Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği*

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerinin mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları, atanmaları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/ 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Personeli: Birimlerde görevli personeli,

b) Birim Sorumlusu: Birimdeki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayan personeli,

c) Daire Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanını,

ç) Daire Başkanlığı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığını,

d) Komisyon: Giriş ve yeterlik sınavlarında kurulacak komisyonları,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

g) Kurum Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanını,

ğ) Sağlık Denetçisi: Kurumda görev yapan Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi ve Sağlık Denetçi Yardımcısını,

h) Tez: Sağlık Denetçilik tezini,

ı) Yeterlik Sınavı:  Sağlık Denetçisi yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Merkezi

Görev merkezi

MADDE 5 – (1) Sağlık Denetçilerinin görev merkezi Ankara’dır.

(2) Gerektiğinde Daire Başkanının önerisi üzerine ve Kurum Başkanının onayı ile İstanbul ve İzmir’de görev merkezleri kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. Görev merkezlerindeki işleri yürütmek üzere kıdemli Sağlık Denetçilerinden biri sorumlu olarak görevlendirilir.

(3) Görev merkezlerinde; Sağlık Denetçilerinin denetim hizmetlerine ilişkin çalışmalarını verimli ve güvenli bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli çalışma ortamı sağlanır. Bu amaçla, görev merkezlerindeki Sağlık Denetçi sayısı da dikkate alınarak, gerekli nitelik ve nicelikte personel görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Denetçilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Usul

ve Esasları ile Yasaklar

Sağlık denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Sağlık Denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir;

a) Denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak ve görev yaptıkları esnada mevzuatın uygulanması ile ilgili hususlarda rehberlik etmek,

b) Performans denetimi ile performans ölçme ve değerlendirmesi yapmak,

c) Denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek, bunların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürümesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri Kuruma bildirmek,

ç) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen amirlerine bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak, olayın derhal savcılığa duyurulması zorunlu görülen hallerde, Kurumca isteğin yerinde görülmesiyle alınacak onaya istinaden doğrudan savcılığa duyuruda bulunup raporun bir örneğini Kuruma göndermek,

d) Kurum personelinin, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

e) Kurumu ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını Kuruma bildirmek,

f) Refakatlerindeki Sağlık Denetçi Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak, yetiştirme dönemi sonunda değerlendirmelerini Daire Başkanlığına intikal ettirmek,

g) Kendilerine verilen görevleri işin kapsamı ile uyumlu sürede ve eksiksiz olarak tamamlamak,

ğ) Görevli bulundukları mahaldeki birimlerin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışmak,

h) Denetim görevlilerine ilişkin; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket ve saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine uymak,

ı) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Sağlık Denetçileri görevlerine ilişkin hususlar için Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile özel bütün gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yaparlar.

(3) Sağlık Denetçileri, görevli bulundukları sırada denetim yaptıkları tesisler ve ekipmanlara ait; her türlü numune, doküman, fotoğraf ve video gibi kanıtları alır, her türlü madde ve malzemeyi açar ve inceler, ihlal olduğu şüphesi uyandıran her türlü madde ve malzemeyi gerektiğinde toplar veya toplatır.

(4) Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, Sağlık Denetçisi tarafından konu, uzman kurum veya kişilere incelettirilebilir.

(5) Sağlık Denetçi Yardımcıları, iki yıllık bir yetişme süresinin sonunda kendilerine yetki verilmesiyle bu yetkileri kullanabilir ya da bağımsız olarak görev yapabilirler.

(6) Sağlık Denetçileri yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

(7) Sağlık Denetçileri kalite yönetim sisteminin gereği olarak hazırlanan dokümanlardaki hususlara riayet etmek zorundadırlar.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 7 – (1) Sağlık Denetçileri, haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırılmasını 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, Kurum Başkanından talep edebilirler.

Görevlendirme

MADDE 8 – (1) Sağlık Denetçilerinin, denetim, inceleme ve soruşturma görevleri Kurum Başkanının onayı ile gerçekleştirilir. Ancak, rutin inceleme ve denetimler Daire Başkanı emri ile ifa edilir.

