Kısmi Kamulaştırma/Kalan Kesimde Değer Kaybının %50’yi Geçmesi

Kısmi Kamulaştırma/Kalan Kesimde Değer Kaybının %50’yi Geçmesi

Kısmi Kamulaştırma/Kalan Kesimde Değer Kaybının %50'yi Geçmesi

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/5191

K. 2010/9330

T. 26.5.2010

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İDARE ADINA TESCİLİ ( Kısmi Kamulaştırma/Kalan Kesimde Değer Kaybının %50'yi Geçmesi - İdareye Kalanın Bedelini Ödeyerek Mülkiyetini Kazanma İmkanı/Talep Edilmediğinde Değer Azalış Oranına Göre Karar Verileceği )

• KISMİ KAMULAŞTIRMA ( İdareye Kalanın Bedelini Ödeyerek Mülkiyetini Kazanma İmkanı/Talep Edilmediğinde Değer Azalış Oranına Göre Karar Verileceği - Kalan Kesimde Değer Kaybının %50'yi Geçmesi )

• KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Değer Kaybının %50'yi Geçmesi /İdareye Kalanın Bedelini Ödeyerek Mülkiyetini Kazanma İmkanı Talep Edilmediğinde Değer Azalış Oranına Göre Karar Verileceği - Kısmi Kamulaştırma )

• TAŞINMAZDA DEĞER KAYBI ( Kısmi Kamulaştırma/Kalan Kesimde Kaybın %50'yi Geçmesi - İdareye Kalanın Bedelini Ödeyerek Mülkiyetini Kazanma İmkanı/Talep Edilmediğinde Değer Azalış Oranına Göre Karar Verileceği )

ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. Kısmi kamulaştırmalarda arta kalan kesimdeki değer kaybının %50 oranını geçmesi halinde, idareye geri kalan taşınmaz bedelini ödemek suretiyle taşınmazın tamamının mülkiyetini kazanma imkanı sağlanması, talep edilmediği takdirde değer azalış oranına göre karar verilmesi gerekir. Davacı tarafa yukarıda açıklanan hususta beyanda bulunmak üzere süre verilip sonucuna göre karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

Dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan ve hükme esas alınan fen bilirkişi krokisinde A ve C harfi ile gösterilen bölümlerinde %95 değer kaybı olduğu öngörülerek kamulaştırma bedeline ekleme yapılmıştır.

Kısmi olarak yapılan kamulaştırmalarda arta kalan kesimdeki değer kaybının %50 oranını geçmesi halinde davacı idareye geri kalan taşınmaz bedelinin tamamını ödemek suretiyle taşınmazın tamamının mülkiyet hakkını kazanma imkanının sağlanması ve talebi halinde taşınmaz bedelinin tamamına hükmedilmesi, aksi halde bilirkişi kurullarınca belirlenen değer azalış oranına göre karar verilmesi gerektiği gözetilerek, davacı tarafa yukarıda açıklanan hususta beyanda bulunmak üzere süre verilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davacı idareye iadesine, 26.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13