Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili İşinde Değer Artırıcı Unsur Oranı

Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili İşinde Değer Artırıcı Unsur Oranı

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili İşinde Değer Artırıcı Unsur Oranı

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ (Dava Konusu Taşınmazın Konumu ve Bilirkişi Raporunda Yazılı Özelliklerine Göre Objektif Değer Artırıcı Unsur Oranının % 30 Oranında Olacağı Gözetilmeden Daha Düşük Alınmak Suretiyle Az Bedele Hükmedilmesinin İsabetsizliği - Dosyadaki Bilgi ve Belgelere Göre Davalılardan Bir Tanesinin Maliklerle Hukuki İlişkisi Tespit Edilemediği Halde Gerekçesi Gösterilmeden Lehine Bedele Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)

• TAM PAYA GÖRE TESCİL HÜKMÜ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili - Taşınmaz Maliklerinden Birinin Mirasçılarına Yönelik Dava Açılmadığı Halde Tam Paya Göre Tescil Hükmü Kurularak Bedele Hükmedilemeyeceği)

ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

1-Dava konusu taşınmazın konumu ve bilirkişi raporunda yazılı özelliklerine göre objektif değer artırıcı unsur oranının % 30 oranında olacağı gözetilmeden, daha düşük alınmak suretiyle az bedele hükmedilmesi,

2-Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalılardan M.B.'nin maliklerle hukuki ilişkisi tespit edilemediği halde gerekçesi gösterilmeden lehine bedele hükmedilmesi,

3-Taşınmaz maliklerinden birinin mirasçılarına yönelik dava açılmadığı halde, tam paya göre tescil hükmü kurularak, bedele hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalılardan Saliha B. vekilince verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan Saliha Batıer vekilince temyiz edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucu taşınmaza kapama ceviz bahçesi olarak net gelir metoduna göre değer biçilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

1-) Dava konusu taşınmazın konumu ve bilirkişi raporunda yazılı özelliklerine göre objektif değer artırıcı unsur oranının % 30 oranında olacağı gözetilmeden, daha düşük alınmak suretiyle az bedele hükmedilmesi,

2-)Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalılardan M.B.'ın maliklerle hukuki ilişkisi tespit edilemediği halde gerekcesi gösterilmeden lehine bedele hükmedilmesi,

3-) Taşınmaz maliklerinden tapu kaydına göre Nazım kızı Pakize, (geri çevirme kararı sonrası dosyaya getirtilen nüfus kayıtlarına göre ise Nazım kızı ölü malik Pakize H.)'in mirascılarına yönelik dava açılmadığı halde, tam paya göre tescil hükmü kurularak, bedele hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı Saliha B. vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan sebeplerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz edenden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13