Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmaya İlişkin İşlem

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmaya İlişkin İşlem

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmaya İlişkin İşlem

 

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2009/2667

K. 2009/9386

T. 23.10.2009

• KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMAYA İLİŞKİN İŞLEM ( Yasaklama Kararının İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )

• YASAKLAMA KARARI ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin - Resmi Gazete'de İlan Edilmek Suretiyle Tebliğ Edilen/Kararın İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )

• İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Tebliğ Edilen Yasaklama Kararının İlan Tarihinde Öğrenildiğinin Kabulü Gerektiğinden Bu İşleme Karşı 60 Gün İçinde Doğrudan ya da 11. Md. Uyarınca İdareye Yapılan Başvuru Üzerine Dava Açılması Gerektiği )

ÖZET : Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tebliğ edilen yasaklama kararının ilan tarihinde öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden, bu işleme karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 60 gün içinde doğrudan ya da 11. maddesi uyarınca idareye yapılan başvuru üzerine dava açılması gerekir.

İstemin Özeti : Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 13.02.2009 tarih ve E:2008/1511, K:2009/145 sayılı kararının; dava açma süresinin, yazılı bildirim tarihinden, yazılı bildirimin yapılmaması halinde ise, öğrenme tarihinden itibaren başlatılması gerektiği, dava konusu işlemin öğrenildiği tarihten itibaren davanın süresinde açıldığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Temyize konu idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davacı şirketin 4734 sayılı Kamu ihale Kanun'u uyarınca iki ( 2 ) yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 01.09.2007 tarih ve 26630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, idare Mahkemesince; Milli Savunma Bakanlığı'nca 22.06.2007 tarihinde yapılan Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Hazır Yemek Alımı İhalesi üzerinde kalan davacı şirketin, ihale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 22.08.2007 tarihli onayla iki ( 2 ) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, bu kararın 01.09.2007 tarih ve 26630 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, davacı şirketin 05.12.2007 tarihinde öğrendiğini belirttiği yasaklama kararının kaldırılması istemiyle 16.01.2008 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu ve bu başvurunun 04.02.2008 tarihinde reddedilmesi üzerine 12.03.2008 tarihinde bakılmakta olan davanın açıldığı, Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tebliğ edilen yasaklama kararının ilan tarihi olan 01.09.2007 tarihinde öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden, bu işleme karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 60 gün içinde doğrudan ya da 11. maddesi uyarınca idareye yapılan başvuru üzerine dava açılması gerekirken bu süreler geçirilerek, 16.01.2008 tarihinde idareye yapılan başvurunun reddi üzerine açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesi olanağının bulunmadığı gerekçesiyle, 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre yönünden reddi yolundaki temyize konu Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 13.02.2009 tarih ve E:2008/1511, K:2009/145 sayılı kararında, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 23.10.2009 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde; dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürenin, idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde ise ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının düzenleyici bir işlem niteliğinde olmadığı kuşkusuzdur.

Her ne kadar, anılan Kanunlarda ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülmüş ise de, bu hükümler, idarelerin ihalelere katılmaktan yasaklı kişilerden haberdar olmasını ve yasaklı kişilerin ihalelere katılmasını engelleyerek ihale işlemlerinin sekteye uğramasını önlemek amacıyla getirilmiş olup, ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının bireysel işlem niteliğini değiştirmemektedir.

Bu hukuki çerçeve karşısında, 2577 sayılı Kanunda düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin başlangıcı olarak öngörülmüş olan ilan tarihinin, bireysel işlem niteliğinde olan ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarında uygulanması mümkün olmayıp; ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının, uygulanma süresi içerisinde, yazılı bildirim veya öğrenme üzerine yasal süresi içinde dava konusu edilebileceğinin kabulü gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin 4734 sayılı Kanun'un 58. maddesi uyarınca iki yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 22.08.2007 onay tarihli işlemin 01.09.2007 tarih ve 26630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlandığı, yasaklama süresi içerisinde, bu işlemden 05.12.2007 tarihinde haberdar olunduğundan bahisle 2577 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca 16.01.2008 tarihinde idareye yapılan başvurunun 04.02.2008 tarihinde reddi üzerine 12.03.2008 tarihinde dava açıldığı, yapılan başvurunun reddine ilişkin 04.02.2008 tarihli işlemin davacı şirkete tebliğ edildiği tarihe ilişkin olarak herhangi bir belge de sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; yazılı olarak bildirilmeyen ve 05.12.2007 tarihinde öğrenilen ihalelere katılmaktan yasaklama işlemine karşı, 2577 sayılı Kanun'un 7. ve 11. maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde yasal süresi içinde açıldığının kabulü gereken davanın süre yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşüncesiyle karara katılmıyorum.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13