loader image
Genel

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/20)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/35) MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nin Ek-1/C sayılı listesine “1702.30.90.00.00”, “1905.90.55.00.00” ile “2924.19.00.00.17” satırlarından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir. “
1702.90.50.00.19 Diğerleri Yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteralbeslenme ürünleri

1905.90.60.00.14 Kek Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli kekler

3504.00.10.00.00 Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olankonsantre süt proteinleri Yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteralbeslenme ürünleri

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş Ek-1/C sayılı listedeki “1702.90.50.00.19”, “1905.90.60.00.14” ve “3504.00.10.00.00” GTİP’li ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz.” MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz