Yetersiz ve Eksik İncelemeye Dayalı Ön İnceleme Raporunun Yetkili Merci Kararına Esas Alınamayacağı

Yetersiz ve Eksik İncelemeye Dayalı Ön İnceleme Raporunun Yetkili Merci Kararına Esas Alınamayacağı

Yetersiz ve Eksik İncelemeye Dayalı Ön İnceleme Raporunun Yetkili Merci Kararına Esas Alınamayacağı

T.C.

 

DANIŞTAY

 

1. DAİRE

 

E. 2010/1936

 

K. 2010/2126

 

T. 30.12.2010

 

• EŞİK DEĞERLERİN ÜSTÜNDE İHALESİZ MAL VE HİZMET ALIMI YAPMAK ( Yetersiz ve Eksik İncelemeye Dayalı Ön İnceleme Raporunun Yetkili Merci Kararına Esas Alınamayacağı )

 

• MAL VE HİZMET ALIMI İÇİN ÖDEME YAPMAK ( Usulüne Uygun Düzenlenmeyen Ödeme Belgelerine İstinaden - Yetersiz ve Eksik İncelemeye Dayalı Ön İnceleme Raporunun Yetkili Merci Kararına Esas Alınamayacağı )

 

• FAHİŞ VE ÇELİŞKİLİ MİKTARLARDA DÜZENLENEN FATURALAR ( İstinaden Belli Firmalara Para Aktarmak - Yetersiz ve Eksik İncelemeye Dayalı Ön İnceleme Raporunun Yetkili Merci Kararına Esas Alınamayacağı )

 

• ÖN İNCELEME RAPORU ( Yetersiz ve Eksik İncelemeye Dayalı Raporun Yetkili Merci Kararına Esas Alınamayacağı - Eşik Değerlerin Üstünde İhalesiz Mal ve Hizmet Alımı Yapmak )

  ÖZET : Yetersiz ve eksik incelemeye dayalı ön inceleme raporunun yetkili merci kararına esas alınamayacaktır.   İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 8.6.2010 tarih ve Tef.Ku.Bşk.2010/186 sayılı kararı;   Soruşturulacak Eylemler :   1- 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak, eşik değerlerin üstünde ihalesiz mal ve hizmet alımı yapmak   2- Usulüne uygun düzenlenmeyen ödeme belgelerine istinaden söz konusu mal ve hizmet alımları için ödeme yapmak   3- Gerçekte alımı yapılmayan bu mal ve hizmetler için fahiş ve çelişkili miktarlarda düzenlenen faturalara istinaden belli firmalara para aktarmak   Eylem Tarihi : 2009 Yılı   İçişleri Bakanlığının 9.11.2010 tarih ve 16017 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 8.6.2010 tarih ve Tef.Ku.Bşk.2010/186 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Aylin Coşkun'un açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca itiraz edenler yönünden incelendi;   Gereği Görüşülüp Düşünüldü :   KARAR : Dosyanın incelenmesinden, 1.1.2009-31.3.2009 tarihleri arasında çeşitli tören ve etkinlikler için bilboard afişi, bayrak, koruma paneli, balon gibi muhtelif mal ve hizmet alımları nedeniyle dört firmaya yaklaşık 1.765.550 TL- ödeme yapıldığı, söz konusu alımların dayanağı gösterilen bazı tanıtım ve açılış törenlerinin gerçekte yapılmadığı gibi alım miktarlarının da gerçeklikten uzak ve fahiş olduğu, dolayısıyla gerçekte bu alımların olmadığı, 4734 sayılı Yasanın 22. maddesindeki eşik değerlerin üzerindeki alımlar için ihale yapılmadığı, piyasa araştırma tutanağı ve birçok belgenin düzenlenmediği, faturalarda ise aynı nitelikteki mallar için farklı birim fiyatlar gösterildiği, sevk irsaliyesinin bulunmadığı, mal ve hizmetlerin piyasa rayicinin çok üzerinde fatura edildiği, birçok ödeme belgesinin usulüne uygun düzenlenmediği, otuz dört adet ödeme belgesi esas alınarak, ismen belli dört firmaya ödeme yapıldığı, bu firma sahiplerinin de gerçekte birbirleriyle yakın ilişki içerisinde olduğu yolundaki A... Büyükşehir Belediyesinin şikayeti üzerine Bakanlıkça yaptırılan ön inceleme sonucunda düzenlenen 4.6.2010 tarih ve 36/21 sayılı ön inceleme raporunda, malların Belediyeye teslim edildiğine dair herhangi bir belge bulunmamakla birlikte, CD, fotoğraf gibi belgelerden bu malların Belediyece kullanıldığı, alımlarla ilgili piyasa araştırmasının sözlü olarak yapıldığı, eşik değerlerin aşılmadığı, harcama belgelerinin ekindeki belgelerde usulsüzlük bulunmadığı gibi genel ve soyut ifadelerle iddiaların karşılandığı, otuz dört adet ödeme belgesine konu mal ve hizmet alımlarının neler olduğunun dahi açıklanmadığı, rapor eki belgelerde, iddia konularını aydınlatacak tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olduğu halde, adeta konularla ilgili hiçbir belge temin edilememiş gibi belirsiz ifadelerle raporun düzenlendiği, söz konusu raporun iddia konularını açıklamak ve aydınlatmaktan uzak olduğu, bu yetersiz ve eksik incelemeye dayalı olarak düzenlenen ön inceleme raporu esas alınarak Yetkili Merci tarafından karar verildiği anlaşıldığından itirazların kabulüyle, İçişleri Bakanının 8.6.2010 tarih ve Tef.Ku.Bşk.2010/186 sayılı kararının kaldırılmasına, yukarıda belirtilen hususlar giderilmek ve iddia konularını aydınlatmak suretiyle yeniden bir ön inceleme raporu düzenlenmesi, yetkili merci tarafından söz konusu rapor da göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimlerin yapılması, itiraz edilmesi halinde tebliğ alındıları ile itiraz dilekçeleri de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi için,   SONUÇ : Dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine, 30.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13