Mahkemece Alınan Rapora Göre Değil, Kesinleşen İhale Dokümanına Göre Değerlendirme

Kamu İhale Kurul Kararına Dava Açılmaması Hali - Önceki Kurul Kararına İtiraz

Mahkemece Alınan Rapora Göre Değil, Kesinleşen İhale Dokümanına Göre Değerlendirme

     Mahkemece Alınan Rapora Göre Değil, Kesinleşen İhale Dokümanına Göre Değerlendirme

  • İhale dokümanında yer alan ve kesinleşen kuralların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareler tarafından uygulanmamasının ihaleler için Kanun'da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl edeceği hakkında.

  • (Teklif kapsamında sunulan belgelere göre Teknik Şartname'de belirtilen özellikleri taşımadığı tespit edilen ve değerlendirme dışı bırakılan istekli teklifinin, kriterlerin sağlandığının mahkeme aşamasında alınan raporla sabit olduğundan bahisle değerlendirmeye alınamayacağı)

Danıştay 13. Dairesinin 16.11.2021 Tarihli kararı:

“…Aktarılan mevzuattan, yeterlik değerlendirmesi için istenilecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterlik ilanı veya davet belgelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu, idarelerce yapılacak olan ihale kapsamında tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği, ihale dokümanında ihale konusu mal veya ürünün teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek maksadıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulmasının istenilmesi hâlinde, teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin de bu belgelerden ve/veya numune üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihaleye ait İdari Şartname'nin 7.5.2. maddesinde, teklif edilecek sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım, broşür veya kitap/kitapçığının teklif dosyası kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu belirtildiğinden, isteklilerce teklif edilen sistemin teknik şartnamede aranılan özellikleri taşıyıp taşımadığına yönelik değerlendirmenin teklif kapsamında verilecek olan ihale konusu ürüne ilişkin tam boy resimleri içeren tanıtım, broşür veya kitap/kitapçık üzerinden yapılacağı açık olup, Teknik Şartname'nin 4.1. maddesinde ise teklif edilen cihazın maksimum gradient gücünün her üç eksende 33 mT/m olacağı belirtilmiştir.

İdari Şartname ve Teknik Şartname'de yer alan düzenlemelere karşı isteklilerce dokümana itiraz kapsamında süresi içerisinde başvuruda bulunulmayarak kuralların kesinleşmesi hâlinde, istekliler tarafından teklif kapsamında şartnamede istenilen şekilde tekliflerin sunulmasının zorunlu olduğu, ihale dokümanında yer alan ve kesinleşen kuralların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareler tarafından uygulanmamasının ihaleler için Kanun'da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl edeceği açıktır.

Bu kapsamda, kesinleşen İdari ve Teknik Şartname uyarınca, dava konusu ihalede Radyoloji Görüntüleme (MR) cihazlarının teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimlerini de içeren tanıtım, broşür veya kitap/kitapçık isteklilerce sunulması gerekmekte olup, sunulan bu belgelere göre yapılacak inceleme neticesinde cihazın Teknik Şartname'nin 4.1. maddesinde belirtilen maksimum gradient gücünün her üç eksende 33 mT/m olması gerektiğine yönelik şartı karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketçe ihalede GE Marka Signa Voyager model 1.5 Tesla manyetik rezonans görüntüleme cihazının teklif edildiği, teklif dosyasında yer alan "Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı (1.5 Tesla) Teknik Şartnamesi Uygunluk Beyanı" başlıklı belgenin 2. sayfasında "4. Gradiyent Sistemi" başlığı altında, "4.1. Sistemin maksimum gradient gücü her üç eksende en az 33 mT/m olmaktadır.(Signa Voyager Premium Edition Ürün Kataloğu S.5)…" şeklinde ifadeye yer verildiği, anılan cihaz kataloğunun ilgili kısmı incelendiğinde, "Gradient Performansı'" başlıklı bölümde Tepe Amplitüd Performansının 45 mT/m şeklinde belirtildiği ve Teknik Şartname’nin 4.1. maddesine atıf yapıldığı görülmüştür.

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından, Teknik Şartname'nin 4.1. maddesinde yapılan düzenleme ile, ihale kapsamında teklif edilecek MR cihazlarının maksimum gradient gücünün her üç eksende 33 mT/m olacağı belirtilmiş, söz konusu doküman düzenlemesine yönelik olarak süresi içerisinde herhangi bir şikâyet başvurusu yapılmamış ve düzenleme bu hâliyle kesinleşmiştir.

Bu itibarla, davacı tarafından teklif edilen MR cihazının her üç eksende 33 mT/m maksimum gradient gücüne sahip olması gerekirken 45 mT/m maksimum gradient gücüne sahip olduğu dikkate alındığında, Teknik Şartname'de belirtilen özellikleri taşımadığı tespit edildiğinden bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle anılan mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

     

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13