Röleve Projelerinin Bedelinin Tahsili

Röleve Projelerinin Bedelinin Tahsili

Röleve Projelerinin Bedelinin Tahsili

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/1207

K. 2010/2532

T. 30.4.2010

• RÖLEVE PROJELERİNİN BEDELİNİN TAHSİLİ (Eksik Olarak Dahi Yapılmış Olsa da Röleve Projelerinden Davalının Yararlanıp Yararlanmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği)

• PROJELERİN BEDELİNİN BELİRLENMESİ (B.K’nun 410 ve İzleyen Maddeleri Hükümleri Gereğince Mahalli Rayiçlerine Göre Projelerin Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği)

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Röleve Projelerinin Bedelinin Tahsili - B.K’nun 410 ve İzleyen Maddeleri Hükümleri Gereğince Mahalli Rayiçlerine Göre Projelerin Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği)

ÖZET : Dava, davacı tarafından yapılıp davalı Üniversite Rektörlüğüne teslim edildiği ileri sürülen röleve projelerinin bedelinin tahsiline ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş; eksik olarak dahi yapılmış olsa da; röleve projelerinden davalının yararlanıp yararlanmadığının mahkemece araştırılması, yararlanmış olduğunun saptanması durumunda ise; Borçlar Kanununun 410 ve izleyen maddeleri hükümleri gereğince 2001 yılı mahalli rayiçlerine göre projelerin bedelinin belirlenmesine ilişkin bilirkişi kurulundan ek rapor alınması, olanaksızlık halinde yeni bilirkişi kurulu oluşturularak rapor alınması ve varılacak sonuca uygun bir karar vermekten ibaret olmalıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, davacı tarafından yapılıp davalı Üniversite Rektörlüğüne teslim edildiği ileri sürülen röleve projelerinin bedelinin tahsiline ilişkin olup; mahkemece, açılan davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davanın kabulü ile 43.545,30 TL'nin, 2.000,00 TL'lik kısmı için dava tarihinden itibaren; bakiyesi için ıslah tarihi olan 23.02.2006 tarihinden itibaren yürütülecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin mahkemece verilen 2004/604 E. ve 2006/213 K. sayılı karar; Dairemizin 2006/6131 Esas ve 2008/622 Karar sayılı ilamı ile, ilamın ikinci bendinde gösterilen gerekçelerle bozulmuş ve mahkemece, bozma ilamına uyulmuştur. Dairemizin bozma ilamında; dava konusu rölevelerin davalıya teslim edildiğinin davacı tarafından yasal delillerle kanıtlanmış olması halinde, Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna yazı yazılarak röleve projesi düzenlenmesi bakımından taşınmazla ilgili olarak SİT alanı kısıtlamalarının olup olmadığının ve ne şekilde röleve yapımına izin verildiğinin sorulup alınacak cevapla birlikte, bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak rölevelerin davalı Üniversitenin işine yarayıp yaramadığının araştırılarak işine yarıyorsa ve SİT mevzuatı yönünden de bir engel yoksa esasen eksik yapılan projelerin 2007 yılı mahalli rayiçlerine göre bedelinin saptanması ve sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiğine değinilmiştir. Bozma ilamına uyulmakla taraflar yararına oluşan usuli kazanılmış hakkın korunabilmesi için, bozma ilamında işaret edilen hususların mahkemece, noksansız olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Mahkemece, bozma ilamına uyulduktan sonra bozma nedenleri kısmen yerine getirilmek suretiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, bozma ilamında bilirkişi kurulundan ek rapor alınması gerektiğine de işaret edilmiştir. 31.12.2001 tarihli “tutanak” başlıklı belge kapsamına göre, Haydarpaşa Kampüsü röleve projesinin bir takım proje CD'si ile bir takım 1/200 ölçekli ozalitinin davalı Rektörlüğün görevlilerine teslim edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bozma ilamında değinildiği ve davacı tarafça iddia edildiği üzere; eksik olarak yapılmış olsa da projelerden davalının yararlanıp yararlanmadığı mahkemece araştırılmamıştır. Davacı vekili, röleve projelerini davalı idarenin ihalelerinde kullanmak suretiyle yararlandığını ileri sürmekte ve projenin kullanıldığı ihalelerden örnek ihalede gösterilmektedir. O halde, Dairemizin bozma ilamına uyulduğu halde mahkemece, bozma gereklerinin tamamen yerine getirilmediği açıktır.

Yanlar arasında yazılı sözleşme bulunmamaktadır. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince de röleve projesinin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna onaylatılması görevi taşınmazın kayden malikine veya intifa hakkı sahibine aittir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 4. maddesinde; röleve projesi, kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesi olarak tanımlanmaktadır.

Mahkemece yapılacak iş; eksik olarak dahi yapılmış olsa da; röleve projelerinden davalının yararlanıp yararlanmadığının mahkemece araştırılması, yararlanmış olduğunun saptanması durumunda ise; Borçlar Kanununun 410 ve izleyen maddeleri hükümleri gereğince 2001 yılı mahalli rayiçlerine göre projelerin bedelinin belirlenmesine ilişkin bilirkişi kurulundan ek rapor alınması, olanaksızlık halinde yeni bilirkişi kurulu oluşturularak rapor alınması ve varılacak sonuca uygun bir karar vermekten ibaret olmalıdır. Mahkemece, açıklanan hususlar üzerinde durulmadan; bozma ilamında işaret edilen bozma nedenlerine göre gerekleri tam yerine getirilmeden eksik inceleme ve yanlış değerlendirmeyle yazılı gerekçeyle karar verilmesi doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 30.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13