176 Kısım Tıbbi Sarf Malzemesi (Satılabilir) İhalesi

176 Kısım Tıbbi Sarf Malzemesi (Satılabilir) İhalesi

176 Kısım Tıbbi Sarf Malzemesi (Satılabilir) İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 89
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.III-2887

Şikayetçi:
Deta Medikal Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. Ltd. Şti., SARAY MAH. SELÇUK CAD. ÖĞRETMENLER SİTESİ A BLOK NO : 37/F DENİZLİ İhaleyi yapan idare:
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü, Kınıklı Kampüsü Yeni Hastane Binası Zemin Kat DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22762 Başvuruya Konu İhale:
2012/14258 İhale Kayıt Numaralı "176 Kısım Tıbbi Sarf Malzemesi (Satılabilir)" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü tarafından 08.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “176 Kısım Tıbbi Sarf Malzemesi (Satılabilir)” ihalesine ilişkin olarak Deta Medikal Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.06.2012tarih ve 22762sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2420sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) İhalenin 153 üncü kısmında idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin sunduğu ürünün bu kısma ait teknik şartnamenin 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 8 inci ve 9 uncu maddelerine uymadığı,
2) İhalenin 154 üncü kısmında idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin sunduğu ürünün bu kısma ait teknik şartnamenin 7 nci ve 8 inci maddelerine uymadığı,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
İhalenin 153 üncü kısmına ilişkin olarak “Vakum Yardımlı Gümüşlü Küçük Kapama Seti” ve “Vakum Yardımlı Gümüşlü Kapama Seti” başlıklı iki teknik şartnamenin yer aldığı anlaşılmıştır.
Vakum Yardımlı Gümüşlü Küçük Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 2 nci maddesinde; “Poliüretan yapıdaki sünger hidrofobik özellikte olmalıdır.” düzenlemesi,
Vakum Yardımlı Gümüşlü Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 2 nci maddesinde; “Poliüretan yapıdaki süngerin pore ebatları 400-600 mikrometre arasında olmalıdır.” düzenlemesi,
Vakum Yardımlı Gümüşlü Küçük Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde; “Vakum yardımlı gümüşlü küçük boy kapama seti arada sağlıklı doku bulunan birden çok yarayı ekstra düzeneğe gerek kalmadan negatif basıncı iletebilecek özelliğe sahip olmalıdır.” düzenlemesi,
Vakum Yardımlı Gümüşlü Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde; “Poliüretan yapıdaki sünger hidrofobik özellikte olmalıdır.” düzenlemesi,
Vakum Yardımlı Gümüşlü Küçük Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 4 üncü maddesinde; “Sünger yapısında mikro bağlı % 10 (+-2) oranında elementer gümüş içermelidir.” düzenlemesi,
Vakum Yardımlı Gümüşlü Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 4 üncü maddesinde; “Sünger yapısında mikro bağlı % 10 oranında elementer gümüş içermelidir.” düzenlemesi,
Vakum Yardımlı Gümüşlü Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 8 inci maddesinde; “VYK ünitine bağlantısını yapacak düzenek setin içinde bulunmalıdır. Set içerisinden çıkan bağlantı hortumu üzerinde clampler olmalı, bu sayede hasta tedaviye en fazla 2 saat ara verebilmelidir.” düzenlemesi,
Vakum Yardımlı Gümüşlü Küçük Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 8 inci maddesinde; “VYK ünitine bağlantısını yapacak düzenek setin içinde bulunmalıdır. Set içerisinden çıkan bağlantı hortumu, vakum yardımlı gümüşlü küçük boy kapama seti içindeki kapama uygulanan yara bölgesinden kaldırmadan, hastayı belirli bir süre Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır.” düzenlemesi,
İdari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinde; “Numuneler, ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Numune teslimatı sırasında istekli tarafından doldurulmuş olan numune teslim formu ile getirilen numuneler eşleştirilecek ve form numuneyi teslim alan görevlide kalacaktır. İhaleden önce teslim edilmeyen numuneler ihaleden sonra kabul edilmeyecektir ve numunesi olmadığı halde teklif edilen kısımlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin üzerine teklif veren firma adı ve teklif mektubundaki kısım numarası yazılacaktır. Tüm firmaların numuneleri orjinal kutuları içerisinde olacaktır. Numuneler değerlendirme aşamasında denenebileceği için ihale kararından sonra numuneler için idareden hiçbir şekilde hak talep edilemeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
