Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

7 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27455
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)’tan: KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 - 14/8/2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu fıkra uyarınca anapara ve ferilerinin ayrımı yapılmaksızın 410 numaralı hesaba aktarılan tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.” MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Yabancı uyruklu konut edindirme yardımı hak sahipleri ise T.C. Kimlik Numarası yerine yabancı kimlik numarası veya vergi numarası ile başvurabilirler.” MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(7) Bankaya iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” “(8) Yedinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010′da sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, yedinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO’ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.” “(9) Sekizinci fıkraya göre Resmi Gazete’de ilan edilen ilk listede yer alan hak sahipleri için 5 inci maddeye göre yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için %10 artış uygulanır. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alacak hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki %10 artışa ilave olarak basit usulde %1,25 artış uygulanır. (10) Deprem, sel, yangın gibi sebeplerle konut edindirme yardımı hak sahiplerinin bildirimlerini 5664 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde yapamayan kurum ve kuruluşların, bu bilgilerin yukarıda belirlenen sebeplerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını ekleyerek hak sahiplerinin kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları tarihleri 30/6/2010 tarihine kadar 5939 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetveldeki formatta ve elektronik ortamda Bankaya bildirmeleri halinde, hak sahiplerinin bu kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları tarihlere isabet eden yasal yardım dilimleri dikkate alınmak suretiyle dokuzuncu fıkra çerçevesinde nema hesaplaması yapılarak liste halinde EGYO’ya bildirilir. Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazetede ilan edilir. (11) Birinci fıkra uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilen listelerde yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle yardım tutarını alamayanların bilgileri de sekizinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kurum ve kuruluşlarca Bankaya bildirilmesi sonrasında işleme alınarak EGYO tarafından Resmi Gazetede iptal ve düzeltme listesi olarak ilan edilir. Bu listelerdeki hak sahiplerinin alacakları da dokuzuncu fıkra çerçevesinde nemalandırılır. (12) Birinci fıkra uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilen listelerde yer aldığı halde, yardım tutarını eksik alan hak sahiplerinin alacakları ile Resmi Gazetede ilan edilen listelerde yer almayıp hak sahibi oldukları ilgili kurum ve kuruluşlarca bildirilen kişilerin alacakları ile ilgili olarak; düzeltme, nemalandırma ve ilan işlemleri sekizinci ve dokuzuncu fıkrada belirtilen esaslar uyarınca yapılır. (13) Belediyeler, bu Yönetmelikte belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilir. (14) Bu madde uyarınca yapılan ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir. (15) Bu maddede yapılan düzenlemeler uyarınca ilan edilen listelerde yer alan; a) 5664 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 5 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkralarında tanımlanan gruptaki hak sahiplerine 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 18 inci maddesi uyarınca, b) 5664 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan gruptaki hak sahiplerine ise, 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO’ya kaynak aktarılır.” MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin; a) 1 inci maddesi ile 3 üncü maddesinin on üçüncü fıkrası 30/5/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) Diğer maddeleri 17/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Toplu Konut İdaresi Başkanı birlikte yürütür.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13