Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti

Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti

Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/14088

K. 2010/21901

T. 20.12.2010

• İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsal Alınan Taşınmaz Arasında 48 Kat Fark Olduğu - Bu Taşınmazın Emsal Teşkil Etmeyeceği )

• EMSAL TAŞINMAZ ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsal Alınan Taşınmaz Arasında 48 Kat Fark Olduğu/Bu Taşınmazın Emsal Teşkil Etmeyeceği - Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti )

• BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Usul ve Yasaya Uygun Olan İkinci Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulması Gerekirken İki Raporun Ortalamasının Alınamayacağı )

• BİNALARA RESMİ BİRİM FİYATLARI ESAS ALINARAK DEĞER BİÇİLMESİ ( Bir Sonraki Yılın m2 Birim Fiyatlarını Geçmemek Üzere Değerlendirme Tarihine Eskale Edilmesi Gerektiği )

ÖZET : Dava, kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmaz ile emsal alınan taşınmaz arasında 48 kat fark olduğuna göre, bu taşınmaz emsal teşkil etmez.

Usul ve yasaya uygun olan ikinci bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması gerekirken, iki raporun ortalamasının alınması,

Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binalara resmi birim fiyatları esas alınarak değer biçilirken bir sonraki yılın m2 birim fiyatlarını geçmemek üzere değerlendirme tarihine eskale edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik bedel tespiti, doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare vekili ile davalılardan İsmail vd. vekilince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı idare vekili ile davalılardan İsmail vd. vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur.

Dosyada bulunan delil ve belgelere göre davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davalılar vekilinin temyizine gelince;

1- Dava konusu taşınmaz ile birinci bilirkişi kurulunca emsal olarak alınan taşınmazın değeri arasında 48 kat fark olduğu kabul edilerek taşınmaza değer biçilmiş olup, bu taşınmazların birbirine emsal teşkil edemeyecekleri ve raporun geçersiz olduğu dikkate alınarak, usul ve yasaya uygun olan ikinci bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile iki raporun ortalaması alınmak suretiyle aza hükmedilmesi,

2- Dava konusu taşınmazın geometrik durumu, yüzölçümü ve enerji nakil hattının güzergahı dikkate alınarak irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğünün taşınmazın tüm değerinin % 50'si oranında olacağı gözetilmeden, değer düşüklüğü oranının iki raporun ortalaması alınmak suretiyle eksik bedel tespit edilmesi,

3- Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binalara resmi birim fiyatları esas alınarak değer biçilirken bir sonraki yılın m2 birim fiyatlarını geçmemek üzere değerlendirme tarihine eskale edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik bedel tespiti,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalılardan İsmail vd. vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle, HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), davalılardan İsmail vd.'den peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davacı idareden peşin alınan temyiz harcının ve taraflardan peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 20.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13