Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine İcra Takibi Yapılamayacağı

Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine İcra Takibi Yapılamayacağı

Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine İcra Takibi Yapılamayacağı

5502 sayılı SGK Kanunun 35/3 maddesine göre kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 Sayılı İİK’nun haciz ve iflas hükümleri uygulanamayacağı ve Kurum aleyhine İcra takibi  yapılamayacağı gerekçesiyle takibin iptali...

T.C. ANTALYA  4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

2010/49 E. ve 2010/57 K.

 Davacı tarafça mahkememize dilekçe verilmiş olmakla başlıkta belirtilen esasa kaydı yapıldıktan sonra

 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

 Davacı vekilinin mahkememize verdiği dilekçesinde özetle, davalı alacaklı tarafından başlatılan icra takibinde istenen ilam alacağının 06.08.2009 tarihinde ödendiğin, ayrıca icra emrinde taraf olarak gösterilen SGK İl Müdürlüğünün tüzel kişiliğinin bulunmadığını belirterek icra emrinin ve takibin iptaline karar verilmesinitalep etmiştir.

Dava dilekçesine ödeme belgesinin eklenmediği görülmüştür.

İcra dosyası getirtilip incelenmiştir.

Her ne kadar SGK Mersin İl Müdürlüğünün husumet ehliyeti bulunmamakta ise de bu eksiklik her zaman giderilmesi mümkün olduğundan iptal sebebi yapılmamıştır. Ancak 5502 sayılı SGK Kanunun 35/3 maddesine göre kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 Sayılı İİK’nun haciz ve iflas hükümleri uygulanamaz. Yasanın bu amir hükmüne göre Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine İİK hükümlerine göre icra takibi yapılamayacağından, İİK’nun 17 ve 5502 sayılı yasanın 345/3 maddesi uyarınca takibin iptaline karar vermek gerekmiş aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM / Yukarıda açıklanan gerekçeye göre: ŞİKAYETİN KABULÜ İLE ; Antalya 13. İcra Müdürlüğünün 2009/5138 esas sayılı takibinin iptaline,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Davacı tarafça yapılan 10.00-TL yargılama gideri ile 175,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda yasa yolu açık olarak karar verildi. 22/01/2010

 T.C.YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

2010/9610 E.

2010/22152 K.

Yargıtay İlamı  İncelenen Kararın Mahkemesi :  Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 22/01/2010

NUMARASI : 2010/49 – 2010/57

DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

DAVALI : COŞKUN GÖLCÜK

DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. Ve HUMK. 438. Maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına mahal olmadığına, 05.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YASA METNİ

5502 SAYILI YASA MD:35/3

Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun haciz ve iflas hükümleri uygulanmaz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13