Mal Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Mal Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi

Mal Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi

Ankara 13. İdare Mahkemesi 10.03.2017 tarihli kararı;

“...Dava dosyasının incelenmesinden; Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimliği tarafından 01.09.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin İhtiyacı Olan Elektrik Enerjisi" ihalesine katılan davacı şirket tarafından verilen teklifin, Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan başka bir ihalenin zeyilnamesi ile karışması üzerine gönderilen teklifin geri alınarak her türlü vergi resim ve harçtan ari olarak aktif elektrik bedeli üzerinden teklif vermesi sonucunda, en avantajlı teklifi vermesi sebebiyle ihale üzerinde kalan davacı şirket tarafından 29.09.2016 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun reddi üzerine yaptığı 07.10.2016 tarihli itirazen şikayet başvurusunun da Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde aşırı düşük tekliflerin tespiti ve bunların değerlendirilmesine ilişkin kriterlerde ayrıntılı bir belirlemenin yapılmadığı, dolayısıyla idarelerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde takdir yetkisine sahip olduğu göz önüne alındığında, idare tarafından söz konusu kaleme ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerine bırakılması işleminin anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, bakılan davanın da söz konusu 11.01.2017 tarih ve 2017/U.M.III-1**6 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin ve dava konusu ihaleye ait idari şartnamenin değerlendirilmesinden; ihale komisyonunun verilen teklifleri, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği ve bu yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirerek, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddine karar vereceği; teklifi, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan teklifleri sorgulama yapmadan kabul veya reddedemeyeceği, bu konuda ihale komisyonuna takdir yetkisi tanınmadığı sonucuna varılmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda; idarece gerçekleştirilen ihalede yaklaşık birim fiyatın 0,341600 TL toplam yaklaşık maliyetinin 9.383.344,13-TL olarak belirlendiği, davacının teklif ettiği birim fiyatın 0,1899970 TL toplam teklifin 5.218.249,08-TL olduğu, davacıdan sonra en avantajlı ikinci teklifin dahi birim fiyatı 0,283000TL olmak üzere toplam 7.773.672,10-TL olduğu, dolayısıyla davacının vermiş olduğu 5.218.249,08-TL teklifin idarece belirlenen yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre oldukça düşük olduğu görüldüğü, davacının yanlış teklif verdiği hususunun vermek istediği ilk teklif olan 7.994.668,86 –TL üzerinden %3 olarak hesaplanan 300.000,00 TL'lik geçici teminat mektubundan da anlaşıldığı zira hayatın olağan akışına göre 5.218.249,08-TL teklif vermek isteyen bir tacirin 156.547,47-TL geçici teminat mektubu vermesi gerekirken bu oranın neredeyse iki katı olan 300.000,00 TL tutarında teminat vermeyeceği, davacının teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ve bu teklife ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmekteyken davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13