18.Bölge Kuyu Açılması Ve Açtırılması, Motopomp Ve Baraka Montajı Yaptırılması Ve Satın Alınması” İhalesi

18.Bölge Kuyu Açılması Ve Açtırılması, Motopomp Ve Baraka Montajı Yaptırılması Ve Satın Alınması” İhalesi

18.Bölge Kuyu Açılması Ve Açtırılması, Motopomp Ve Baraka Montajı Yaptırılması Ve Satın Alınması" İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 131
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.I-3235

Şikayetçi:
DEDE MEHMET BARUT, KARABURUN MAHALLESİ 522.SOKAK NO:9 MUĞLA İhaleyi yapan idare:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (18. Bölge Müdürlüğü), İstiklal Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:40/1 03100 AFYONKARAHİSAR Başvuru tarih ve sayısı:
26.07.2012 / 26187 Başvuruya Konu İhale:
2012/70302 İhale Kayıt Numaralı "18.Bölge Kuyu Açılması Ve Açtırılması, Motopomp Ve Baraka Montajı Yaptırılması Ve Satın Alınması" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğütarafından 22.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “18.Bölge Kuyu Açılması ve Açtırılması, Motopomp ve Baraka Montajı Yaptırılması ve Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 26.07.2012tarih ve 26187sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.   Başvuruya ilişkin olarak 2012/2850sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle: işin yaklaşık maliyeti göz önüne alınarak, savunmanın fiyat analizlerinin ve malzeme girdi fiyatlarının piyasa fiyatları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi talep edilmektedir.

4734 sayılı Kanun’un 55 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”hükümleri yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda: başvuru sahibinin 11.07.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 13.07.2012 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.07.2012 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.        

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13