İptal Edilen İhalede İtirazen Şikayet Başvurusunun İncelenmesi

Önceki Yüklenicinin Hatalı İmalatları Nedeniyle Sorumluluk

İptal Edilen İhalede İtirazen Şikayet Başvurusunun İncelenmesi

İptal Edilen İhalede İtirazen Şikayet Başvurusunun İncelenmesi

 

Özet :

  • Kamu İhale Kurulu Tarafından İhalenin İptal Edilmesi Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar  Verilemeyeceği
  • Herhangi Bir Nedenle İptal Kararının Ortadan Kalkması Hâlinde, İhale İşleminin Kaldığı Yerden Devam Edecek Olması Nedeniyle İlgililerin Hak Arama Hürriyetini De Engeller Nitelikte İşlem Tesis Edilemeyeceği Hakkında.

Danıştay 13. Daire Başkanlığı    2015/**** E.  ,  2016/***K. sayılı kararı

"İçtihat Metni"

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Kamu İhale Kurumu Mevlana Bulvarı, Konya Yolu, No:186 Balgat/ANKARA Vekili : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : 1- 2- Vekili :

İstemin_Özeti :

Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 02.**.2015 tarih ve E:2015/****, K:2015/**** sayılı kararının; ihalenin idarece iptaline karar verildiği, bu karar ile tüm ihale işlemlerinin iptal edildiği, ihalenin iptaline karşı Kurum'a herhangi bir başvuruda bulunulmadığından ihalenin iptalinin kesinleştiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın_Özeti :

Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi :

Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü tarafından 05.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “22 Kişilik 33 Aylık Bakım Hizmet Alımı” ihalesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacılar tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulu'nun 01.07.2015 tarih ve 2015/UH.I-***** sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, Kamu İhale Kurulu'nun; ihale işlem ve kararlarını mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, anılan Kanun'un 54. maddesinde belirtilen kararlardan birini almakla zorunlu olduğu; itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu'nun hangi kararları alacağının Kanun ile tahdidi bir biçimde sayıldığı; bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar türüne yer verilmediği; olayda, davacıların başvurusu üzerine davalı idarece alınan ''karar verilmesine yer olmadığına'' ilişkin kararın Kanun'da belirtilen Kurum'un alabileceği kararlardan biri olmadığı; davalı idarece her ne kadar ihaleyi yapan idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararı ile ihale aşamasında alınan tüm karar ve işlemlerin tesis edildiği tarih itibarıyla ortadan kalktığı ileri sürülmekte ise de; ihalenin iptaline ilişkin işlemin, idarece geri alınması, kaldırılması, düzeltilmesi ya da mahkeme kararı ile iptal edilmesi gibi herhangi bir nedenle ortadan kalkması hâlinde, ihale işleminin kaldığı yerden devam edeceği; dolayısıyla daha öncesinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılan davacıların tekliflerinin de değerlendirme dışı kalacağı dikkate alındığında, aksi bir değerlendirmeyle işin esasına geçmeden davacıların hak arama hürriyetini de engeller nitelikte tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 02.***.2015 tarih ve E:2015/****, K:2015/**** sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutar ile kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 17.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13