loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Numune İncelemesinin Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmemesi- Tekliflerin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı

Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

Numune İncelemesinin Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmemesi- Tekliflerin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı

 Ankara 7.İdare Mahkemesinin 09.12.2014 tarihli E:2014/18... ve K:2014/17.... sayılı kararında

“..Bakılan davada uyuşmazlığın çözümünde, isteklilerce teklif edilen ürünün idarece Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığına ilişkin tespitin “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında mı yoksa ürünlerin teslimini müteakip “muayene ve kabul” aşamasında mı yapılması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Davalı idarece, dava konusu işlem, ihalede numune, teknik doküman veya Teknik Şartname’ye uygunluk cevaplarının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu belge ve bilgiler açısından teklifin uygun olup olmadığına ilişkin bir belirlemenin yapılamayacağı; isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluk denetiminin idarenin yetki ve sorumluluğunda olmak kaydıyla muayene ve kabul aşamasında yapılmasının gerektiği nedeniyle tesis edilmiş ise de ihale komisyonunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, teklifleri ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı yönünden incelemesi ve bu incelemenin sonucuna göre teklifi uygun olmadığı belirlenen isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vermesi; Teknik Şartname’nin de ihale dokümanının bir parçası olduğu dikkate alındığında, ihale komisyonunun istekli(lerin) teklifini, Teknik Şartname’de belirtilen şartları/kriterleri sağlayıp sağlamadığı yönünden de incelemesi ve bu incelemenin sonucuna göre bir karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle, yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu halde somut olayda ihaleye ait idari şartnamede herhangi bir yeterlik kriterinin ön görülmediği de göz önünde bulundurulduğunda teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak idari şartnamede belirtilmemesinin ihale komisyonunun kanundan kaynaklanan bu yöndeki inceleme yapma görevini ve bu incelemenin sonucuna göre bir karar verme yetkisini ortadan kaldırmayacağı açıktır. Ayrıca uyuşmazlığa neden olan ihalede öngörülen teknik kriterlerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen teknik yükümlülük(ler) olarak değil, işin yerine getirilmesi için/yapılması için gerekli olan hususlara ilişkin olduğunun da kabulü gerekmektedir. Bu durumda davacının Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 30/04/2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (502,503 ve 504’üncü kalemler) ihalesine ilişkin olarak yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu’nun 27/08/2014 tarih ve 2014/UM.I-2940 sayılıkararında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir..” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin söz konusu kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesini teminen Kurulun 21.01.2015 tarih ve 2015/MK-24 sayılı kararı ile “1-Kamu İhale Kurulunun 23.07.2014 tarihli ve 2014/UM.I-29.. sayılı kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, yeniden esasın incelenmesine” karar verilmiştir.

Kurulun 23.07.2014 tarih ve 2014/UM.I-29.. sayılı kararı hakkında Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş tarafından açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 09.12.2014 tarih ve E:2014/18.., K:2014/17.. sayılı kararının uygulanmasını teminen Kurul tarafından alınan 21.01.2015 tarih ve 2015/MK-24 sayılı karar üzerine anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun esası yeniden incelenmiş olup, bu inceleme sonucu alınan 11.03.2015 tarih ve 2015/UM.I-780 sayılı Kurul kararı ile de ihalenin şikayete konu 502 nolu kaleminde Solmaz Medikal-Müslüm Solmaz, Yeldan Tıbbi Malz. Tic. Ltd. Şti., Yağız Medikal San. Tic. Ltd. Şti. ve Medaş Diagnostik Tic. San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, 503 nolu kaleminde Yeldan Tıbbi Malz. Tic. Ltd. Şti., Solmaz Medikal-Müslüm Solmaz ve Yağız Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve 504 nolu kaleminde de Solmaz Medikal-Müslüm Solmaz, Yeldan Tıbbi Malz. Tic. LTd. Şti, Medaş Diagnostik Tic. San. Ltd. Şti. ve Yağız Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde “4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin (b) bendi uyarınca düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Danıştay 13. Dairesinin 22.05.2015 tarih ve E:2015/3..ve K:2015/19... sayılı kararı:

Uyuşmazlık konusu ihalede İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri içerisinde isteklilerden numune, katalog, broşür gibi tanıtım materyalinin istenilmediği ve isteklilerin teklif edecekleri kalemlere ilişkin olarak Teknik Şartname maddelerinin yazılı olarak cevaplandırılmak suretiyle teklifle birlikte sunulacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. İsteklilerce teklif edilen ürünün idarece Teknik Şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin tespitin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirmesi yoluyla yapılabilmesinin yanısıra ürünlerin teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapılabileceği, ancak bu konuda takdir yetkisinin idarelere ait olduğu ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirilmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun da ihale dokümanında düzenlenmesi gerektiği, bundan başka ürüne ilişkin teknik değerlendirmenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ya da muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilmesi durumunda idarece ürünün Teknik Şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığının değerlendirileceği açıktır. Dava konusu ihalede numune, teknik doküman veya Teknik Şartnameye uygunluk cevapları yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu belge ve bilgiler açısından teklifin uygun olup olmadığına ilişkin bir belirleme yapılamayacağından isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin teknik Şartnameye uygunluk denetiminin idarenin yetki ve sorumluluğunda olmak kaydıyla muayene ve kabul aşamasında yapılması gerekmekte olup, itirazen şikayet başvurusunun reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz