loader image

Kurul Tarafından Karara Bağlanan Hususların Yeniden İncelemeye Alınmasına İlişkin Düzenleme

İhaleyi Kazanma İmkanı Olmayan İsteklinin İtirazen Şikayet Başvurusu İnceleme Sınırı

Kurul Tarafından Karara Bağlanan Hususların Yeniden İncelemeye Alınmasına İlişkin Düzenleme

Kurul Tarafından Karara Bağlanan Hususların Yeniden İncelemeye Alınmasına İlişkin Düzenleme

 
KAMU İHALE KURUL KARARI
 
Toplantı No : 2016/042
Gündem No : 4
Karar Tarihi : 13.07.2016
Karar No : 2016/UH.II-1790
Şikayetçi: 
Tam Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: 
Erzurum Büyükşehir Belediye başkanlığı (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) Başvuru Tarih ve Sayısı: 
27.06.2016 / 38000 Başvuruya Konu İhale: 
2015/59226 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Karar: 
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Şinasi CANDAN, Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ   BAŞVURU SAHİBİ: Tam Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti., Cumhuriyet Mah. Ferah Apt. No: 130 K: 3 D: 8 Harbiye Şişli/İSTANBUL İHALEYİ YAPAN İDARE: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Muratpaşa Mahallesi Merkez Yönetim Caddesi 25100 Yakutiye/ERZURUM BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/59226 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 17.06.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.06.2016 tarih ve 38000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2016/1522 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi. Başvuru dilekçesinde özetle; Ankara 6. İdare mahkemesi tarafından 09.12.2015 gün ve E:2015/2402 esas K:2015/1953 karar sayılı ilamda “17.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihalede ihale tarihinden sonra yürürlüğe giren Yönetmelik (28.07.2015 gün 29428 RG.) hükmünün uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine Kurulca Anayasa’nın 138’inci maddesi ile İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 28’inci maddesi doğrultusunda karar tesis edilmiş ise de ortada henüz kesinleşmiş bir Mahkeme kararının bulunmadığı, Ankara 6. İdare Mahkemesinin kararı Kurulca temyiz edilmek ile davanın Danıştay 13. Dairesinin 2016/1945 esas sayılı dosyası ile derdest olduğu, henüz kesinleşmiş ve yürütülebilir bir kararın bulunmadığı, ihale sözleşmesinin imzalanması ve İdare Mahkemesi kararının Danıştay tarafından bozulması durumunda telafisi güç zararların doğacağı, bununla birlikte iş bu ihale bakımından; 28.07.2015 gün ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in uygulanamayacağını söylemenin güç olduğu, zira Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre ihalenin “Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri” olarak ifade edildiği, bu bakımdan ihalenin bir süreç olduğu, henüz sözleşmesi imzalanmadığı için tamamlanmamış ihale süreçlerinde “derhal uygulanma” ilkesi gereğince; yeni Yönetmelik ve Tebliğler nazara alınarak, ihalenin yeni Yönetmelik uyarınca kendileri üzerinde bırakılmasının gerektiği, zira yeni Yönetmelik’in nazara alınmaması ile Danıştay 13. Dairesinin 11.03.2015 tarih 2014/3501 Esas no’lu yürütmenin durdurulması kararının arkasının dolanılarak iptal amacının göz ardı edileceği, çünkü Yönetmelik’in Danıştayın bahsi kararı üzerine ve açık hukuka aykırılığın giderilmesi amacıyla getirildiği dolayısı ile Kurulun itiraza konu kararının uygulanması ile 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırılığın söz konusu olacağı iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, Tam Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından 27.06.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu şikâyet ile “derhal uygulama” ilkesi gereği ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde 28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin esas alınarak kendileri tarafındansunulan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği iddiasına yer verildiği anlaşılmıştır. Başvuruya konu ihalede 18.06.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Forte Fiz. Güv. Hiz. A.Ş. - Olgaçlar Özel Güv. Eğt. Dan. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, bu karara ilişkin olarak DGK Dünya Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. - Metin Özel Güv. Vip Koruma Hiz. San. Tic. Ltd. Şti - Edesa Özel Güv. Eğt. Hiz. Ltd. Şti Ortak Girişiminin idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikâyeti uygun bulmaması üzerine anılan isteklinin itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru üzerine alınan 05.08.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2136 sayılı karar ile “Bu çerçevede 28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiğinden, yürürlük tarihinden itibaren etkili olacaktır. Buna göre, eşit tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeni Yönetmelik hükümlerinin yürürlükte olduğu durumlarda yeni Yönetmelik hükümlerine uygulanacağı anlaşıldığından söz konusu durumda eşit tekliflerin değerlendirilmesi aşmasında 28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.   Öte yandan yapılan hukuki düzenlemelerin gelecek için yapılmasına dayanan “hemen uygulama” ilkesi, kamu ihale hukuku alanında hemen uygulanmalıdır. Çünkü ihale işlemlerinin belli bir süreci kapsaması ve ihale ile ilgili diğer işlemler ile ihale sonucunu da etkilemesi nedeniyle, ihale süreci devam eden işler sırasında yürürlüğe giren anılan Yönetmelik hükümlerinin yürürlük tarihinden itibaren ihale işlemlerine etkili olması “hemen uygulama” ilkesinin bir sonucu olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla yukarıda yer verilen Yönetmelik değişikliği ile ihalede eşit teklif verilmesi durumunda yapılacak değerlendirmeye ilişkin yeni düzenlemelerin öngörüldüğü ve anılan Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği anlaşıldığından söz konusu ihalede idarece eşit tekliflerin değerlendirilmesinde anılan Yönetmelik hükmünün uygulanması ve ihalenin yeni hukuki duruma göre sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, Bu karar üzerine alınan 17.08.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi istekli Tam Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Bunun üzerine Forte Fiz. Güv. Hiz. A.Ş. - Olgaçlar Özel Güv. Eğt. Dan. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 6. İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, Mahkeme tarafından alınan 09.12.2015 tarihli ve E:2015/2402 K:2015/1953 sayılı karar ile dava konusu hususun iptali ile birlikte başvuru sahibinin 2’nci iddiasının esasının yeniden incelenmesine karar verildiği, Mahkeme kararı üzerine alınan 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-172 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 05.08.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2136 sayılı kararının başvuru sahibi isteklinin 2’nci iddiası ile ilgili kısmının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının esasının yeniden incelenmesine,” karar verildiği, Söz konusu karar gereğince yapılan esas inceleme sonucu alınan 02.06.2016 tarihli ve 2016/UH.II-1430 sayılı karar ile “Mevcut durumda söz konusu olan 17.08.2015 tarihli ihale komisyonu kararı çerçevesinde Tam Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin ihale üzerinde bırakılan istekli konumunda bulunduğu, bununla birlikte Mahkeme kararı ile alınan 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-172 sayılı Kurul kararı ile yapılan inceleme neticesinde idarece gerçekleştirilen “Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü” tespitinin uygun olduğu görülmüştür. Bu itibarla ihalenin ilan edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuata göre sonuçlandıran 18.06.2015 tarihli ihale komisyonu kararına dönülmesi gerektiği anlaşıldığından bu çerçevede düzeltici işlem belirlenmesinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” ifadelerine yer verilmek suretiyle “Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği, Bahse konu Kurul kararı üzerine alınan 16.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Forte Fiz. Güv. Hiz. A.Ş. - Olgaçlar Özel Güv. Eğt. Dan. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir. Netice itibariyle başvuru sahibi istekli Tam Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin söz konusu iddiasına ilişkin olarak 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-172 sayılı Kurul kararı ile 02.06.2016 tarihli ve 2016/UH.II-1430 sayılı Kurul kararlarında değerlendirilme yapıldığı, dolayısıyla bahse konu iddiaların Kurul Kararlarına ilişkin yapılan değerlendirmelere yönelik olduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, itirazen şikâyet dilekçesindeki iddiaların Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşıldığından anılan iddiaların usul yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Şinasi CANDAN Başkan V. II. Başkan
 
Osman DURU Kurul Üyesi Erol  ÖZ Kurul Üyesi Dr. Ahmet İhsan ŞATIR Kurul Üyesi
   
Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi Oğuzhan YILDIZ Kurul Üyesi  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13