Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Tazminat İstemi

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Tazminat İstemi

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Tazminat İstemi

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Tazminat İstemi

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13183

K. 2012/19391

T. 11.10.2012

• KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İdari Yargının Görevli Olduğu - Adli Yargının Görevli Olduğuna İlişkin 17.05.2012 Gün ve 2012/3092-10080 Sayılı Bozma Kararının Kaldırılmasına Karar Verildiği )

• İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Tazminat İstemi - Adli Yargının Görevli Olduğuna İlişkin Bozma Kararının Kaldırılmasına Karar Verildiği )

• UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNUN BELİRTİLDİĞİ ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Tazminat İstemi )

2709/m.158

2942/m.10

2247/m.28/2

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün ilamı ile davanın çözümünde idari yargının görevli olduğu belirtildiğinden mahkemenin davanın yargı yolu yönünden reddine ilişkin kararının onanması gerekir. Dairenin adli yargının görevli olduğuna ilişkin 17.05.2012 gün ve 2012/3092-10080 sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el koyma nedeniyle taşınmaz bedelinin tahsili davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 17.05.2012 gün ve 2012/3092 Esas - 2012/10080 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.

Davalı idare tarafından usulüne uygun olarak yapılan görev itirazı talebi mahkemece yerinde bulunmayarak reddedilmesinden sonra, dosyanın isteme uygun olarak Uyuşmazlık Mahkemesine gönderildiği ve Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün 04.07.2011 gün ve 2011/62 esas, 2011/163 karar sayılı ilamı ile davanın çözümünde idari yargının görevli olduğuna, bu nedenle Danıştay Başsavcılığınca yapılan başvurunun kabulü ile davalı idare vekilinin görev itirazının reddine ilişkin Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.12.2010 gün ve 2010/594 sayılı kararının kaldırılmasına karar verildiği; bilahare mahkemece de davanın yargı yolu bakımından reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Anayasanın 158. maddesine göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 28/2. maddesinde ise "ilgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve kişiler mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevlidirler." hükmü getirilmiştir.

SONUÇ : Bu hükümler çerçevesinde mahkemenin davanın yargı yolu yönünden reddine ilişkin kararının onanması gerekirken, Dairemizce maddi hata sonucu bozulmasına karar verildiği anlaşıldığından, davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 17.05.2012 gün ve 2012/3092-10080 sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına; hükmün, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ONANMASINA, davacılardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, davalı idareden peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 11.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13