Müşterek çalışmalar

MADDE 9 – (1) Denetim ve incelemelerin birden fazla Sağlık Denetçisi tarafından yapılması halinde kıdemli Sağlık Denetçileri çalışmaları organize eder. Kıdemli Sağlık Denetçileri, çalışmaların seyri hakkında Daire Başkanına gerektiğinde özet bilgi veya ön rapor verirler. Ayrıca, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alırlar.

İşlerin devri ve geri bırakılması

MADDE 10 – (1) Sağlık Denetçileri, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine verilen işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Daire Başkanına bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. Sağlık Denetçilerine verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, Sağlık Denetçileri ellerindeki işleri, Kurum Başkanı veya Daire Başkanının yazılı emri ile başka bir Sağlık Denetçisine devredebilirler.

(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan Sağlık Denetçisi bir devir notu hazırlar. Hazırlanacak olan devir notuna; devredilen işin ne olduğu, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı ve o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun incelemenin şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar.

(3) Devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulası, işe ait belgelerle birlikte, işi devralan Sağlık Denetçisine imza karşılığı verilir. Durum bir yazı ile de devreden Sağlık Denetçisi tarafından Daire Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği

MADDE 11 – (1) Sağlık Denetçilerine görevlerini yürütürken, ilgili kamu görevlileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile denetimini yaptıkları yerlerin ilgilileri gereken kolaylığı göstermek ve yardım etmekle yükümlüdür. Denetime kolluk kuvvetiyle gidilmesi gereken durumlarda kolluk kuvveti görevlendirilebilir.

Yasaklar

MADDE 12 – (1) Sağlık Denetçileri, görevlerini yerine getirirken:

a) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklamaları,

b) Denetim, inceleme ve soruşturmaya görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olmaları, bunların hizmet ve ikramlarını kabul etmeleri, bunlarla alışveriş yapmaları, borç alıp vermeleri,

c) Mesleğin ve sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmaları,

ç) Denetime tabi olanların icra işlerine müdahale etmeleri,

d) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapmaları,

yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Denetçiliğine Giriş ve Sınavlar

Sağlık denetçiliğine giriş

MADDE 13 – (1) Sağlık Denetçiliğine, Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak girilir.

(2) Sağlık Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına, Daire Başkanının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile karar verilir.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavı komisyonu

MADDE 14 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavları, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanı başkanlığında, Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Sağlık Denetçileri arasından oluşturulan beş kişilik sınav komisyonu tarafından yapılır. Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak asil üyelerin yerine geçmek üzere, yine Sağlık Denetçileri arasından dört yedek üye tespit edilir. Komisyonlara Kurum Başkanı başkanlık edebilir. Bu durumda Daire Başkanı, komisyonlara üye sıfatıyla katılır.

(2) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(3) Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavı şekli ve yerleri

MADDE 15 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınavının ilanında belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olanlar yapılacak Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilirler. Yazılı sınava katılacakların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınav, Kurumca yapılır. Bu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı kadrosunun üç katına kadar aday, başarı sırasına göre çağrılabilir. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavının ilanı

MADDE 16 – (1) Atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve dereceleri, giriş sınavının yapılış tarihi ve saati, yapılacağı yerler, giriş şartları, KPSS taban puanı ve türü, gerekli görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, başvurma şekli ve belgeler, son başvurma tarihi ve saati, sınavın içeriği ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmek suretiyle Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmi Gazete’de ve Daire Başkanlığınca uygun görülecek diğer iletişim araçlarıyla ilan olunur.

(2) İlanlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır. Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 20 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 17 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Kurumun ihtiyacına göre tespit edilen en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri, mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Yazılı sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Adli sicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,

d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 18 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;

a) Kurumdan veya Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecek sınav başvuru formu,

b) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

c) İki adet fotoğraf,

ç) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ile sınavı yapacak olan birime müracaat ederler.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Sınav başvuru formu, adayın T.C. kimlik numarasını, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel hali bulunmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığını form üzerinde işaretleyerek beyan edeceği şekilde düzenlenir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 19 – (1) Sınav öncesinde oluşturulacak bir sınav hazırlık komisyonu marifetiyle, süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Kurum internet sayfasında ilan edilir.

