aynı şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesinde;
“19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;
İsteklilerce kısımları oluşturan kalemlerin tamamına teklif verilmesi zorunludur.Kısmı oluşturan kalemlerin tamamına teklif verilmemesi durumunda o kısma ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamınımı yoksa bir kısmınımı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.İhale üzerinde bırakılan istekliler ile ihale üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.Kısımları oluşturan malların miktarı ve türü ekte belirtilmiştir.Yalnızca gruplar arası kısmi teklif verilecektir.”düzenlemesinin,
7.5.3.4 üncü maddesinde; “1. İstekliler Sağlık Bakanlığı T.C. Ulusal Bilgi Bankasına ait kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak tıbbi ürünlerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeleri vereceklerdir. Ayrıca isteklilerin yetkili satıcı olması durumunda tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösteren belgeleri Sağlık Bakanlığı T.C. Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından indirerek vermeleri zorunludur.
2. İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelinde de açıkça belirtmelidirler.”düzenlemesinin,
7.5.6. (b) maddesinde; “İstekliler teklif edilen ürünlerin genel hükümler dahil olmak üzere teknik şartname maddelerine ait ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya uygun olarak şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir.”düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.
İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, başvuru konusu ihalenin 2 nci grubuna iki isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında El-Med Elek. Med. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifine ilişkin olarak, “teklif dosyasında sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde ve kit prospektüslerinde teklif edilen ürünün “glukoz (heksokinaz)” olduğu anlaşıldığı halde, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde “glukoz (hekzokinaz) olarak belirtilen malzemenin UBB barkod kodunun “glukoz (god-pod)” olduğunun görüldüğü” değerlendirmesinde bulunularak, söz konusu tereddüdün giderilmesi amacıyla anılan istekliden bilgi istenildiği,
İdarenin 15.05.2012 tarih ve 1316 sayılı yazısında; “…ihale dosyasının detaylı incelenmesi sonucunda idari şartnamenin 7.5.6.b maddesi gereğince sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinden ve dosya ile beraber sunulan kit prospektüslerinden sözü edilen ürünün glukoz (heksokinaz) olduğu anlaşıldığı halde, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde glukoz (heksokinaz) olarak belirtilen malzemenin UBB barkos nosu incelendiğinde glukoz (god-pod) olduğu görülmektedir. Bu nedenle 1. Grup 1. Kalem için hangi ürünün teklif edildiği konusunda tereddüde düşüldüğünden, 4734 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.1.b maddesi gereğince teklif edilen ürünün adı ve UBB barkod nosu konusunda en geç 48 (kırksekiz) saat içinde bilgi verilmesi” nin talep edildiği,
El-Med Elek. Med. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.05.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan cevap yazısında; “1. grup Kit Karşılığı Klinik Biyokimya ve Klinik Immunoassay Cihazı 1. kaleminde yer alan glukoz (heksokinaz) için, teklif ettiğimiz glukoz (heksokinaz) UBB kaydı sehven yanlış verilmiştir. Doğru olan ve ihale süresince kurumunuza vereceğimiz ubb barkod numarası 6438153813040 şeklinde olup, ekte tarafınıza gönderilmiştir.” ifadesine yer verildiği,
Anılan istekli tarafından sunulan açıklama yeterli görülerek, 21.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1 inci grubunun El-Med Elek. Med. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde; birim fiyat teklif cetvelinin 1 inci grup 1 inci kalemine (glukoz heksokinaz) ilişkin bölümde teklif edilen ürünün UBB barkod numarasının belirtilmediği, bununla birlikte teklif dosyası kapsamında sunulan “UBB Barkod Numarası Beyanı” başlıklı listede glukoz heksokinaz UBB barkod numarasının “6438153813798”, üreticisinin Thermo Fisher olarak belirtildiği,
Teklif dosyasında sunulan teklif edilen ürünün Ulusak Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösteren belgede de teklif edilen ürünün barkod numarasının “6438153813798”, etiket adının “glukose god-pod”, markasının “Thermo Fisher Scientific Oy” şeklinde belirtildiği,
Teknik şartnameye uygunluk belgesinde ise Thermo Fisher marka glukoz heksokinaz teklif edildiğinin ifade edildiği,
İdarece CD ortamında gönderilen anılan istekliye ait kit prospektüsleri incelendiğinde, glukoz god-pod’un yanı sıra glukoz heksokinaz’a ait prospektüs sunulduğu tespit edilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6 ncı maddesinde;
“16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.
16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.
16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.
Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklaması uyarınca, geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksiklikleri idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilerek tamamlatılabilir.
İncelemeye konu ihalede, ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formu incelendiğinde, teklif edilen ürüne ait UBB barkod numaralarına ilişkin bir sütun bulunmadığı, dolayısıyla isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde UBB barkod numarası belirtmemesinin bir eksiklik olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmıştır.
Bununla birlikte, idari şartnamenin 7.5.3.4 üncü maddesinde teklif edilen ürünlerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgelerin sunulması ve ürünlerin UBB barkod numaralarının bir liste halinde belirtilmesi ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür.
Bu çerçevede, ihalenin 1 inci grubunun 1 inci kaleminde yer alan “glukoz (heksokinaz)”a ait UBB barkod numarasının ve ilgili ürünün TİTUBB’da kayıtlı olduğunu gösteren belgelerin idari şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak sunulması isteklinin sorumluluğunda olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.1 inci maddesi uyarınca teklif zarfında sunulması gereken belgelerin tamamlatılması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, teklif dosyasında “glukoz (heksokinaz) yerine “glukoz (god-pod)”a ilişkin TİTUBB kayıt belgesi sunan ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idarece eksik belgelerin tamamlatılması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, El-Med Elek. Med. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13