Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/16745

K. 2012/25475

T. 6.12.2012

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİ (Bozma İlamından Önce Tespit Edilen Bedelin Davacılar Lehine Kazanılmış Hak Oluşturacağı Gözetileceği - Objektif Değer Azaltıcı Unsur Bulunduğu Kabul Edilerek Düşük Bedele Hükmedilemeyeceği )

• KAZANILMIŞ HAK (Bozma İlamından Önce Tespit Edilen Bedelin Davacılar Lehine Kazanılmış Hak Oluşturacağının Gözetileceği )

• BOZMA İLAMINDAN ÖNCE TESPİT EDİLEN BEDEL (Davacılar Lehine Kazanılmış Hak Oluşturacağı Gözetilmeden Daha Düşük Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeline Hükmedilemeyeceği )

2942/m.10

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davalı Belediye Başkanlığı yönünden bozma ilamından önce tespit edilen bedelin, davacılar lehine kazanılmış hak oluşturacağı gözetilmeden, objektif değer azaltıcı unsur bulunduğu kabul edilerek düşük bedele hükmedilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki Dava ve birleşen davalar kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava ve birleşen davalar, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, bozma kararına uyularak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davalı idareler vekillerinin tüm, davacılar vekilinin ise aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz nedenleri bozma ile kesinleşen yönlere ilişkindir.

Ancak;

Yapılan incelemede; bozma öncesi kararın, davalı idareler vekillerince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce onandığı, bu karara karşı yalnızca davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin karar düzeltme talebinde bulunduğu ve kararın bu idare lehine bozulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, davalılardan Bahçelievler Belediye Başkanlığı yönünden bozma ilamından önce tespit edilen bedelin, davacılar lehine kazanılmış hak oluşturacağı gözetilmeden, bu idare yönünden de objektif değer azaltıcı unsur bulunduğu kabul edilerek düşük bedele hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA , davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davalılardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 06.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13