1500 Adet Kablolu Barkod Okuyucu İhalesi

1500 Adet Kablolu Barkod Okuyucu İhalesi

1500 Adet Kablolu Barkod Okuyucu İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 72
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.III-2870

Şikayetçi
Perkon Personel Barkod Sistemleri Bilgisayar Yazılım Elektronik Tic. Ltd. Şti., UZUNÇAYIR YOLU CAD. NO : 10/A HASANPAŞA İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 06101 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
22.06.2012 / 22695 Başvuruya Konu İhale:
2012/14961 İhale Kayıt Numaralı "1500 Adet Kablolu Barkod Okuyucu" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Posta Tegraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığıtarafından 27.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “1500 Adet Kablolu Barkod Okuyucu” ihalesine ilişkin olarak Perkon Personel Barkod Sistemleri Bilgisayar Yazılım Elektronik Tic. Ltd. Şti.’nin 07.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2012tarih ve 22695sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2405 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin "okuma hızı en az 250 tarama/saniye (lazer diyodlu okuyucuda 100 t/s) olacaktır" koşulunu sağlamadığı; isteklinin Sanayi Bakanlığına ve ihaleye verdiği kılavuzda bu değer 500 tarama/saniye olarak belirtilmesine rağmen farklı ithalatçı ve internet sitelerinde görünen değerinin "scan rate: 150 scans/second" olduğu,
2) İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin "35 cm uzaklıktan okuma yapabilecektir" koşulunu sağlamadığı; isteklinin Sanayi Bakanlığına ve ihaleye verdiği kılavuzda bu değer 50 cm@20 mil olarak belirtilmesine rağmen farklı ithalatçı ve internet sitelerinde görünen değerinin "260 mm@20 mil / 0,5 mm, PCS 90%" olduğu,
3) İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin "okuyucu en az 1,2 m yükseklikten beton zemine defalarca düşmeye dayanıklı olacaktır" koşulunu sağlamadığı; isteklinin Sanayi Bakanlığına ve ihaleye verdiği kılavuzda bu koşulun sağlandığı belirtilmesine rağmen farklı ithalatçı ve internet sitelerinde görünen değerinin "drop: 40 inch (100 cm) drop on concrete surface" olduğu,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;
Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer verilmediği tespit edilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 18 inci maddesinde;
“(1) İtirazen şikayet başvuruları;
) İhale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden incelenir…” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinde;
(2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması bulunmaktadır.
Dolayısıyla, idareye şikayet başvurusunda yer almayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnamenin II.2 maddesindeki cihazın okuma hızı ile ilgili olarak getirilen koşulu sağlamadığı yönündeki iddia bakımından başvurunun reddi gerekmektedir.
2) Başvuru sahibinin 2 ve 3 üncü iddialarına ilişkin olarak;
İdarenin cevabında: “Teknik şartnamenin 1.4 maddesi … (ve) … idari şartnamenin 7.5.6.1 maddesine uyarınca, Boer İnş. Elekt. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2012 tarihli teklif mektubu ekinde ihale komisyonuna sunduğu ‘Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu’nda belirtilen değerlerin teknik şartname maddelerini sağladığı görülmüştür.
Ayrıca, söz konusu kılavuzun http://bim.sanayi.gov.tr/temp/TRKKlavuzAra.aspxweb sayfasında bulunan resmi kılavuz olduğu görülmüştür.
Diğer taraftan Boer İnş. Elekt. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında komisyona sunduğu numunesi üzerinde yapılan teknik incelenmesinde cihazın teknik şartnamede istenilen özellikleri sağladığı görülmüştür.”denilmiştir.
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43 üncü maddesinde;
“(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.
(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Muayenede aranacak hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde;
“Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Numune alınmak suretiyle kabule konu mallar için malın niteliğine göre yeter sayı ve evsafta numune alınması ve muhafazası idarenin sorumluluğundadır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise yeter sayıda numunesi saklı tutulur. Numune, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden ihale dokümanında belirlenen süre ile alıkonulur.” hükümleri bulunmaktadır.
İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde,
7.5.6.1. İstekliler, teklif edilen donanımların marka ve modellerini içeren orijinal cd, disket, kitap, garanti koşullarını belirten Kullanıcı Kılavuzu ve broşürlerini Türkçe olarak teklifleri ile birlikte verecektir.
7.5.6.2. İstekliler, teklif edilen ürüne ait numuneyi teklifle birlikte verecektir.
Teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı I. maddesinde;
