Soruşturma Dosyasını İnceleme Talebinin Cumhuriyet Savcısı Tarafından Reddedilmesi – İptal Kararı

Soruşturma Dosyasını İnceleme Talebinin Cumhuriyet Savcısı Tarafından Reddedilmesi – İptal Kararı

Soruşturma Dosyasını İnceleme Talebinin Cumhuriyet Savcısı Tarafından Reddedilmesi - İptal Kararı

T.C.

AYDIN

2. SULH CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

 

DEĞİŞİK İŞ NO : 2011/1049

HAKİM: 34131

KATİP : 143339

 

Y.....M.... tarafından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/11838 hazırlık sayılı dosyasından verilen 22111/2011 tarihli kararın iptali için mahkememize talepte bulunulmakla, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;

 

GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

İtiraz eden dilekçesinde Aydın Cumhuriyet Savcılığının 2011/11838 hazırlık sayılı dosyasından sanık müdafii olarak dosyayı incelemek için talepte bulunduklarını ancak bu talebin vekaletname ibraz edilmemesi nedeni ile reddine karar verildiğini, verilen bu kararın 1136 sayılı avukatlık yasasının 2. Maddesine ayrıca CMK 153. Maddeye aykırı olduğunu belirtilerek verilen red kararının kaldırılmasını, dosyayı vekaletsiz incelemesine karar verilmesine talep etmiştir.

 

Aydın Cumhuriyet Savcılığının 2011/11838 hazırlık sayılı dosya incelendiğinde müştekisinin D A, şüphelinin G A. A. olduğu hakaret ve haksız suç isnadı dilekçesi üzerine kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği 22.11.2011 tarihinde Av. Y M .'in şüpheli vekili olarak soruşturma evraklarım incelemek için dilekçe verdiği aynı tarihte Cumhuriyet Savcısı tarafından avukatın baro tarafından görevlendirilmediği ve vekâletname ibraz edilmemiş olması nedeniyle dosyayı inceleme talebinin reddine karar verilmiş olduğu, ret kararının da Ceza işleri Genel Müdürlüğünün 01/0812006 tarihli genelgesine dayalı olarak verilmiş olduğu görülmüştür. 

Avukatların hazırlık aşamasında ve mahkeme aşamasında dosya inceleme yetkisine ilişik olarak değişik yasalarda düzenleme bulunmakta olup, 1136 sayılı yasanın 46/2 maddesinde, avukat ve stajyer vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki belgelerin örneği ve fotokopisi verilmez. Düzenlemesinin bulunduğu 5271 sayılı yasanın 153. Maddesinde ise müdafii soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. Müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine Sulh Ceza Hâkiminin kararı ile bu yetkisi kısıtlanabilir. Düzenlemesinin olduğu aynı yasanın 157. Maddesinde ise kanunu başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşulu ile soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu düzenlenmiştir.

 

01.06.2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı ilk Derce Mahkemeleri kalem hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmeliğin 45.Maddesinde 5271 sayılı yasanın başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemler; gizlidir. Müdafii soruşturma evresinde soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla görevlendirme yazısı veya vekâletname ibraz ederek soruşturma evrakı içeriğini inceleyebilir. Ve dilekçe ile müracaatı halinde istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. Düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

İtiraz eden tarafından 22111/2011 tarihinde şüpheli vekil olarak dosyayı inceleme talebi aynı tarihte Cumhuriyet SavCll1ğl tarafından red edilmişse de soruşturma evrakının gizliliği hususunda Sulh Ceza Mahkemesinden alınmış herhangi bir karar olmadığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı ilk Derece Ceza Mahkemeleri kalem hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmeliğin 45. Maddesine göre müdafinin soruşturma evresinde görevlendirme yazısı veya vekâletname ibraz ederek soruşturma evrakı içeriğini inceleyebileceği yönünde düzenleme yapılmasına rağmen bu düzenlemenin 1136 sayılı yasanın 46/2 maddesine aykırı olduğu yine ayrı yönetmeliğini CMK 153 madde düzenlemesine de aykırılık teşkil ettiği, yasaların yönetmeliğe göre üst norm olması nedeniyle aynı hususta birden fazla düzenleme bulunması halinde öncelikle üst norma ve bu hususta özel yasa bulunması halinde de özel yasanın genel yasalara göre uygulamada önceliği olduğundan özel yasaya bakılması gerekmekte olup 1136 sayılı avukatlık yasası ve CMK 153 maddenin öncelikle göz önünde tutulması gereken düzenlemeler olduğu, CMK 153 maddede müdafinin soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebileceği düzenlenmiş olup; buna göre öncelikle yönetmelikten ziyade yasa hükümleri dikkate alınarak ve dosyada gizlilik kararı bulunmaması nedeniyle itiraz edene dosyayı inceleme yetkisi verilmesi gerekirken yönetmelikte belirtilen görevlendirme ve vekâlet olmadı belirtilerek inceleme isteğinin reddine ilişkin 22.11.2011 tarihli kararın 1136 sayılı yasanın 46/2 ve CMK 153 maddeye aykırı olduğu ve verilen kararın savunma hakkının kullanılmasını zorlaştırdığı göz önünde tutularak iptaline, karar verilmiştir.

 

HÜKÜM

1-İtirazın kabulü ile Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/11838 hazırlık sayılı dosyadan 22/1112011 tarihinde verilmiş olan kararın İPTALİNE,

2- Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak verilen karar açıktan okundu.

24/11/2011

 

Katip 143339                                                                                  Hâkim 34131

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13