08.03.2012 tarihli numune teslim formunda Makrolap Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den 153 üncü kısma ilişkin bir numune alındığının belirtildiği, bu numuneye ilişkin değerlendirme belgesinin altında “Makrolab Gümüşlü örtü beraberinde verilecekse uygundur.” ibaresinin yer aldığı, ayrıca numune kontrol tutanağında ihalenin 153 üncü kısmına teklif veren Makrolap Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Deta Medikal Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin numunelerinin uygun olduğunun belirtildiği ve ihalenin 153 üncü kısmının Makrolap Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43 üncü maddesinde; “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.
(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.
hükmü,
Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Muayenede aranacak hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Numune alınmak suretiyle kabule konu mallar için malın niteliğine göre yeter sayı ve evsafta numune alınması ve muhafazası idarenin sorumluluğundadır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise yeter sayıda numunesi saklı tutulur. Numune, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden ihale dokümanında belirlenen süre ile alıkonulur.” hükmü yer almaktadır.
İhale dokümanında numuneler üzerinden tekliflerin değerlendirileceğine ilişkin düzenleme yer aldığı ve numune değerlendirme tutanağında numuneler üzerinden tekliflerin değerlendirildiği görüldüğünden, idarece tesis edilen işlemlerin ihale dokümanına uygun olduğu, bu nedenle yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca Makrolap Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan numunenin ilgili teknik şartnamelere uygunluğunun değerlendirilmesinde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunun, malın teslimi aşamasında ise muayene ve kabul komisyonunun sorumlu olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
İhalenin 154 üncü kısmına ilişkin olarak “Vakum Yardımlı Toplama Seti” başlıklı teknik şartnamenin yer aldığı anlaşılmıştır.
Vakum Yardımlı Toplama Seti Teknik Şartnamesinin 7 nci maddesinde; “Kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu olmalı ve kolaylıkla takılabilmelidir. Bağlantı hortumları terapi düzenleyici dörtlü sensör kanallarına sahip olmalıdır. Bu sayede yara alanına uygulanan negatif basınç oranı ölçülebilmeli ve alarm sistemi devreye girebilmelidir.” düzenlemesi,
Aynı teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “Bağlantı hortumu üzerinde clampler olmalı, bu sayede hasta tedaviye en fazla 2 saat ara verebilmelidir.” düzenlemesi,
İdari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinde; “Numuneler, ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Numune teslimatı sırasında istekli tarafından doldurulmuş olan numune teslim formu ile getirilen numuneler eşleştirilecek ve form numuneyi teslim alan görevlide kalacaktır. İhaleden önce teslim edilmeyen numuneler ihaleden sonra kabul edilmeyecektir ve numunesi olmadığı halde teklif edilen kısımlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin üzerine teklif veren firma adı ve teklif mektubundaki kısım numarası yazılacaktır. Tüm firmaların numuneleri orjinal kutuları içerisinde olacaktır. Numuneler değerlendirme aşamasında denenebileceği için ihale kararından sonra numuneler için idareden hiçbir şekilde hak talep edilemeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
08.03.2012 tarihli numune teslim formunda Makrolap Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den 154 üncü kısma ilişkin bir numune alındığının belirtildiği, bu numuneye ilişkin değerlendirme belgesinin altında “Makrolab Gümüşlü örtü beraberinde verilecekse uygundur.” ibaresinin yer aldığı, ayrıca numune kontrol tutanağında ihalenin 154 üncü kısmına teklif veren Makrolap Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Deta Medikal Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin numunelerinin uygun olduğunun belirtildiği ve ihalenin 154 üncü kısmının Makrolap Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
İhale dokümanında numuneler üzerinden tekliflerin değerlendirileceğine ilişkin düzenleme yer aldığı ve numune değerlendirme tutanağında numuneler üzerinden tekliflerin değerlendirildiği görüldüğünden, idarece tesis edilen işlemlerin ihale dokümanına uygun olduğu, bu nedenle Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi ve Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Makrolap Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan numunenin ilgili teknik şartname uygunluğunun değerlendirilmesinde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunun, malın teslimi aşamasında ise muayene ve kabul komisyonunun sorumlu olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, başvuru bedelinin başvuru sahibi tarafından 2.613 TL fazla yatırıldığı tespit edilmiş olup, fazla yatırılan tutarın yazılı talep halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, 2 ) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine, Oybirliği ile karar verildi
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13