I.4. İstekliler, teklif edilen donanımların marka ve modellerini içeren orijinal cd, disket, kitap, garanti koşullarını belirten Kullanıcı Kılavuzu ve broşürlerini Türkçe olarak teklifleri ile birlikte verecektir. Donanımlara ait orijinal dokümanlardaki teknik değerlerle, verilen teklifteki değerler birbiri ile aynı olacaktır.
I.5. PTT tarafından istenen numuneler tekliflerle birlikte teslim edilecektir. Teslim edilen numunelerin her bir parçası sökülüp incelenebilecektir. Verilen numuneler teklif edilen donanımla ilgili sözleşme yapılıncaya kadar PTT bünyesinde tutulacaktır. Sözleşme yapılan yüklenicinin numuneleri kabuller tamamlanıncaya kadar tutulacak olup, diğer numuneler iade edilecektir. Teslim edilecek donanımlar verilen numune ile birebir aynı olacaktır. Birebir aynı olmaması durumunda PTT tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır. Teslim edilen donanımların teknik şartname maddelerinde istenilen özellikleri karşılaması veya daha üstün özellikli olduğunun PTT tarafından onaylanması halinde kabulü yapılacaktır.
“Teknik Özellikler” başlıklı II. maddesinde;
II.4. 35 cm uzaklıktan okuma yapabilecektir.
II.9. Okuyucu en az 1.2 metre yükseklikten beton zemine defalarca düşmeye dayanıklı olacaktır…”düzenlemeleri yapılmıştır.
İhale komisyonu üyeleri tarafından imzalı 27.03.2012 tarihli numune teslim tutanağındanihaleye katılan istekliler tarafından idari şartnamenin 7.5.6.2 nci maddesi gereğince teklif edilen cihazların numunelerinin sunulduğu anlaşılmıştır.
İhale komisyonunun 05.04.2012 tarih ve 1 sayılı kararıile,
Boer İnş. Elekt. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.5.4.2 nci maddesinde istenen “satış sonrası hizmet yeri yeterlik belgesine” ihale tarihi itibari ile sahip olmadığının anlaşıldığı, Mobisis Yazılım Oto. Bilg. Alekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de idari şartnamenin 7.5.4.3 üncü maddesinde istenen servis istasyonlarına ait servis listesini sunmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı;
Başvuru sahibinin asıl ve alternatif tekliflerinin ise “idari ve teknik yönden eksiği bulunmadığı”nın tespit edildiği görülmüştür.
Ancak, Boer İnş. Elekt. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine ilişkin idareye yaptığı şikâyet başvurusunun uygun görülmesi üzerine, ihale komisyonunun 05.06.2012 tarih ve 2 sayılı kararıyla,
“… 05.04.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla ilgili olarak düzeltici işlem yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu nedenle 05.04.2012 tarihli ihale komisyonu kararının iptali ile, 1500 adet kablolu barkod okuyucunun 54.345 USD bedelle Boer İnş. Elekt. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınmasına karar verilmiştir.”şeklinde karar alındığı görülmüştür.
Dolayısıyla tutanakla teslim alınan numuneler kapsamında 1 sayılı komisyon kararında başvuru sahibinin teklif ettiği cihazlarla ilgili olarak ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından yapılan “teknik yönden eksiği bulunmadığı” tespitinin ihale üzerinde bırakılan istekli Boer İnş. Elekt. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında sunulan belgelerden, isteklinin alım konusu kablolu barkod okuyucu için “Champtek SG 100” marka ve model cihazı teklif ettiği anlaşılmıştır.
Söz konusu cihazın broşüründeçevresel özelliklerden düşme dayanımı ile ilgili olarak, ”Beton zemine defalarca 1,2 metreden düşmelere karşı dayanıklıdır”; tarama performansı bilgilerinden okuma mesafesi ile ilgili olarak da “500 mm @ 20 mil / 0.5 mm” ifadeleri bulunmaktadır.
Anılan marka model cihazın üreticisinin “http://www.champtek.com/product_detail. aspx?cid=C_00000084&pid=P_00000013” adresinde bulunan web sayfasında da,
“Scan Depth:500mm@20mil/0.5mm, PCS90%
Anti-Shock Design: 47.24 Inches (120cm) Drop on Concrete Surface”
Şeklinde verilen bilgilerden cihazın teknik şartnamenin II.4 ve II.9 maddelerine uygun olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Muayenede aranacak hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan muayenede aranacak hususların ihale dokümanında yazılı şartlar olduğu şeklindeki düzenlemeye istinaden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında alım konusu cihazın uygun bulunmasının, muayene ve kabul aşamasında teknik şartnameye uygun cihazı kabul etme hususunda idareye yüklenen hukuki sorumluluğu bertaraf etmeyeceği hususu da dikkate alınarak,
Teklif kapsamında sunulan broşürde teknik şartnamenin II.4 ve II.9 maddelerinde aranan koşulları karşıladığı ifade edilen ve alım konusu mal ile ilgili alanda uzman üyelerin de bulunduğu ihale komisyonu tarafından teknik şartnameye uygunluğu tutanak ile teslim alınan numune üzerinden tespit edilen cihazı en düşük fiyat ile teklif eden isteklinin üzerinde ihalenin bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13