Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik.

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik.

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik.

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yürütülmekte olan beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve diğer işlemlerinde bilimsel danışmanlık yapacak komisyonların teşkili ile görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve diğer işlemlerinde danışma görevi yapacak komisyonları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Beşeri tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek veya hastalıktan korumak, tıbbi bir teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek üzere insana uygulanabilen Kurumca ruhsatlandırılmış her türlü madde veya maddeler kombinasyonunu,

c) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

ç) Ruhsat: İthal veya imal beşeri tıbbi ürün ruhsatını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Nitelikli Komisyonlar ile Ruhsatlandırma

Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri

Komisyonlarda görev alacak kişiler

MADDE 5 – (1) Kurum tarafından, üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan bilim dallarında konusunda uzman, bilim adamı ve konu ile ilgili bürokratlar ile meslek birlikleri ve sektör sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından komisyonlarda görev almak üzere Kurum Başkanının onayı ile seçilen en az yüzelli kişilik liste oluşturulur.

(2) Kurumca ihtiyaç duyulan sıklıkta, uzmanlık alanındaki komisyonlarda görev almak üzere uygun görülenler Kuruma davet edilir.

Komisyonların teşkili

MADDE 6 – (1) Kurum tarafından, beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırma sonrası işlemlerinde bilimsel danışmanlığına ihtiyaç duyulacak yeterli sayıda komisyon, Kurumca oluşturulan listede yer alan isimler arasından ve gerekli görülen sayıda belirlenir ve Bakan onayı ile teşekkül ettirilir.

(2) Komisyonların çalışma usul ve esasları Kurumca belirlenir.

Komisyonların görevleri

MADDE 7 – (1) Komisyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurum tarafından ruhsatlandırılacak veya ruhsatı iptal edilecek ya da uyuşturucu, psikotrop veya kontrole tâbi ilaçlar listesine alınacak, listeden çıkarılacak beşeri tıbbi ürünlerle ilgili bilimsel görüş bildirmek,

b) Ruhsat başvurusunda bulunulan beşeri tıbbi ürünü galenik yönden, kısa ürün bilgileri ile kullanma talimatlarını da farmakolojik yönden incelemek ve bilimsel görüşünü bildirmek,

c) Beşeri tıbbi ürünlerin biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarını değerlendirmek ve bilimsel görüşünü bildirmek,

ç) Ülkemizde üretilen veya ithal edilen radyofarmasötik ürünleri değerlendirerek bilimsel görüş bildirmek,

d) Beşeri tıbbi ürünlerin güvenliği ile ilgili konuları değerlendirmek ve bilimsel görüşünü bildirmek,

e) İlaçların akılcı kullanımının sağlanması amacıyla yürütülecek çalışmalarla ilgili bilimsel görüş bildirmek,

f) Ülkemizde onaylanmış endikasyonların dışında, standart dozların üstünde, belirli yaş aralığı dışında ilaç kullanımı için ya da ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış ilaçların yurt dışından getirtilerek kullanımı amacıyla hasta bazında yapılan başvuruları tıbbi, etik ve akılcı kullanımı açısından bilimsel literatürler ışığında değerlendirmek ve görüş bildirmek.

Komisyon üyelerinin görev süreleri

MADDE 8 – (1) Komisyon üyelerinin görevi, en fazla üç yıl devam eder. Kurum, üç yıllık süre boyunca komisyon üyelerinin her yıl en az % 30’u değişecek şekilde üye görevlendirmesi ve görevlendirmeyi sonlandırma işlemi yapabilir. Her bir komisyon üyesi, komisyonu yenileme kapsamında Kurum tarafından ayırıldığı komisyona en az 1 yıl sonra tekrar davet edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yasaklar ve gizlilik

MADDE 9 – (1) Komisyon üyeleri, Komisyon üyeliği süresince resmî kurumlar hariç olmak üzere Kurumun izin, ruhsat, denetim görev ve yetki alanına giren sahalarda faaliyet gösteren kuruluşlara ortak olamaz, ücretli veya ücretsiz olarak bu kuruluşlarda herhangi bir statüde görev kabul edemezler. Komisyon üyeleri, görevleri gereği edindikleri gizlilik taşıyan bilgi ve belgeleri ve görevleri sırasında öğrendikleri kurum ve kuruluşların ticarî, bilimsel ve teknik sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanamaz ve kullandıramazlar.

(2) Her bir komisyon üyesi göreve başlarken içeriği Kurum tarafından belirlenen etik sözleşme imzalar.

Yolluk ve ücretler

MADDE 10 – (1) Komisyon üyelerine 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesi çerçevesinde Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre ücret ödenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13