(2) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yazılı sınava katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine elden iade edilir.

Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavı konuları

MADDE 20 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı, ikinci ve üçüncü fıkradaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

(2) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri  veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku.

2) İdare Hukuku.

3) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve memur suçları).

4) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar).

5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar).

6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar).

7) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.

b) İktisat:

1) İktisat Teorisi (mikro iktisat, makro iktisat).

2) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi.

3) Para, Banka, Kredi ve Konjonktür.

4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller.

5) İşletme İktisadı.

6) Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye:

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları.

2) Kamu Giderleri.

3) Bütçe.

ç) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe.

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

3) Ticari Hesap.

d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

e) Yabancı Dil:

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

(3) Tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri, fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümü, mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Hukuk:

1) Temel Hukuk Bilgisi.

b) Kendi meslek alanlarına ait ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular veya fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular.

c) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

ç) Yabancı Dil;

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

Sağlık denetçi yardımcılığı yazılı sınavının yapılma şekli

MADDE 21 – (1) Yazılı sınav duyuruda belirtilen konularda klasik veya test şeklinde yapılır. Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anahtarları ve sınav süreleri, sınav komisyonunca tespit edilir. Hazırlanan sınav soruları ve cevapları veya cevap anahtarları sınav komisyonu üyeleri tarafından imzalanarak bir mühürlü zarf içinde sınav komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sorularının puanları ve sınavın süresi soru kağıtlarında belirtilir.

(2) Çoğaltılan soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(3) Yazılı sınavda, görevlendirilen Sağlık Denetçileri gözlemcilik yaparlar. Sınava başlamadan önce, sınava girenlerin isimleri bir tutanakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru kağıtları sınava gireceklere dağıtılır.

(4) Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kağıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının özel bölümü dışında ad, soyad ya da herhangi bir işaret konulamaz. Böyle bir durumunun tespiti halinde gözlemciler tarafından tutanak tutulmak suretiyle sınav kağıdı iptal edilir, sınav kağıdı değerlendirmeye alınmaz. Adaylar tarafından cevaplanan sınav kağıdının özel bölümleri kapatılıp yapıştırılarak gözlemcilere teslim edilir.

(5) Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kağıt adedi ile sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, sınavın sonucuna ilişkin düzenlenen tutanağa alınır.

(6) Sınav sonunda; toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

(7) Sınavda kopya çekenler,  çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

Sağlık denetçi yardımcılığı yazılı sınav notlarının değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60’dan ve konu gruplarının yabancı dil dahil aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.

(2) Sınav kağıtları, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir.

(3) Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav komisyonu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi Kurumda veya internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

Sağlık denetçi yardımcılığı sözlü sınavı

MADDE 23 – (1) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sözlü sınavda aday;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Adaylar, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sağlık denetçiliğine giriş sınavı değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı

MADDE 24 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

(3) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir ve sonuçlar Kurumun internet adresinde ilan edilir.

(4) Yapılan sınav sonucunda, giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, yedek aday listesi belirlenir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 işgünü içinde Komisyona yapılır.

Sağlık denetçi yardımcılığına atanma

MADDE 26 – (1) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Sağlık Denetçi Yardımcılığına atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.

Sağlık denetçi yardımcılığına atanma

MADDE 27 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını kazananlar, aşağıda belirtilen belgeleri, duyurulan süre içinde Kuruma ibraz etmeleri halinde, Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanırlar. Mücbir sebepler hariç olmak üzere belirlenen süre içerisinde evraklarını Kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmaz.

a) 6 adet vesikalık fotoğraf,

b) Mal bildirim beyanı.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Süreci

Sağlık denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 28 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Sağlık Denetçi yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(3) Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece denetçiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli teorik ve pratik eğitimlerden geçirilir. Bu süreçte;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Kurumun görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

d) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

e) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya,

f) Denetim kültürünü ve rehberlik anlayışını geliştirmeye,

g) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme alışkanlığı kazandırmaya,

ğ) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmaya,

h) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmaya,

ı) Kurumun stratejik planında yer alan amaç ve hedefler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaya,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

(4) Sağlık Denetçi Yardımcıları, hazırlanacak bir program çerçevesinde görev yaptıkları Daire Başkanlığı dışında uygun görülen en çok üç hizmet biriminde doksan günü geçmemek üzere rotasyona tabi tutulabilirler.

