Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı

Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı

Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı

T.C.

 

YARGITAY

 

4. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2006/4705

 

K. 2007/5647

 

T. 2.5.2007

 

• YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Dava Konusu Haber Görünür Gerçeğe Uygun Olup Haberin Yayınlanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediğinden Reddi Gereği )

 

• MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Dava Konusu Haber Görünür Gerçeğe Uygun Olup Haberin Yayınlanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediğinden Reddi Gereği )

 

• KAMU İHALE KARARI ( Mevcut Olup Henüz Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmediği - Dava Konusu Haber Görünür Gerçeğe Uygun Olup Haberin Yayınlanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediğinden Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )

  ÖZET : Dava, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Yayın tarihinde Kamu İhale Kurulu kararı mevcut olup henüz yürütmeyi durdurma kararı verilmemiştir. Bu nedenle dava konusu haber görünür gerçeğe uygun olup haberin yayınlanmasında hukuka aykırılık görülmediğinden davanın tümden reddi gerekir.   DAVA : Davacı İhsan Fincan vekili Avukat M. Ali Alan tarafından, davalı Uğur Becerikli ve diğerleri aleyhine 2.11.2004 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; istemin kısmen kabulüne dair verilen 20.12.2005 günlü kararın Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı Turgut Balta vekili duruşmasız olarak incelenmeside davalı Merkez Gaz. A.Ş. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne ve miktar itibariyle duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:   KARAR : Dava, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan Merkez Gazete Dergi Basım Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili ve Turgut Balta vekili tarafından temyiz edilmiştir.   Dava konusu yazıda, “ Kim doğru söylüyor? ” üst başlığı ve “ASKİ eski yöneticisi: Daha fazlası var ” alt başlığı altında: “ İhsan Fincan’ın ASKİ Genel Müdürlüğü’ne vekil olarak atanmasıyla birlikte ilk yaptığı icraatın kartlı su sayacı ihalesini gündeme getirmek olduğunu iddia eden Balta, 17 Nisan’da Fincan göreve gelir gelmez ilk iş bu ihaleyi çıkarmak istedi ve itiraz oldu ... sadece kartlı sayaç değil, başka kanunsuzluklar da var ...   ... aynı ihale daha sonra ikinci kere gündeme getirildi ama bu defa işleyişe aykırı olarak doğrudan Genel Müdür tarafından Yönetim Kuruluna havale edildi. Üstelikte başlıksız, antetsiz düz bir A4 kağıdına yazılmış olarak dedi.   ... ihaleye kabul oyu vermediği ve şerh düştüğü için soruşturma gördüğünü savunan Balta “2002 yılında boru alımıyla ilgili olarak görevle Tayvan’a gitmiştim ... ona dayanarak benim kurumu zarara uğrattığımı öne sürdüler ve maaş kesme cezası verdiler. Bu ceza Yönetim Kurulu üyelerini görevden alınmasını gerektirmezken beni görevden aldılar ... ” denilerek haber yapılmıştır.   Davacı, ASKİ ( Ankara Büyükşehir Belediyesi Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi ) Genel Müdür vekili, davalılardan Turgut Balta ise ASKİ Yönetim Kurulu eski üyesidir. Davacı, dava konusu haber de genel olarak kartlı su sayacı alımı ile alakalı ihalede yolsuzluk yaptığının ve davalının ihaleye ret oyu verdiği için görevden alındığının lanse edildiğini iddia ederek manevi tazminat istemin de bulunmuştur.   Davalı ise ihalenin yapılış tarzının usule aykırı olduğunu, ihalenin Kamu İhale Kurulunca iptal edildiğini, davacının kamuya mal olmuş birisi olup sert eleştirilere katlanması gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.   Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 01.03.2004 tarihinde ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı sistemi alımı ihalesi yapılmıştır. İhale sonrası ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak hazırlandığı iddia edilmiştir. Kamu İhale Kurulu 13.04.2004 tarihli 2004/UK.Z-464 sayılı kararı ile “ASKİ tarafından yapılan ihale ile ilgili olarak tespit edilen aykırılıkların 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin 2. fıkrasının ( b ) bendi gereğince düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihale işlemlerinin iptali gerekmekte ise de iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem tesisi mümkün olmadığından yukarıda mevzuata aykırı belirlenen ihale işlemleri ile ilgili olarak ihale sonucunda henüz sözleşme imzalanmadığından gereğinin yapılması için ilgili idareye bildirilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. Bu aşamadan sonra ASKİ, kamu ihale kararına karşı idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı verilmesini istemiş, idare mahkemesi 14.10.2004 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ancak yayın tarihi olan 12.05.2004 tarihinde Kamu İhale Kurulu kararı mevcut olup henüz yürütmeyi durdurma kararı verilmemiştir. Bu nedenle dava konusu haber görünür gerçeğe uygun olup haberin yayınlanmasında hukuka aykırılık görülmediğinden davanın tümden reddi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 02.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13