Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

Bugünkü Resmi Gazetede yer alan hüküm şu şekildedir:

"2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararnameye ilişkin bölümünün (2) numaralı bendinin birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Bu cümlenin atıfta bulunduğu kararname ise aşağıda yer almaktadır. Kararnamenin aşağıda altı çizgili ve koyu gösterilen bölümü kaldırılmış, bina dışında selamın şapka ile yapılmasdını öngören düzenleme ise kaldırılmamıştır. Mutmelen şapka giyme zorunluluğu arayan kanuni düzenleme kaldırıldıktan sonra, bu düzenleme de kaldırılacaktır.

Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararname Kararname  No: 2413

1- Ordu ve donanma mensuplarıyla ilmiye sınıfına mensup olanlardan ve hükkam gibi kıyafetleri devletçe sureti mahsusade tayin edilmiş bulunanlardan maada bilumum devlet memurlarının kıyafetleri, dünya yüzündeki medeni milletlerin müşterek ve umumi kıyafetlerinin aynıdır. Yani gündüz ve gecenin muhtelif vaziyetlerine ve resmi merasime göre giyilmek üzere muhtelif elbiseler ve şapkalardır.

2- Binalar dahilinde başı açık bulunmak kaidedir. Selam teatisi baş işareti ile olur.

3- Binalar haricinde selam teatisi şapka ile olur.

4- Alelumum halk ordu ve donanma ile ilmiye sınıfına mensup ve hükkam için olduğu gibi kanunu mahsus ile tayin edilmiş elbiseleri giyemezler, fakat devlet memurlarının kıyafetleri bilumum sınıf ve halk tarafından aynen veya hali mesailerine mutabık kabul olunabilir.

Neşri: 5 Eylül 1341, Resmi Gazete No:168

Tasvibi mutazamının vekili kararnamesi No:2413

8 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28789

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2013/5443

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE

KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 − 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan “Kadınlar;” ibaresinden sonra gelen birinci cümle yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan “Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.” şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.

MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 − Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/9/1925 TARİHLİ VE 2413 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 − 2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararnameye ilişkin bölümünün (2) numaralı bendinin birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 − Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 − Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13