Ticareti Terk Etmek Suçu

Ticareti Terk Etmek Suçu

Ticareti Terk Etmek Suçu

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2006/17-168

K. 2006/202

T. 3.10.2006

• TİCARETİ TERK ETMEK SUÇU ( İtiraz Yasa Yoluna Tabi Bulunan Yetkisizlik Kararına Yönelik Başvurunun İcra Mahkemesinin Yargı Çevresi İçinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

• YETKİSİZLİK KARARI ( İtiraz Yasa Yoluna Tabi Bulunan Yetkisizlik Kararına Yönelik Başvurunun İcra Mahkemesinin Yargı Çevresi İçinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

• İTİRAZ YASA YOLU ( Tabi Bulunan Yetkisizlik Kararına Yönelik Başvurunun İcra Mahkemesinin Yargı Çevresi İçinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

• İCRA CEZA MAHKEMELERİ ( Asliye Mahkemesine Denk Olduğu - Yetkisizlik Kararına Yönelik Yasa Yolu Başvurusunun Hangi Merci Tarafından İnceleneceği de Bu Görev Esas Alınarak Belirleneceği )

• ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNİN KARARLARINA İTİRAZ ( İnceleme Görevi Yargı Çevresinde Bulundukları Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

ÖZET : Somut olayda Özel Daire ile Yargıtay C.Başsavcılığı arasındaki hukuki uyuşmazlık, Yerel Mahkemenin yetkisizlik kararına karşı hangi yasa yoluna başvurulduğunun, buna bağlı olarak da yasa yolu başvurusunun hangi merci tarafından inceleneceğinin belirlenmesi noktasında toplanmaktadır.

İcra Ceza Mahkemelerinin, Asliye Mahkemesine denk olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, yetkisizlik kararına yönelik yasa yolu başvurusunun hangi merci tarafından inceleneceği de bu görev esas alınarak belirlenmelidir.

Asliye Ceza Mahkemelerinin itiraza tabi kararlarını incelemekle görevli mercii, 1412 sayılı CYUY.nın 299/3. maddesi ve 5271 sayılı CMY.nın 268/3-c maddesi uyarınca, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesidir.

Somut olayda; itiraz yasa yoluna tabi bulunan yetkisizlik kararına yönelik başvurunun, Özel Dairece de, 5320 sayılı Ceza Yargılama Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasa'nın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY.nın 317. maddesi uyarınca reddi ile itiraz konusunda karar verilmek üzere, dosyanın 5271 sayılı Yasanın 268/3-c. maddesi uyarınca, icra mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, yasa yolu başvurusunun karar düzeltme istemi olarak kabulüyle gerekli işlemin yapılması için dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Ticareti terk etmek suçundan sanıklar hakkında mahkemenin yetkisizliğine ve dosyanın yetkili olan Ümraniye İcra Ceza Mahkemesine gönderilmesine ilişkin İstanbul 3. İcra Ceza Mahkemesince 28.09.2004 gün ve 797-6234 sayı ile verilen karara karşı sanıklar müdafii tarafından yasa yoluna başvurulması üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesince 24.04.2006 gün ve 6238-3617 sayı ile;

( ... Karar düzeltmesini istemek yetkisinin CMUK.nun 322. maddesinin 6. fıkrası uyarınca Yargıtay C.Başsavcısına ait olup dosyanın doğrudan Dairemize gönderildiği anlaşılmakla gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine... ) karar verilmiştir.

