Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)

30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448
TEBLİĞ
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu destek; yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuar organizasyonlarına iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların, bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 23/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen; a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı, b) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, c) Kuruluşlar: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen kuruluşları, ç) Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları, d) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuarlara katılan veya Müsteşarlıkça belirlenen Desteklenecek Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan, İhracatçı Birliğine üye, yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan veya bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonunu, e) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Müsteşarlık Onayı ile kurulan sektörel tanıtım grupları, Federasyon, Birlik, Dernek ve benzeri yapılanmaları), f) Yurt Dışı Fuar: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; ticari nitelikli Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılım organizasyonunu, g) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları, h) Bireysel Katılım: Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların doğrudan katılımlarını, ı) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları, i) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuarları, j) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancı katılımcıların da iştirakine açık uluslararası sektörel nitelikli fuarları, k) Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatöre Katılımcı tarafından ödenecek, fuarla ilgili nakliye, gümrükleme, sigorta, yer kirası, stand konstrüksiyonu, dekorasyon giderleri ve verilecek hizmetler toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış, desteğe esas olacak azami bedelini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Destekler Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi MADDE 5 - (1) Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir. (2) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, Yurt Dışı Fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez. (3) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği bu Maddenin 2. fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır. (4) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin %75′i, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir. (5) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda katılım bedelinin %75′i, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir. (6) Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin %75′i, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her fuar için azami 36 m2‘lik alan esas alınır. Üretici/İmalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler. (7) Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilir. Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi MADDE 6 - (1) Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörün, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirmek üzere, a) Defile, b) Fuar konusu sektör ile ilgili seminer, basın toplantısı ve duyuru, c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, d) Yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar, e) Toplam alanı 25 m2‘yi geçmemek üzere, fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet vb.) vermeye yönelik info stand, f) Katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15′ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/ trend alanı, harcamaları destek kapsamındadır. (2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin %25′ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar %75 oranında destekten yararlandırılır. (3) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75′ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi MADDE 7 - (1) Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. (2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır. (3) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %75′i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir. (4) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %75′i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir. (5) Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %75′i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedeli her fuar için azami 36 m2‘lik alan üzerinden hesaplanır. Bireysel Düzeyde Katılımlarda Başvuru Şekli MADDE 8 - (1) Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Genel Hükümler Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği MADDE 9 - (1) Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. (2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır. (3) Bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde belirlenecek Hedef Ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların yanısıra, bu Tebliğin 5. maddesinin 4., 5. ve 6. fıkraları ile 7. maddesinin 3., 4. ve 5. fıkraları kapsamında %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamaz. Ödeme Esasları MADDE 10 - (1) Yurt dışı fuarlarda katılımcıların organizatörlere yapacağı ödemeler, bireysel katılımlarda katılımcıların yetkili organizatöre ve nakliye firmasına yapacağı ödemeler ile organizatörlerin tanıtım harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin bu Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Kurlar MADDE 11 - (1) Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların (Dolaylı vergiler dahil), TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak TCMB tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. Fatura düzenleyemeyen kuruluşlar tarafından düzenlenen makbuz ve benzeri belgeler fatura yerine değerlendirmeye alınır. TCMB kurlarında yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken interbank pariteleri esas alınır. Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi MADDE 12 - (1) Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek fuarla ilgili öngörülen katılım bedelinin ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Müsteşarlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır. MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilir. İlave sürenin ne kadar olacağı Müsteşarlıkça belirlenir. (2) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen TCMB’ye bildirir. (3) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz. Ürün Teşhir Şartı MADDE 14 - (1) Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 9 m2 üzerinden desteklenirler. Stand Alanı MADDE 15 - (1) Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2‘ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılır. 50 m2‘nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m2‘nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır. (2) Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2‘lik, mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2‘lik sınırlamadan muaftır. Organizatörlere Yönelik Müeyyideler MADDE 16 - (1) Organizatör; a) Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının, b) Fuarla ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, c) Müsteşarlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, ç) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun, d) Bu Tebliğ kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek aldığının, tespit edilmesi halinde, 6 ncı maddede belirtilen desteklerden yararlandırılmaz. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18 inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır. (2) Organizatörün bu maddede sayılan fiillerine yönelik idari müeyyideler Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Mevzuat çerçevesinde ayrıca belirlenir. Katılımcılara Yönelik Müeyyideler MADDE 17 - (1) Katılımcının, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, bu Tebliğ kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek aldığının ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18 inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır. Haksız Ödeme MADDE 18 - (1) Bu Tebliğ kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır. Yetki MADDE 19 - (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Müsteşarlık yetkilidir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 20 - (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararı’na istinaden 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 21 - (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13