Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarınca Yetkili Kılınan Kanun Uygulanacak Olsaydı Aynı Sonuca Varılacaksa Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Talebi Reddedilemez.

Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarınca Yetkili Kılınan Kanun Uygulanacak Olsaydı Aynı Sonuca Varılacaksa Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Talebi Reddedilemez.

Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarınca Yetkili Kılınan Kanun Uygulanacak Olsaydı Aynı Sonuca Varılacaksa Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Talebi Reddedilemez.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/88 K. 2004/412 T. 19.1.2004 • YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI ( Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarınca Yetkili Kılınan Kanun Uygulanacak Olsaydı Aynı Sonuca Varılacaksa Reddedilemeyeceği ) • TANIMAYA İLİŞKİN DAVALAR ( Yabancı Mahkeme İlamının Aslı Olmadan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırılığı ) • YABANCI MAHKEME İLAMININ ASLI GEREĞİ ( Olmadan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırılığı - Tanımaya İlişkin Davalar ) ÖZET : Türk Kanunlar ihtilafı kurallarınca yetkili kılınan kanun uygulanmamakla birlikte; eğer bu kanun uygulanacak olsaydı, aynı sonuca varılacak idiyse tanıma isteği reddedilemez. Tanımaya ilişkin davalarda yabancı mahkeme ilamının aslı olmadan hüküm kurulması kanuna aykırıdır. DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Davacı, dava dilekçesinde Bulgaristan mahkemesinin boşanmaya dair kararının "tanınmasını" istemiştir. Tanımaya ilişkin kararlarda Milletlerarası Özel Hukuk Usulü Kanunu'nun 38. maddesinin ( a ) ve ( d ) bentleri uygulanmaz. ( MÖHUK m.42 ) Bulgar Mahkemesinde, Bulgar Kanunu uygulanarak karar verilmiş ise de; davalının yetkili kılınan hukukun uygulanmadığına yönelik açık bir itirazı bulunmamaktadır. ( MÖHUK m.38/e ) Kaldı ki; 17.4.1975 tarihinde ülkemizin de taraf olduğu, 8.9.1967 tarihli "Evlilik Birliğine Ait Kararların Tanınması Hakkındaki Sözleşmede", Türk Kanunlar ihtilafı kurallarınca yetkili kılınan kanun uygulanmamakla birlikte; eğer bu kural uygulanacak olsaydı, aynı sonuca varılacak idiyse tanıma isteğinin reddedilemeyeceği belirtilmiştir. ( m.3/2 ) Davacının dava dilekçesine eklediği belgenin kesinleşmiş mahkeme kararına ait olduğu; "karar 25.3.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir." şerhinden anlaşılmakta ise de; bu belge yabancı mahkeme kararının "aslı" olmayıp sureti niteliğindedir. O halde davacıdan yabancı mahkeme kararının "aslı" istenmeli, ( MÖHUK m.37 ) deliller yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bunlar yapılmadan yazılı olduğu şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 19.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13