Yargıtay C. Başsavcılığı ise 05.06.2006 gün ve 24745 sayı ile; yetkisizlik kararının, 1412 sayılı CYUY.nın 297. ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 18/3. maddesi uyarınca itirazı kabil kararlardan olup temyiz yeteneğinin bulunmadığı, 1412 sayılı CYUY.nın 293 ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 264. maddesi uyarınca itiraz incelemesi yönünden gereği Yerel Mahkemece yapılarak yetkili ve görevli mahkeme de bu mahkeme tarafından belirlenmek üzere 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY.nın 317. maddesi uyarınca temyiz isteğinin reddine karar verilmesi gerektiği görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurarak Özel Daire kararının kaldırılmasına, sanıklar müdafiinin temyiz isteminin CYUY.nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle itiraz, Ceza Genel Kurulunca değerlendirildi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Yakınan Sander Yapı Elemanları San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekilince, borçlu şirket hakkında İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2002/11828 sayılı takip dosyasında yapılan icra takibinde takibin kesinleşmesi üzerine 13.11.2003 tarihinde haciz yapılmak istendiğinde, borçlu şirketin ticari faaliyet göstermediği ve adresin terk edilmiş olduğunun görüldüğü, borçlu şirket İİY.nın 44. maddesinde gösterilen yükümlülüğünü yerine getirmeden ticari terk ettiğinden şirket yetkilileri olan sanıkların İİY.nın 337/a maddesi uyarınca cezalandırılmaları isteminde bulunularak açılan davada, İstanbul 3. İcra Mahkemesince 28.09.2004 gün ve 797-6234 sayı ile mahkemenin yetkisizliğine, dosyanın yetkili olan Ümraniye İcra Ceza Mahkemesine gönderilmesine taraf vekillerinin yüzüne karşı karar verilmiştir. Sanıklar müdafiinin bu karara karşı yasa yoluna başvurması üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesince, bu başvuru "karar düzeltme" başvurusu olarak değerlendirilerek dosyanın, işlem yapılmak üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine karar verilmiştir.

Açıklanan somut olayda Özel Daire ile Yargıtay C.Başsavcılığı arasındaki hukuki uyuşmazlık, Yerel Mahkemenin yetkisizlik kararına karşı hangi yasa yoluna başvurulduğunun, buna bağlı olarak da yasa yolu başvurusunun hangi merci tarafından inceleneceğinin belirlenmesi noktasında toplanmaktadır.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5320 sayılı Ceza Yargılama Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasanın 18. maddesi ile 1412 sayılı CYUY yürürlükten kaldırılmış olup, aynı Yasanın 8. maddesinde ise, bölge adliye mahkemelerinin görevlerine başlamalarına kadar temyiz başvurularının incelenmesi yönünden CYUY.nın 322. maddesinin 4, 5 ve 6. fıkraları hariç olmak üzere, 305 ila 326. maddelerinin yürürlükte olduğu belirtilmiştir.

1412 sayılı CYUY.nın 322. maddesinin 5 ve 6. fıkraları "karar düzeltme" istemi ile ilgili olup, 5320 sayılı Yasanın 8/3. maddesinde belirtilen ayrık durum haricinde, 01.06.2005 tarihi itibariyle "karar düzeltme" isteminde bulunulması artık olanaksızdır.

Öte yandan, yetkisizlik kararları, 1412 sayılı CYUY.nın yürürlükte olduğu dönem itibariyle, 28.03.1946 gün ve 1-6 sayılı İçtihatları Birleştirme Kararı uyarınca, itirazı kabil kararlardandır.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMY.nın 18/3. maddesinde ise, yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebileceği belirtilmiştir.

Yerleşmiş yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere, İcra Ceza Mahkemelerinin, Asliye Mahkemesine denk olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, yetkisizlik kararına yönelik yasa yolu başvurusunun hangi merci tarafından inceleneceği de bu görev esas alınarak belirlenmelidir.

Asliye Ceza Mahkemelerinin itiraza tabi kararlarını incelemekle görevli mercii, 1412 sayılı CYUY.nın 299/3. maddesi ve 5271 sayılı CMY.nın 268/3-c maddesi uyarınca, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesidir.

Somut olayda; itiraz yasa yoluna tabi bulunan yetkisizlik kararına yönelik başvurunun, Özel Dairece de, 5320 sayılı Ceza Yargılama Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasa'nın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY.nın 317. maddesi uyarınca reddi ile itiraz konusunda karar verilmek üzere, dosyanın 5271 sayılı Yasanın 268/3-c. maddesi uyarınca, icra mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, yasa yolu başvurusunun karar düzeltme istemi olarak kabulüyle gerekli işlemin yapılması için dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi isabetsizdir.

Bu itibarla Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle,

1- Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 24.04.2006 gün ve 6238-3617 sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3- Sanıklar müdafiinin temyiz inceleme isteminin CYUY.nın 317. maddeleri uyarınca REDDİNE,

4- Dosyanın, 5271 sayılı Yasanın 268/3-c. maddesi uyarınca icra mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine gönderilmek üzere, Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 03.10.2006 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13