(5) Sağlık Denetçi Yardımcıları, 9 aylık süreler halinde ve iki ayrı Sağlık Denetçisi refakatinde denetim, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere pratik eğitim alırlar. Sağlık Denetçi Yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları Sağlık Denetçisinin denetim ve gözetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri, Sağlık Denetçisinin talimatına göre yerine getirirler.

Tez jürisi ve görevleri

MADDE 29 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce oluşturulur.

(2) Tez jürisi, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanının başkanlığında, başkan ve dört denetçi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz üç yedek üye belirlenir. Kurumca lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri jüri üyesi olarak görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(3) Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 30 – (1) Kurum, Kurumun ihtiyaçlarına göre tez konularını belirleyerek, tez konuları listesini oluşturur ve bu listeyi tez jürisine bildirir. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, Sağlık Denetçi Yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Daire Başkanlığına gönderir.

(2) Sağlık Denetçi Yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından tercih sırasına göre üç tez konusunu aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde seçip Daire Başkanlığına bildirirler. Sağlık Denetçi Yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, Sağlık Denetçi Yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

(3) Sağlık Denetçi Yardımcılarının belirledikleri tez konuları, tez jürisinin onayına sunulur. Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu Sağlık Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

(4) Tez jürisi, Sağlık Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her Sağlık Denetçi Yardımcısına kendi teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi veya Sağlık Denetçisinden tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, Sağlık Denetçi Yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(5) Sağlık Denetçi Yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmemesi esastır.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 31 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Sağlık Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Sağlık Denetçi Yardımcısı, tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara ve tez hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan Sağlık Denetçi Yardımcısına aittir.

Tezin teslimi

MADDE 32 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu ve tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak Daire Başkanlığına sunar.

(2) Süresi içinde tezlerini sunamayan Sağlık Denetçi Yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Daire Başkanlığına sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

(2) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde Sağlık Denetçi Yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan Sağlık Denetçi Yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması

MADDE 34 – (1) Sağlık Denetçi Yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, tez danışmanını dinlemek üzere davet eder.

(2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen Sağlık Denetçi Yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin başarısız bulunması

MADDE 35 – (1) Tezi başarılı bulunmayan Sağlık Denetçi Yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Tezin yeniden başarısız bulunması halinde bu Yönetmeliğin 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Sağlık Denetçiliğine Atama

Sağlık denetçisi yeterlik sınav komisyonu

MADDE 36 – (1) Sağlık Denetçisi yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen şekilde oluşturulacak sınav komisyonu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Tezi kabul edilen Sağlık Denetçi Yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(5) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve sağlık denetçiliğine atama

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Sağlık Denetçi kadrolarına atanabilmeleri, son iki yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

(2) Yeterlik sınavında başarı gösteren Sağlık Denetçi Yardımcılarının Sağlık Denetçi kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, Sağlık Denetçisi Yardımcılığı kıdemi esas alınır.

Meslekten çıkarılma

MADDE 39 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri

Denetime tabi olanların yükümlülükleri

MADDE 40 – (1) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Sağlık Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Denetime tabi olanlar, Sağlık Denetçilerinin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde Sağlık Denetçisine göstermek ve incelemesine sunmak zorundadır.

(3) Denetim ve incelemeye tabi tutulan kurum, kuruluş ve firmaların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, Sağlık Denetçilerine görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yükselme, Kıdem ve Denetçi Güvencesi

Yükselme ve kıdem

MADDE 41 – (1) En az 10 yıl Sağlık Denetçiliği yapmış olanlar arasından mesleki yetenek, liyakat, çalışmalarda gösterilen gayret, başarı ve kıdem durumları değerlendirilmek suretiyle Daire Başkanının önerisi, atamaya yetkili amirin onayı ile Sağlık Başdenetçiliğine atama yapılabilir.

