Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7 Haziran 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

(4) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

(5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

(6) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yaklaşık maliyet, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dördüncü fıkrada yer alan “dekont” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerinEKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.” ibareleri “bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ‘Genel’ sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “toplam sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen” ibaresi “ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “en az % 51” ibaresi “% 51 veya daha fazla” olarak değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “ilgili Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu” olarak değiştirilmiş, “bu Bakanlığın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kamu kurum ve kuruluşunun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin; birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “toplam sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan” ibaresi “ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Sözleşme” ibaresi de “İlk sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “özel sektörde gerçekleştirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sözleşmeye” ibaresinden önce gelmek üzere “kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “ve özel sektöre” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“e) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.”

“h) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde proje müdürü olarak görev yapan mimar ve mühendisler için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, sözleşme konusu iş kapsamında proje müdürü olarak bildirildiğine ilişkin belge, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Sözleşme” ibaresi “İlk sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “sözleşme bedelinin” ibareleri “ilk sözleşme bedelinin” olarak değiştirilmiş ve on dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 10 uncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekliler tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılmasında; tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin; beşinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “toplam sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması” ibaresi “ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması” olarak, altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan “Sözleşme” ibaresi de “İlk sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır.”

“(9) Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ‘Genel’ sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı)” ibareleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “ve ikinci fıkranın (b) bentlerine” ibareleri “fıkranın (b) bendine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ihale usulüne göre son başvuru ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınır değer ve aşırı düşük teklifler

MADDE 60 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir.

(3) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “son başvuru ve/veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi

EK MADDE 1 – (1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olupEKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/Y sayılı Açık İhale Usulü İlan Formu, KİK002.2/Y sayılı Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu, KİK002.3/Y sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu ile KİK002.4/Y sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formunun (1) numaralı dipnotlarında yer alan “dekontu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.0/Y sayılı Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.1/Y sayılı EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/Y sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form ile KİK019.1/Y sayılı Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “elektronik posta yoluyla” ibareleri “EKAP üzerinden” olarak değiştirilmiş ve anılan standart formların (1) numaralı dipnotlarında yer alan “Elektronik posta yoluyla veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.1/Y sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre yapılan ihalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda, KİK013.0/Y sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda, KİK014.1/Y sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre yapılan ihalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan İsteklilere Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda, KİK014.2/Y sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre yapılan ihalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağlamayanlara Bildirim Formunda, KİK014.3/Y sayılı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre yapılan ihalelerde Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Formda, KİK014.4/Y sayılı Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Formda, KİK019.2/Y sayılı İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formunda, KİK019.3/Y sayılı Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunda, KİK020.0/Y sayılı Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan, “elektronik posta yoluyla” ibareleri “EKAP üzerinden” olarak değiştirilmiş ve anılan standart formların (1) numaralı dipnotlarında yer alan “Elektronik posta veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/Y sayılı Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Formun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/Y sayılı Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Formu, KİK015.2/Y sayılı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu Formu ile KİK015.3/Y sayılı Birim Fiyat Teklif Mektubu Formunda yer alan “Tebligat Adresi” ibareleri “Adresi” olarak değiştirilmiş, “Elektronik posta adresi (varsa)” ibareleri ile 4 üncü madde ve (2) numaralı dipnotlar yürürlükten kaldırılmış ve diğer madde ve dipnotlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.0/Y sayılı Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formun ismi “İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form” olarak, form metninde yer alan “belgeleri” ibaresi “belgeler ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.0/Y sayılı İş Ortaklığı Beyannamesi Formu Ek-C’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.0/Y sayılı Konsorsiyum Beyannamesi Formu Ek-Ç’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK029.1/Y sayılı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) ve KİK029.2/Y sayılı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) standart formlarının (19) numaralı satırlarında ve bu satırlara ait dipnotlarda yer alan “toplam sözleşme” ibareleri “ilk sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK030.2/Y sayılı Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme) standart formunun (17) ve (24) numaralı satırlarında ve bu satırlara ait dipnotlarda yer alan “toplam sözleşme” ibareleri “ilk sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.2/Y sayılı standart form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-4’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-5’de yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) bentlerine göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname ile Ek-6’da yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesine ait dipnotun (2) numaralı açıklamasında yer alan “Dokümanın posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.” ibaresi “Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.” olarak, Ek-3’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.3 üncü maddesine ait dipnotun (2) numaralı açıklamasında yer alan “Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanın posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.” ibaresi “Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.” olarak değiştirilmiş, anılan Şartnamelerin 1.1 inci maddesinin (d) bentleri ile (1) numaralı dipnotları yürürlükten kaldırılmış ve anılan Şartnamelerin 6 ncı maddeleri de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ı) bendi, Ek-3’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) bendi, Ek-5’de yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) bentlerine göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ı) bendi ile Ek-6’da yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde de yer alan “en az % 51” ibareleri “% 51 veya daha fazla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (30.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“Madde 33 – Sınır değer

33.1 İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2 ………………………………30.1

30.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek kullanılamaz.

(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında olan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2 nci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “sınır değerin yüzde altısı” ibaresi “yaklaşık maliyetin % 9’u” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 10.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 10.2 nci maddesinde yer alan “fıkrası” ibaresi “fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri” olarak değiştirilmiş ve mevcut maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (24.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“Madde 33 – Sınır değer

33.1 İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2……………………………………24.1

24.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek kullanılamaz.

(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’de yer alan “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin 40.2 nci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “sınır değerin yüzde altısı” ibaresi “yaklaşık maliyetin % 9’u” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’de yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (30.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“Madde 34 – Sınır değer

34.1 İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

34.2 ……………………………………30.1

30.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek kullanılamaz.

(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’de yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) bentlerine göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 41.2 ncimaddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “sınır değerin yüzde altısı” ibaresi “yaklaşık maliyetin % 9’u” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (29.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“Madde 38 – Sınır değer

38.1 İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

38.2 ……………………………………29.1

29.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek kullanılamaz.

(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 45.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 45.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.2 ncimaddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “sınır değerin yüzde altısı” ibaresi “yaklaşık maliyetin % 9’u” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesinin (25) numaralı dipnotunun (1) ve (3) numaralı açıklamalarında yer alan “aylık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ‘ÜFE Genel’ sütunundaki sayı” ibareleri “endeks” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 ncimaddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine” ibaresi “endekse” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 13 üncü madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 7, 11, 15, 17, 20, 23, 26, 33, 38, 39, 45, 52 ve 53 üncü maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 55 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 6 ve 22 nci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 9, 19 ve 42 nci maddeleri 10/6/2014 tarihinde,

c) 8, 14, 18, 21 ve 40 ıncı maddeleri 19/8/2014 tarihinde,

ç) 2, 4, 5, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37 ve 41 inci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 56 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 8/9/2009 27343
3- 4/3/2010 27511
4- 2/4/2010 27540
5- 26/6/2010 27623
6- 16/3/2011 27876
7- 16/7/2011 27996
8- 30/7/2011 28010
9- 2/10/2011 28072
10- 13/8/2012 28383
11- 13/4/2013 28617
12- 24/9/2013 28775
13- 28/11/2013 28835

Ekleri için tıklayınız.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13