Şartnamede Belirtilen Vasıflardan Daha Düşük Malların Kabulü

Engelli İşçi Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanacak İşveren Primi

Şartnamede Belirtilen Vasıflardan Daha Düşük Malların Kabulü

Şartnamede Belirtilen Vasıflardan Daha Düşük Malların Kabulü

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi

ESAS: 2015/2152

KARAR: 2016/535

Davacı .. vekili Avukat .. tarafından, davalılar .. ve diğerleri aleyhine 11/09/2013 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 02/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, kurum zararına dayalı olarak maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ihalesi sonucunda davalılarca yüklenici teklifine uygun olmayan, teknik şartnamede belirtilen vasıflardan daha düşük malların kabulü sonucu kurumun zarara uğradığını belirterek maddi zararın ödetilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, bilirkişi incelemesi neticesinde davacının davalılardan ödenmesini talep edebileceği her hangi bir kurum zararının bulunmadığının belirlendiği, anılan bilirkişi raporunun gerekçeli, hüküm kurmaya yeterli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, hükme esas alınan 24/04/2014 havale tarihli bilirkişi kurulu raporu ile 30/09/2014 havale tarihli ek raporda şartnamede nitelikleri belirlenen ürünler ile teslim edilen ürünlerin teknik özelliklerinin karşılaştırılmadığı, 23/07/2013 tarihli değerlendirme komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda ve 18/12/2012 tarihli tutanakta bir kısım eksikliklerin giderilerek ürünlerde belirtilen vasıfların karşılandığının tespit edildiği anlaşılmaktadır. Şu durumda, teslim alınan ürünlerin daha sonra şartnameye uygun hale geldiği yönündeki tespit ve incelemeler de göz önüne alınarak, teslim edilen ürünlerin şartnameye uygun olup olmadığının karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekmektedir. Anılan hususlarda denetime elverişli bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulmasını gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 18/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13