(2) Denetçilik kıdemine esas süre, Sağlık Denetçi Yardımcılığı ile Sağlık Denetçiliğinde, denetçilik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Denetçilik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Sağlık Denetçi Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Sağlık Denetçileri için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. Sağlık Başdenetçilerinin kıdem sırası Sağlık Denetçilerinden öncedir. Sağlık Başdenetçileri arasındaki kıdem sırasının tespitinde, Sağlık Başdenetçiliğine atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Denetçilik kıdemi, denetçilik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

(3) Daire Başkanlığı yaptıktan sonra Sağlık Denetçiliğine dönenler, döneminin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Sağlık Denetçisi varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Denetçilik kıdemleri esas alınır. Sağlık Denetçiliği sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlar, kıdem olarak dönemlerinin sonuna alınırlar.

Mesleki eğitim

MADDE 42 – (1) Sağlık Denetçileri, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

(2) Sağlık Denetçileri görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Mesleki güvence

MADDE 43 – (1) Sağlık Denetçileri kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, mesleki yönden yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

(2) Yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, inceleme ve soruşturma raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

Yeniden atanma

MADDE 44 – (1) Sağlık Denetçisi unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle ayrılanlardan Sağlık Denetçiliğine atanmak isteyenler, gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve Kurumca uygun bulunması halinde yeniden atanabilirler. Kurumdan ayrılıp yeniden atananların dışarıda geçirdikleri süre denetçi kıdemlerinde dikkate alınmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sağlık Denetçilerinin Çalışma Esasları

Düzenlilik denetimi

MADDE 45 – (1) Sağlık Denetçileri, Kurum ve Kurumun denetimi altındaki tüm kurum, kuruluş ve firmaların her türlü iş ve işlemlerini denetler.

(2) Denetimler belirlenecek programlar dahilinde yapılabileceği gibi, olağanüstü hallerde de program dışı denetimler yapılabilir. Denetimlerde kalite yönetim sistemine ait dokümanlar  kullanılır ve yürürlükteki mevzuat göz önünde bulundurulur. Denetimlerde suç unsuruna rastlanılmışsa, konunun soruşturulması için durum Daire Başkanlığına bildirilir ve talimata göre hareket edilir.

(3) Sağlık Denetçileri tarafından denetimler tamamlandıktan sonra, Denetim Raporu düzenlenerek Daire Başkanlığına sunulur.

(4) Denetim sonuçlarının yerine getirilmesinden birim amirleri ve denetlenen firma yöneticileri sorumludur.

İnceleme

MADDE 46 – (1) Sağlık Denetçileri, bir konunun veya yürütülen iş ve işlemlerin mevcut bilgi ve belgelere dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ve buna bağlı olarak mevzuat çerçevesinde yapılması gereken işlemlerin saptanması amacıyla inceleme yapabilirler.

ONUNCU BÖLÜM

Raporlar

Rapor Çeşitleri

MADDE 47 – (1) Sağlık Denetçileri, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre:

a) Düzenlilik Denetimi Raporu

b) Performans Denetimi Raporu

c) Performans Ölçüm Raporu

ç) İnceleme Raporu

d) Disiplin Soruşturma Raporu

e) Tazmin Raporu

f) Suç Duyurusu Raporu

g) Tevdi Raporu

ğ) Ön İnceleme Raporu

h) Araştırma Raporu

düzenlerler.

(2) Disiplin Soruşturma Raporu, Tazmin Raporu, Suç Duyurusu Raporu ve Tevdi Raporu Daire Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde tek bir Rapor adı altında düzenlenebilir.

(3) Raporların açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olması ve objektif delillere dayandırılması gerekir.

Düzenlilik denetimi raporu

MADDE 48 – (1) Düzenlilik denetimi raporu denetlenen kurum, kuruluş ve firmaların mevzuat, denetim rehberleri ve kılavuzlarda belirtilen kriterlere uyumlarının değerlendirilmesi sonucu düzenlenen rapordur.

