Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’a Muhalefet Suçu

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçu

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’a Muhalefet Suçu

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçu

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2005/8041

K. 2006/16728

T. 1.11.2006

• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçu ( Bu Yasadan Dolayı Verilen Para Cezası Nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesine Müracaat Edilebilmesi )

• İdari Para Cezasına İtiraz ( Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Uyarınca Verilen İdari Para Cezası Nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesine Müracaat Edilebilmesi )

• Müracaat Hakkının Bertarafı ( Kabule Şayan Bir Müracaatta Kanun Yolunun veya Merciinin Tayininde Yapılan Bir Hatanın Müracaat Edenin Bir Hukukunu İhlal Etmemesi )

ÖZET : 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu"nun 293. maddesinde belirtildiği üzere "Kabule şayan bir müracaatta kanun yolunun veya merciinin tayininde yapılan bir hata müracaat edenin bir hukukunu ihlal etmez" şeklindeki düzenlemeye nazaran itirazın süresinde olduğu gözetilmeden Kemer/Antalya Sulh Ceza Mahkemesince; idari para cezasına itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

DAVA : 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un 21. maddesine aykırılıktan Erkoç İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğünün 2.8.2004 gün ve 11811 sayılı yazısı ile uygulanan 3.212.500.000 Türk lirası idari para cezasına itirazın süre yönünden reddine dair Kemer/Antalya Sulh Ceza Mahkemesinin 3.3.2005 gün ve 2005/13-9 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 18.5.2005 gün ve 21725 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 30.5.2005 gün ve Y.E.2005/103979 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 21.12.2004 gün ve 2004/7-189-225 sayılı kararıyla idari işlemin denetimi niteliğinde olan idari para cezasına itirazın sulh ceza hakimince incelenmesinde, adli yargı mercilerinin yasayla görevlendirilmesinin yapılan işleme adli bir işlem niteliği vermeyeceği, sulh hakiminin denetiminin yalnızca idari işlemin yasaya uygun yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olup, idari bir işlemin denetiminin idari nitelikte olması sebebiyle, bu tür işlemin adli yargıya ilişkin olağanüstü bir yasa yolu olan yazılı emirle incelenmesine yasal olanak bulunmadığından bahisle, yazılı emir talebinin reddine karar verilmiş ise de, idari nitelikteki bir işlemin denetiminin idari yargı mercilerinde görülmesi gerektiği yönündeki anılan Ceza Genel Kurul kararında vurgulanan görüşe katılmakla birlikte, mevcut bir kısım kanunlarımızda idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Mahkemelerine itiraz olunabileceğinin belirtilmiş olması karşısında, bu durum Kanun koyucu tarafından değiştirilmediği veya Anayasa Mahkemesince de iptal edilmediği sürece, Sulh Ceza Mahkemelerince idari para cezalarına karşı yapılan itirazlar üzerine verilen kararların denetim dışı bırakılmasının keyfiliğe ve uygulamada birliğin sağlanamamasına yol açacağı gibi, hakkında usulsüz olarak veya kanuna aykırı şekilde idari para cezası uygulanan kişinin mağduriyetine de sebep olacağı düşüncesiyle, yazılı emir yönünden yapılan incelemede;

Çalışma izni olmaksızın yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı gerekçesiyle Erkoç İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında uygulanan 3.212.500.000 Türk lirası idari para cezasının 7.8.2004 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, para cezasına karşı 13.8.2004 tarihinde şirket vekili aracılığıyla Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesine müracaatta bulunulduğu, Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesince 11.2.2005 gün ve 2004/7 müteferrik sayı ile yer itibarıyla yetkisizlik kararı verilerek dosyanın yetkili ve görevli Kemer/Antalya Sulh Ceza Mahkemesine gönderildiği cihetle, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu"nun 293. maddesinde belirtildiği üzere "Kabule şayan bir müracaatta kanun yolunun veya merciinin tayininde yapılan bir hata müracaat edenin bir hukukunu ihlal etmez" şeklindeki düzenlemeye nazaran itirazın süresinde olduğu gözetilmeden Kemer/Antalya Sulh Ceza Mahkemesince; idari para cezasına itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu'nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Kemer Sulh Ceza Mahkemesinin 3.3.2005 gün ve 2005/13-9 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309/4-a. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince düşünülmesine, 01.11.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13