Tanımanın İptali Davasında Tanıyanın Dava Hakkı 1 Yıl ve her halde 5 Yıl geçmekle düşer.

Tanımanın İptali Davasında Tanıyanın Dava Hakkı 1 Yıl ve her halde 5 Yıl geçmekle düşer.

Tanımanın İptali Davasında Tanıyanın Dava Hakkı 1 Yıl ve her halde 5 Yıl geçmekle düşer.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6778 K. 2010/10856 T. 2.6.2010 • TANIMANIN İPTALİ ( Tanıyanın Dava Hakkı 1 Yıl ve Her Halde 5 Yıl Geçmekle Düşeceği ) • TANIYANIN DAVA HAKKI ( 1 Yıl ve Her Halde 5 Yıl Geçmekle Düşeceği - Tanımanın İptali Talebi ) • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tanımanın İptali Talebi - Tanıyanın Dava Hakkı 1 Yıl ve Her Halde 5 Yıl Geçmekle Düşeceği ) ÖZET : Dava, tanımanın iptali talebine ilişkindir. Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde tanımanın üzerinden 5 yıl geçmekle düşer. Hak düşürücü süre geçirildikten sonra açılan davanın reddi gerekir. DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1- Kayyımın harcı ve kaydı bulunmayan temyiz isteminin incelenmesine yer olmadığına, 2- Davalı Sevinç'in temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve herhalde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer ( TMK. md. 300/1 ). Davacı, 02.10.1998 doğumlu Esra'yı 05.08.1999 tarihli tanıma senedi ile tanımış, tanımanın iptaline ilişkin bu dava ise 5 yıllık süre geçtikten sonra 19.01.2006 tarihinde açılmıştır. Gecikmeyi haklı kılan bir sebep de iddia ve ispat olunmamıştır ( TMK. md. 300/son ). Mahkemece re'sen gözetilecek olan bir yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, kayyımın temyiz itirazlarının yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13