106 Kalem Kimyasal Madde İhalesi

106 Kalem Kimyasal Madde İhalesi

106 Kalem Kimyasal Madde İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 14
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2822

Şikayetçi:
Enotek Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., FULYA MAHALLESİ ŞENOL SOKAK FERİDE İŞ MERKEZİ NO:3 KAT:2 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mıthatpasa Caddesı No:14 06100 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23655 Başvuruya Konu İhale:
2012/50989 İhale Kayıt Numaralı "106 Kalem Kimyasal Madde" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından 15.05.2012 tarihinde diğer ile yapılan “106 Kalem Kimyasal Madde” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.07.2012 tarih ve 23655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2520 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale sonucu firmalarına bildirilmeden doğrudan sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, idarece tüm firmalara bildirim yapıldığı iddia edilmekle birlikte bu bildirimin hangi yolla ve ne zaman yapıldığına ilişkin yazılı açıklama bulunmadığı, bu durumun ihale kararının firmalarına tebliğ edilmediğinin farkında olduğunu düşündürdüğü, ihale kalemlerinin bir kısmı üzerinde kalan firmaların güvenlik bilgi formlarını teklifleri ile birlikte sunmadıkları anlaşıldığı, evrakları eksik olan firmaya ihale bırakılmış olabileceği iddiasına ilişkin idarenin vermiş olduğu yazılı cevabının açık ve net olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler....”hükmü,

“İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “….g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımları,...

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.”hükmü,

Aynı Kanunun “İstisnalara ilişkin esas ve usuller” başlıklı geçici 4 üncü maddesinde; “...Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir....” hükmü,

Yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 4.3 üncü maddesinde ise, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında alım yapılabilmesi için Kuruma yapılacak başvuruların usul ve şekil şartlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Kurulun 29.09.2003 tarihli ve 2003/DK.D-277 sayılı Kararıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin Üretim faaliyeti konusu başlığı altında sayılan “Kimyevi maddeler” mal alımları 4734 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır. İdarenin başvuru sahibinin 21.06.2012 tarihli şikâyet başvurusuna cevabi 22.06.2012 tarih ve 7127 sayılı yazıdan bahse konu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun kapsamına girmeyen bu ihalede idarenin kararına karşı yetkili idare mahkemesine başvurulabilecektir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine Oybirliği ile karar verildi

Mahmut GÜRSES

Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13