19 Ay (579 Gün) Süre İle 150 Adet Muhtelif Binek Araç, Minibüs Ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alımı İşi. İhalesi

19 Ay (579 Gün) Süre İle 150 Adet Muhtelif Binek Araç, Minibüs Ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alımı İşi. İhalesi

19 Ay (579 Gün) Süre İle 150 Adet Muhtelif Binek Araç, Minibüs Ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alımı İşi. İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 48
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.II-2848

Şikayetçi:
Aktur Turizm Yatırımcılık Ve İşletmecilik Ltd.Şti., EHLİBEYT MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO : 130/27 BALGAT ANKARA İhaleyi yapan idare:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Buski Genel Müdürlüğü), Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 BURSA Başvuru tarih ve sayısı:
15.06.2012 / 21937 Başvuruya Konu İhale:
2012/39907 İhale Kayıt Numaralı "19 Ay (579 Gün) Süre İle 150 Adet Muhtelif Binek Araç, Minibüs Ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alımı İşi." İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı (BUSKİ GenelMüdürlüğü)tarafından 07.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “19 Ay (579 Gün) Süre İle 150 Adet Muhtelif Binek Araç, Minibüs ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alımı İşi.” ihalesine ilişkin olarak Aktur Turizm Yatırımcılık ve İşletmecilik Ltd. Şti.’nin 07.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.06.2012tarih ve 21937sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2309sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece “fazla km” bedellerinin maliyet hesabında yer almadığı ve araçların bakımı, kasko trafik sigortası için alınan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak düzenlenmediği ve tasdik ettirilmediği gerekçesiyle değerlendirilme dışı bırakıldığı, fazla kilometrenin açıklama istenilmeyen iş kalemlerinde yer aldığı, idarenin aşırı düşük teklif açıklaması talep etmediği iş kalemleri için açıklama yapılmadığı gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata aykırı olduğu, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmaması, araç kiralama hizmeti olması nedeniyle teklifin bütünlüğü dikkate alınarak bir kısım gider unsurlarının birleştirilmek suretiyle açıklama yapıldığı, idarece talep edilmiş olsa idi diğer iş kalemleri için de açıklama yapılabileceği, çünkü maliyet bileşenlerinden oluşan tekliflerinin tüm giderleri karşılayacak düzeyde olduğu ve yeterli firma kârından meydana geldiği, ihalede kısmi teklif verilmesi mümkün olmadığından sürücülü ve sürücüsüz araçların tamamı bir havuz mütalaa edilerek hesaplama yapıldığı ve teklif fiyatlarının oluşturulduğu, birim bazda teklif edilen fiyatlar arasındaki farklılıkların ihale sonucuna etki etmediği, araç kiralama ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı olmaması nedeniyle maliyete dayalı ya da satışlar üzerinden açıklama yapılmasının söz konusu olmadığı, bu nedenle piyasa araştırmasında alınan tekliflerin temel alındığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile firmalarının teklifi arasındaki fark nedeniyle kurum zararına neden olduğu ve kamu kaynaklarının heba edildiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “19 Ay (579 Gün) Süre İle 150 Adet Muhtelif Binek Araç, Minibüs ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alımı İşi” olarak belirlenmiştir.
İhale dokümanının eki olan standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetveli aşağıda aktarıldığı gibidir.
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
1 Binek araç A sınıfı (2 Adet) Gün 988,000
2 Binek araç B sınıfı (84 Adet) Gün 41.496,000
3 SW Binek araç (Vardiyeli)(12 Saat)(8 Adet) Gün 4.632,000
4 Binek araç (Şoförsüz)(4 Adet) Gün 2.316,000
5 Minibüs (12 Saat)(5 Adet) Gün 2.895,000
6 Çift kabin kamyonet (30 Adet) Gün 14.820,000
7 4x4 Çift kabin kamyonet (17 Adet) Gün 8.670,000
8 Binek araç A sınıfı (2 Adet) (Fazla Km) Km 3.800,000
9 Binek araç B sınıfı (84 Adet) (Fazla Km) Km 319.200,000
10 SW Binek araç (Vardiyeli)(12 Saat)(8 Adet)(Fazla Km) Km 30.400,000
11 Minibüs (12 Saat) (5 Adet) (Fazla Km) Km 9.500,000
12 Çift kabin kamyonet (30 Adet) (Fazla Km) Km 114.000,000
13 4x4 Çift kabin kamyonet(17 Adet)(Fazla Km) Km 32.300,000
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
Başvuru konusu ihaleye dört isteklinin katıldığı,
İdarece kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 8.267.929,17 TL’nin altında teklif veren başvuru sahibi istekli dâhil olmak üzere iki istekliden, 10.05.2012 tarihli ve 4590 ve 4591 sayılı yazılar ile tekliflerini oluşturan maliyet bileşenlerinden 2, 3, 6 ve 7 sıra numaralı iş kalemleri ile ilgili olmak üzere aşırı düşük teklif açıklamalarının en geç 18.05.2012 tarihi mesai bitimine kadar sunulmasının istenildiği,
Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden yalnızca başvuru sahibi isteklinin 15.05.2012 tarihinde açıklama sunduğu,
22.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararında; başvuru sahibi isteklinin teklifini oluşturan bütün maliyet bileşenleri üzerinden açıklama yaptığı, ancak teklif cetvelinde yer alan “fazla km” bedellerinin maliyet hesabında yer almadığı, ayrıca araçların bakımı, kasko ve trafik sigortası için fiyat teklifi aldığı, ancak tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak düzenlenmediği ve tasdik ettirilmediği gerekçesiyle teklifinin geçersiz sayılmasına karar verildiği görülmektedir.
Konuyla ilgili olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;
İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda aktarılan Kanun hükmüne paralel düzenleme Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde de yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;
“79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.
79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.
79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,
g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.
79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)
79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)
79.4.2.9. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.
79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir
79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.
79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.”açıklaması yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre; aşırı düşük teklif sorgulamasının teklifte önemli olduğu idarece tespit edilen bileşenler üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuru konusu ihalede idarenin, 2, 3, 6 ve 7 sıra numaralı iş kalemleri için açıklama talep etmesine rağmen, başvuru sahibi isteklinin teklifini oluşturan bütün maliyet bileşenleri üzerinden açıklama yaptığı, ancak teklif cetvelinde yer alan “fazla km” bedellerinin maliyet hesabında yer almadığı gerekçesiyle söz konusu isteklinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı görülmektedir.
Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılma gerekçesinin, söz konusu isteklinin iddia ettiği gibi aşırı düşük teklif sorgulaması talep edilmeyen “fazla km” ye ilişkin iş kalemlerine dair açıklama sunulmaması değil; anılan isteklinin teklifini oluşturan bütün maliyet bileşenleri üzerinden açıklama yapmasına karşın birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “fazla km” bedellerinin maliyet hesabında yer almaması olduğu anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; açıklamaya ilişkin üst yazı, birer adet maliyet bileşenleri tablosu, akaryakıt fiyatları listesi, beşer adet sigorta giderleri teklif yazısı ve bakım giderleri teklif yazısı sunduğu,
Maliyet bileşenleri tablosunda, teklifi oluşturan bütün maliyet bileşenleri üzerinden hesaplama yapıldığı ancak “fazla km” bedellerinin tablo içerisinde ayrıca belirtilmediği görülmektedir.
Bununla birlikte; birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelindeki toplam teklif bedeli ile maliyet bileşenleri tablosundaki maliyet bileşenleri genel toplamının birbirine eşit olması nedeniyle söz konusu eksikliğin esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.
Ancak, maliyet bileşenleri tablosunda, “98 adet binek (70 sedan+28SW)”, “47 adet çift kabin kamyonet” ve “5 adet minibüs” olmak üzere üç başlık altında açıklama yapılmasına karşın, birim fiyat teklif cetveli ile karşılaştırıldığında söz konusu sınıflandırmaya birim fiyat teklif cetvelinde tekabül eden tutarlar ile maliyet bileşenleri tablosundaki tutarların birebir örtüşmediği,
Bu itibarla, her ne kadar maliyet bileşenleri tablosundaki genel toplam ile birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelindeki teklif tutarı aynı olsa da maliyet bileşenleri tablosunun içeriği ile birim fiyat teklif cetvelinin içeriği arasında farklılıklar bulunduğu,
Ayrıca, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sigorta giderlerini tevsik etmek üzere; 14.05.2011 tarihli beş adet fiyat teklifi ile bakım giderlerini tevsik etmek üzere; yine 14.05.2012 tarihli beş adet fiyat teklifi sunduğu, anılan belgelerde, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79.4.2.5 inci maddesi uyarınca bulunması gereken, meslek mensubunun beyanı ile kaşe/mühür ve imzasının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Belirtilen sebeplerden başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasının yerinde olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13