Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7 Haziran  2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

(4) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

(5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

(6) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare, alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise bu alımlarda ortaya çıkan sözleşme bedelleri, endeks veya Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endekslerden uygun olanı kullanmak suretiyle güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dördüncü fıkrada yer alan “dekont” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerinEKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.” ibareleri, “bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “ve ikinci fıkralardaki” ibareleri “fıkradaki” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) İş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hususlarında, isteklinin belgelendirmek suretiyle” ibaresi, “gibi hususlarda isteklinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “son başvuru ve/veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi

EK MADDE 1 – (1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olupEKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/M sayılı Açık İhale Usulü İlan Formu, KİK002.2/M sayılı Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu, KİK002.3/M sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu ile KİK002.4/M sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formunun (1) numaralı dipnotlarında yer alan “dekontu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.0/M sayılı Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.1/M sayılı EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/M sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda, KİK013.0/M sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda, KİK014.1/M sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan İsteklilere Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formunda, KİK014.2/M sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağlamayanlara Bildirim Formunda, KİK014.3/M sayılı Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Formda, KİK014.4/M sayılı Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Formda, KİK020.1/M sayılı Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda, KİK020.2/M sayılı İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formunda, KİK020.3/M sayılı Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunda, KİK021.0/M sayılı Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan, “elektronik posta yoluyla” ibareleri “EKAP üzerinden” şeklinde değiştirilmiş ve anılan standart formların (1) numaralı dipnotlarında yer alan “Elektronik posta yoluyla veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.1/M sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda yer alan “elektronik posta yoluyla” ibaresi “EKAP üzerinden” şeklinde değiştirilmiş ve anılan standart formun (1) numaralı dipnotunda yer alan “Elektronik posta veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/M sayılı Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu Formunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/M sayılı Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu Formunda “Tebligat Adresi” ibaresi “Adresi” şeklinde değiştirilmiş, “Elektronik posta adresi (varsa)” ibaresi ile 4 üncü madde ve (2) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve diğer madde ve dipnotlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.2/M sayılı Götürü Bedel Teklif Mektubu Formu ile KİK015.3/M sayılı Birim Fiyat Teklif Mektubu Formunda “Tebligat Adresi” ibaresi “Adresi” şeklinde değiştirilmiş, “Elektronik posta adresi (varsa)” ibaresi ile 4 üncü madde ve (3) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve diğer madde ve dipnotlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.0/M sayılı İş Ortaklığı Beyannamesi Formu Ek-C’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.0/M sayılı Konsorsiyum Beyannamesi Formu Ek-Ç’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi, Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname ile Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin, 1.1 maddesinin (d) bendi ile (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4.3 üncü maddesine ait dipnotun (2) numaralı açıklamasında yer alan “Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.” ibaresi “Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.” şeklinde, anılan Şartnamelerin 6 ncımaddeleri de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2 nci maddesinde yer alan “hususlarında belgelendirilmek suretiyle” ibaresi “gibi hususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 10.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 10.2 nci maddesinde yer alan “fıkrası” ibaresi “fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri” şeklinde değiştirilmiş ve maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2 nci maddesinde yer alan “hususlarında belgelendirilmek suretiyle” ibaresi “gibi hususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 34.2nci maddesinde yer alan “hususlarında belgelendirilmek suretiyle” ibaresi, “gibi hususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.2nci maddesinde yer alan “hususlarında belgelendirilmek suretiyle” ibaresi, “gibi hususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 36.2 ncimaddesindeki “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine” ibaresi “endekse” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 8, 10, 17, 24 ve 28 inci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 30 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 6 ve 7 nci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 4/3/2010 27511
3- 16/3/2011 27876
4- 16/7/2011 27996
5- 13/4/2013 28617
6- 24/9/2013 28775
7- 28/11/2013 28835

 Ekleri için tıklayınız.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13