Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız El Atma

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3676

K. 2012/4935

T. 29.5.2012

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Tazminata İlişkin İlamın 2942 S.K. Geçici Md. 6'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Verildiği - Söz Konusu Maddedinin Uygulanamayacağı/Şikayetin Reddedileceği )

• HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminata İlişkin İlamın 2942 S.K. Geçici Md. 6'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Verildiği - Söz Konusu Maddedinin Uygulanamayacağı/Şikayetin Reddi Gereği )

2942/m.6

ÖZET : Kamulaştırmasız el atma eyleminden kaynaklanan tazminat ilamı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten öncesine ilişkindir. Anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından, borçlu belediyenin bu maddeye dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan yoktur. Bu husus gözetilerek şikayetin reddine karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

30.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5999 sayılı Yasanın 1.maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6. maddenin 8.fıkrasında; evvelce açtıkları davalar sonunda tazminat almaya hak kazanmış veya süre dışındaki sebeplerden dolayı davaları reddedilmiş olanlar hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı, son fıkrasında ise bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacaklarının haczedilemeyeceği düzenlenmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin son fıkrasında yer alan haczedilmezliğe ilişkin düzenleme, anılan maddenin yürürlük tarihinden sonra ve bu maddeye göre uzlaşma prosedürü uygulanması sonucunda uzlaşma tutanağı ile ya da mahkeme ilamı ile tazminat ödenmesine karar verilmesi durumunda, anılan tazminatın tahsili için yapılacak icra takiplerine ilişkindir. Maddenin yürürlük tarihi olan 30.06.2010 tarihinden önce hüküm altına alınmış kamulaştırmasız el atma alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takipleri nedeniyle bu maddenin son fıkrasında yer alan haczedilmezliğe ilişkin hükmün uygulanması mümkün değildir.

Somut olayda alacaklının takibine dayanak yaptığı Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2011 tarih ve 2011/117-333 sayılı ilamına konu alacak, daha önce Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/473 Esas sayılı 29.12.2009 tarihli ilamı ile varlığı belirlenmiş bir alacaktır. Maddedeki ifadesi ile alacaklılar 29.12.2009 tarihinde tazminat almaya hak kazanmışlardır. Sonraki karar anılan tazminatın tahsiline ilişkin olup 29.12.2009 karar tarihi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin yürürlüğe girdiği 30.06.2010 tarihinden öncesine ilişkindir. Bu durumda anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından, borçlu belediyenin bu maddeye dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan yoktur.

O halde mahkemece açıklanan nedenlerle şikayetin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 29.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13