Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı

Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı

Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/3-644

K. 2010/681

T. 22.12.2010

• İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün Ekonomik Koşulları İle Genel İhtiyaçlar ve Ana-Babanın Mali Durumlarına Göre Takdir Edileceği - Ayrıca Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı )

• NAFAKA TAKDİRİ ( İştirak Nafakası - Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün Ekonomik Koşulları İle Genel İhtiyaçlar ve Ana-Babanın Mali Durumlarına Göre Takdir Edileceği/Ayrıca Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı )

• ANNENİN DE ÇOCUĞUN GİDERLERİNE KATILMA ZORUNLULUĞU ( İştirak Nafakası - Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edileceği )

ÖZET : Davada, iştirak nafakasına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. İştirak nafakası; çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşulları ile genel ihtiyaçlar ve ana-babanın mali durumlarına göre takdir edilir. Ayrıca, nafakanın takdirinde birlik devam ederken çocuğun alıştığı yaşama şekli de dikkate alınır.

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına davacı annenin de çocuğun giderlerine katılma zorunluluğunun bulunmasına göre; özelikle de küçüğün yaşı ve ihtiyaçları nazara alındığında; takdir edilen nafaka fahiştir. Öyle ise mahkemece yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek Medeni Kanun'un 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekirken, yüksek miktarda nafaka takdiri bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki “iştirak nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. Aile Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 08.04.2009 gün ve 2008/1249 E., 2009/495 K. sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 29.09.2009 gün ve 10702-13907 sayılı ilamı ile;

( ... Davada,1000 YTL. iştirak nafakasına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkemece aylık 750 YTL. nafakaya hükmedilmiştir.

İştirak nafakası; çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşulları ile genel ihtiyaçlar ve ana-babanın mali durumlarına göre takdir edilir. Ayrıca, nafakanın takdirinde birlik devam ederken çocuğun alıştığı yaşama şekli de dikkate alınır.

Somut olayda, davacı anne doktor olup 1270 YTL çıplak maaş ve döner sermayeden pay almakta, davalı baba da doktor olup 1539 YTL. maaş almaktadır.

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına davacı annenin de çocuğun giderlerine katılma zorunluluğunun bulunmasına göre; özelikle de küçüğün yaşı ve ihtiyaçları nazara alındığında; takdir edilen nafaka fahiştir.

Öyle ise mahkemece yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek Medeni Kanunun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekirken, yüksek miktarda nafaka takdiri bozmayı gerektirmiştir... ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 22.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13