Performans denetimi raporu

MADDE 49 – (1) Performans denetimi raporu, bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında kullanılan kaynakların verimli ve etkin kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi sonucu düzenlenen rapordur.

Performans ölçümü raporu

MADDE 50 – (1) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi çerçevesinde performans değerlendirmesi yapacak yöneticilere sunulmak üzere, ilgili personel hakkında performans değerlendirmesine esas olmak üzere performans ölçümü sonucunda düzenlenen rapordur.

İnceleme raporu

MADDE 51 – (1) İnceleme raporları, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin; yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. Sağlık Denetçileri, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

Disiplin soruşturma raporu

MADDE 52 – (1) Disiplin soruşturma raporları verilen soruşturma emrine istinaden, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

Tazmin raporu

MADDE 53 – (1) Tazmin Raporu, inceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.

Suç duyurusu raporu

MADDE 54 – (1) Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek üzere düzenlenir. Diğer kamu kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildirilmesi veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da Suç Duyurusu Raporu düzenlenir.

Tevdi raporu

MADDE 55 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun özelliğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme yoluna gidilebilir.

Ön inceleme raporu

MADDE 56 – (1) Ön inceleme raporu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Kanuna göre yapılan incelemenin sonuçlarının aktarıldığı rapor türüdür.

Araştırma raporu

MADDE 57 – (1) Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

Raporlar üzerine yapılan işlemler

MADDE 58 – (1) Raporlar, Raportör olarak görevlendirilen Sağlık Denetçileri tarafından incelenir. Açık hata ve noksan tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması raporu düzenleyen Sağlık Denetçisinden istenir. Sağlık Denetçisinin isteğe katılmaması halinde bir veya birden fazla başka Sağlık Denetçisine yeniden inceleme yaptırılır. Makama sunulan onayda her iki raporda yer alan kanaatler Makama sunulur. Makamın uygun gördüğü rapor uygulamaya konulur.

(2) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla birlikte, tespit edilen hususlarla yapılan değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı görüşü oluşturularak, Sağlık Denetçisinin raporundaki kanaatle birlikte Makama sunulabilir. Makamın talimatına göre işlem tesis edilir.

(3) Raporlar Daire Başkanlığınca gereği yapılmak üzere ilgili birim ve kuruluşlara gönderilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Denetim Destek Birimleri

Denetim destek birimleri

MADDE 59 – (1) Daire Başkanının emri altında, Sağlık Denetçilerine yardım etmek üzere Denetim Destek Birimleri kurulur.

Denetim destek birimlerinin görevleri

MADDE 60 – (1) Denetim Destek Birimleri, birim sorumlusu ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:

a) Denetim, inceleme ve soruşturma konularında Sağlık Denetçilerine verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak,

b) Sağlık Denetçilerinden gelen rapor ve diğer denetim, inceleme ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

ç) Denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak,

d) Yıllık bütçeyi hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,

e) Sağlık Denetçilerinin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

f) Sağlık Denetçilerinin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,

g) Taşınır malla ilgili her türlü işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,

ğ) Daire Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek,

h) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Birim Sorumluları ve birim personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık denetçisi kimliği ve mührü

MADDE 61 – (1) Sağlık Denetçilerine kimlik belgesi ve müteselsil sıra numarası taşıyan mühür verilir.

Daire başkanlığında çalışan sağlık denetçilerinin geçişleri

MADDE 62 – (1) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ataması yapılan Sağlık Denetçileri, ilgilinin yazılı talebi, müracaat edilen kurumun kabulü ve Kurum Başkanının muvafakatı ile Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlıklarına aynı unvanla geçiş yapabilirler.

İş devir cetveli

MADDE 63 – (1) Sağlık Denetçileri, her ayın ilk haftasında, bir önceki ay itibariyle üzerlerindeki işlerin ayrıntılı safahatını ve muhtemel bitiş tarihini gösterir iş devirlerini elektronik ortamda bildirirler.

Mevcut Sağlık Denetçi Yardımcılarının yeterlik sınavları ve atanmaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunan ve halen Kurumda Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak görev yapanların yeterlik sınavları ve denetçi kadrolarına atanmaları, 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13