Kamulaştırmasız El Atma – Görev

Kamulaştırmasız El Atma - Görev

Kamulaştırmasız El Atma – Görev

Kamulaştırmasız El Atma - Görev

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3093

K. 2012/10083

T. 17.05.2012

* KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Kamu Tüzel Kişisi Aleyhine Açılan Taşınmazın Aynına İlişkin Davanın Adliye Mahkemelerinde Görüleceği)

* TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVA (Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Adliye Mahkemelerinde Elatmanın Önlenmesi Davası Açabileceği Gibi Değerinin Tahsili Davası da Açılabileceği)

* GÖREVLİ YARGI YERİ (Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Adliye Mahkemelerinde Görüleceği/Taşınmazın Aynına İlişkin Dava Niteliğinde Olduğu)

2942/m. 10

16.05.1956 gün 1/6 esas ve karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı

11.02.1959 gün ve 17/15 esas ve karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı

ÖZET : Kamulaştırmasız olarak taşınmazına el konulan şahıs, ilgili kamu tüzel kişisi aleyhine el koymanın önlenmesi davası açabileceği gibi, bu eylemli duruma razı olduğu takdirde taşınmazın değerinin tahsili davası da açabilir. Taşınmazın aynına ilişkin bu davanın görülme yeri Adliye Mahkemeleridir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırması el koyma nedeniyle taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, uyuşmazlığın, idarenin işleminden kaynaklandığından bahisle görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

16.05.1956 gün 1/6 esas ve karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre, kamulaştırmasız olarak taşınmazına el konulan şahıs, ilgili kamu tüzel kişisi aleyhine el koymanın önlenmesi davası açabileceği gibi, bu eylemli duruma razı olduğu takdirde taşınmazın değerinin tahsili davası da açabilir. Taşınmazın aynına ilişkin bu davanın görülme yeri Adliye Mahkemeleridir.

Bu itibarla işin esasına girilerek hüküm kurmak gerektiği gözetilmeden 11.02.1959 gün ve 17/15 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına yanlış anlam verilerek görevsizlik kararı verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene iadesine ve temyize başvurma harcının Hazine'ye irad kaydedilmesine, 17.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13