Temizlik İşine Dair KİK Kararlarının İptali Talebi

Temizlik İşine Dair KİK Kararlarının İptali Talebi

Temizlik İşine Dair KİK Kararlarının İptali Talebi

T.C.

 

DANIŞTAY

 

13. DAİRE

 

E. 2007/2000

 

K. 2009/10282

 

T. 23.11.2009

 

• TEMİZLİK İŞİNE DAİR KİK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( KİK'in Sözleşme İmzalanıncaya Kadar Başvuruyu Sonuçlandıracağı - İncelemede Sözleşmenin Zaten İmzalanmış Bulunduğu/İnceleme Yapılamayacağına İlişkin Kararın Yerinde Olduğu )

 

• İHALE YETKİLİSİNCE İVEDİLİK KARARI ALINARAK SÖZLEŞME İMZALANMASI ( İhaleye İLişkin KİK İncelemesi Esnasında Sözleşmenin Zaten İmzalanmış Bulunduğu - İnceleme Yapılamayacağına İlişkin KİK Kararının Yerinde Olduğu )

 

• İMZALANMIŞ SÖZLEŞME HAKKINDA KAMU İHALE KURUMUNUN İNCELEME YAPMAMASI ( Hukuka Uygun Olduğu )

 

• İDARİ İŞLEM TESİSİ ( Davacının İhaleye İlişkin Sözleşmenin Hükümsüzlüğünün Tespitini Talep Ettiği - İdari İşlem Tesisine İlişkin Davanın Reddi Gereği )

  ÖZET: Dava, Belediye Sınırlarındaki Sokak, Cadde, Meydan ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Süpürülmesi, Çöplerin Toplanması, Taşınması, Yolların Yıkanması ve Tıbbi Atıkların Alınması İşi ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının iptali ile ihale kararının ve sözleşmenin hükümsüzlüğünün tespiti, ayrıca ihale kararı ve sözleşmenin yokluğuna karar verilmesi istemiyle açılmıştır.   İhale yetkilisince alınan ivedilik kararı üzerine sözleşmenin imzalandığı, Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan inceleme aşamasında da sözleşmenin imzalanmış olduğu dikkate alındığında, Kamu ihale Kurulunca “sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırılmasının zorunlu olduğu” hükmü gereğince, ihalenin esasına ilişkin inceleme yapılamamasına ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.   İdare mahkemelerince ancak idare tarafından tesis edilen bir “idari işlemin” iptali istemi ile dava açılmasına olanak sağlanmış olup, idari yargı mercilerinden işlem tesis edilmesinin talep edilmesinin mümkün olmadığı, davacı şirket tarafından Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ihale kararının ve sözleşmenin yokluğuna karar verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın reddine karar verilmesi hukuka uygundur.   İstemin Özeti: Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 29.05.2006 tarih ve E:2005/1675, K:2006/1396 sayılı kararının; Kamu İhale Kurumu'nun 24.02.2005 tarih ve 1904 sayılı işlemi ile davacı tarafından yapılan 22.02.2005 tarihli başvurunun yanlış değerlendirildiği, dava konusu 26.04.2005 tarih ve 2005/UH.Z-822 sayılı Kurul kararında hukuka aykırılıkların tespit edildiği, ancak sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalandığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği, 4734 sayılı Kanun'un 55. maddesi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan onayın, sözleşme imzalanmadan en az yedi ( 7 ) gün önce şikayette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olması gerektiği halde 21.02.2005 tarihinde yapılan tebligattan itibaren 7 gün geçmeden 28.02.2005 tarihinde sözleşmenin imzalandığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.   Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.   Danıştay Tetkik Hakimi Zühal Aysun Sunay'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.   Danıştay Savcısı Mürteza Güler'in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.   Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile bozma kararına uyularak verilen temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.   TÜRK MİLLETİ ADINA   Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:   KARAR : Dava, 2005 Yılı İçerisinde Toplam 75 İşçi İle Darıca Belediyesi Sınırlarındaki Sokak, Cadde, Meydan ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Süpürülmesi, Çöplerin Toplanması, Taşınması, Yolların Yıkanması ve Tıbbi Atıkların Alınması İşi ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 26.04. 2005 tarih ve 2005/UH.Z-822 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali ile ihale kararının ve sözleşmenin hükümsüzlüğünün tespiti, ayrıca ihale kararı ve sözleşmenin yokluğuna karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce, dava dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihalede, 4 firmanın teklif verdiği, en uygun teklifin davacı şirket tarafından verildiği, ancak firmanın yeterlilik şartlarını taşımaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı için, en avantajlı teklifi veren Çertem Temizlik Limited Şirketi'ne verildiği, 04.02.2005 tarihinde ihale komisyonunca karara bağlanarak ihalenin onaylandığı, kararın davacı şirkete tebliğ edilmesinden sonra 16.02.2005 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece verilen 18.02.2005 tarih, 558 sayılı cevabi yazıda “şikayetle ilgili olarak yasal süre içinde cevap verileceği, gerekçeli olarak alınan kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanmasına karar verildiği” nin belirtildiği, yazının 21.02.2005 tarihinde davacı şirket tarafından tebellüğ edildiği, davacı tarafından 22.02.2005 tarihinde Kamu İhale Kurumu'na dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, başvurunun “ihalenin esasına ilişkin olduğu” ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararına karşı herhangi bir şikayette bulunulmadığı belirtilerek, 4734 sayılı Kanun'un 55. maddesi gereğince dilekçe ve eklerinin 24.02.2005 günlü yazıyla idareye gönderildiği, 28.02.2005 tarihinde Darıca Belediyesi ile ihaleyi alan firma arasında sözleşme imzalandığı, 11.03.2005 tarihinde ihaleyi yapan idare tarafından şikayet başvurusunun reddi üzerine 22.03.2005 tarihinde Kamu İhale Kurulu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu'nca esasa ilişkin inceleme sonucunda, dava konusu edilen kararla, sözü edilen ihaleyle ilgili olarak ihale mevzuatına aykırı hususların tespit edilmesine karşın ilgili Kurumca ivedilik kararı alınarak sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle ihaleyle ilgili olarak iptal kararı verilmesinin mümkün olmadığına karar verildiği, bu durumda, “ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz” hükmü uyarınca ihale yetkilisince alınan ivedilik kararı üzerine sözleşmenin imzalandığı, Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan inceleme aşamasında da sözleşmenin imzalanmış olduğu dikkate alındığında, Kamu ihale Kurulunca “sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırılmasının zorunlu olduğu” hükmü gereğince, uyuşmazlık konusu ihalenin esasına ilişkin inceleme yapılamamasına ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı, diğer taraftan, davacı şirket tarafından ihale kararının ve sözleşmenin yokluğuna karar verilmesi istenilmekte ise de, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde; idare mahkemelerince ancak idare tarafından tesis edilen bir “idari işlemin” iptali istemi ile dava açılmasına olanak sağlanmış olup, idari yargı mercilerinden işlem tesis edilmesinin talep edilmesinin mümkün olmadığı, olayda, davacı şirket tarafından yukarıda sözü edilen Darıca Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ihale kararının ve sözleşmenin yokluğuna karar verilmesinin istenildiği, bu durumda davacının talebinin yukarıda sözü edilen dava türlerine girmediği, bu nedenle, hukuken incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.   SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 29.05.2006 tarih ve E:2005/1675, K:2006/1396 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 23.11.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13