Saç Ekiminden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme

Saç Ekiminden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme

Saç Ekiminden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme

Saç Ekiminden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/22501

K. 2013/1065

T. 24.01.2013

* SAÇ EKİMİNİN BAŞARISIZ OLMASI (Ödemiş Olduğu Paranın İadesi İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği)

* İTİRAZIN İPTALİ (Saç Ekimi Başarısız Olması Durumunda Saç Ekimi Karşılığında Ödemiş Olduğu Paranın Kendisine İadesi Konusunda Anlaştıkları/Başında Saç Çıkmadığı ve Kök Ekimi Mümkün Olmadığı Sonra Anlaşıldığından Paranın Tahsili Talebi - Hukuki İlişkinin Eser Sözleşmesine Dayandığı)

* ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK (Saç Ekiminden Kaynaklanan Uyuşmazlık/İtirazın İptali Davası - Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerinin Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Uygulanmasının Hukuken Mümkün Olmadığı)

4077/m.1, 3, 23

2004/m.67

ÖZET : Davacı; davalı ile başına saç ekilmesi, bunun başarısız olması durumunda saç ekimi karşılığında ödemiş olduğu paranın kendisine iadesi konusunda anlaştıklarını, başında saç çıkmadığını, daha sonra yaptırdığı tedavilerde kök ekiminin bölge itibari ile mümkün olmadığını öğrendiğini, paranın tahsili için davalı hakkında başlattığı takibe vaki itirazın iptalini talep etmiştir. Davacı ile davalı arasındaki hukuki ilişki eser sözleşmesine dayanmakta olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinin eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanması hukuken mümkün değildir. Davaya bakma genel mahkemelerin görevindedir.

DAVA : Dava dilekçesinde 2,500 TL alacak için yapılan takibe vaki itirazın iptali, takibin devamı, %40 icra inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece görevsizlik nedeni ile dava dilekçesinin usulden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı; davalı ile başına saç ekilmesi, bunun başarısız olması durumunda saç ekimi karşılığında ödemiş olduğu 2,500 TL'nin kendisine iadesi konusunda anlaştıklarını, belirlenen süre sonunda başında saç çıkmadığını, daha sonra yaptırdığı tedavilerde kök ekiminin bölge itibari ile mümkün olmadığını öğrendiğini, 2.500 TL'nin tahsili için davalı hakkında icra takibi başlattığını, ödeme emrine itiraz ile takibin durduğunu belirterek takibe vaki itirazın iptali ile % 40 icra inkar tazminatı talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, davanın, tüketicinin iade edilmesini istediği bedel için yapılan takibe itirazın iptali davası olduğu, bu tür davalara bakmakla Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesi ile dava dilekçesinin usulden reddine karar verilmiş, hüküm davalı; tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; saç ekiminden kaynaklanmaktadır. Bir uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesi'nde bakılabilmesi için uyuşmazlığın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkmış olması gerekir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklanmış, kapsam başlıklı 2. maddesinde kanunun birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 3/e maddesinde tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre yasa, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Yasada dar kapsamlı mal ve hizmet ilişkileri olağan tüketim işleri kapsama alınmıştır.

O halde; bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.

Somut olayda; davacı ile davalı arasındaki hukuki ilişki eser sözleşmesine dayanmakta olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinin eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanması hukuken mümkün değildir. Davaya bakma genel mahkemelerin görevinde olup, bir yerdeki Tüketici Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olduğu açıktır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü uyuşmazlıklara, Tüketici Mahkemelerinde bakılır. Tüketici davaları; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Uygulanması ile ilgili olarak tüketiciler, tüketici örgütleri veya bu konu ile ilgili olarak açılan davalardır. (4077 sayılı Kanunun 23 md.) Taraflar arasındaki sözleşmenin şekil ve doğurduğu esaslar yönünden eser sözleşmesinin bulunduğu anlaşıldığından 4077 sayılı Kanunun 23.maddesi uygulanamaz.

Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, görev yönünden dava dilekçesinin reddi usul ve yasaya uygun görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.01.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13