Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/20)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/35) MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nin Ek-1/C sayılı listesine “1702.30.90.00.00”, “1905.90.55.00.00” ile “2924.19.00.00.17” satırlarından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir. “
1702.90.50.00.19 Diğerleri Yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteralbeslenme ürünleri

1905.90.60.00.14 Kek Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli kekler

3504.00.10.00.00 Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olankonsantre süt proteinleri Yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteralbeslenme ürünleri

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş Ek-1/C sayılı listedeki “1702.90.50.00.19”, “1905.90.60.00.14” ve “3504.00.10.00.00” GTİP’li ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz.” MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13