Kamu İhale Kurumunun Şikayet Başvurusunun Reddine İlişkin Kararının İptali Talebi

Kamu İhale Kurumunun Şikayet Başvurusunun Reddine İlişkin Kararının İptali Talebi

Kamu İhale Kurumunun Şikayet Başvurusunun Reddine İlişkin Kararının İptali Talebi

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2007/5358

K. 2010/2360

T. 19.3.2010

• İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ ( İhalede Başvurandan Özel Sektöre Taahhüt Edilmiş İşe İlişkin Noter Onaylı Sözleşme İstendiği - Sözleşmenin Geçici Kabul Tutanağı Düzenlendikten Sonra Noterce Onaylandığı/Şikayet Başvurusunun Reddedileceği )

• KAMU İHALE KURUMUNUN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Sözleşmenin Geçici Kabul Tutanağı Düzenlendikten Sonra Noterce Onaylandığı - KİK Kararının Hukuka Uygun Olduğu )

• GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI ( İhalede Başvurandan Özel Sektöre Taahhüt Edilmiş İşe İlişkin Noter Onaylı Sözleşme İstendiği - Sözleşmenin Geçici Kabul Tutanağı Düzenlendikten Sonra Noterce Onaylandığı/Şikayet Başvurusunun Reddedileceği )

ÖZET : TOKİ tarafından yapılan ihalede, Yağ ve Yem Fabrikası İnşaatı işine ilişkin iş deneyim belgesinin düzenlenmesinin ön koşulu, belgeyi düzenleyecek idareye anılan işe ilişkin noter onaylı inşaat sözleşmesinin verilmesi olup, bu sözleşme sunulmadan düzenlenmiş geçerli bir iş deneyim belgesinin varlığından da söz edilemeyeceği, idarenin başvuru sahibinden özel sektöre taahhüt edilmiş işe ilişkin noter onaylı sözleşmeyi istediği, ancak idareye sunulan ve imzalanan sözleşmenin taraflarca geçici kabul tutanağı düzenlendikten sonra noter tarafından onaylandığının tespit edildiği dikkate alındığında, davalı Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikayet başvurusunun reddinde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı dikkate alınmalıdır.

İstemin Özeti : Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 01.06.2006 tarih ve E:2005/348, K:2006/1384 sayılı kararının; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54. maddesi uyarınca, özel sektöre taahhüt edilerek bitirilen işler nedeniyle düzenlenen ve iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilecek nitelikte olan iş bitirme belgelerinin, noter tasdikli sözleşmeye dayanılarak alınması şartının bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.01.2003 tarihinden sonra üstlenilecek işler için aranacağı, aynı iş ve sözleşme kapsamında yapılan protokollerin tek sözleşme kapsamında kabul edilmeyerek ek protokollerde yapılan keşif artışlarının değerlendirmeye alınmamasında hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Betül ÖZYİĞİT'in Düşüncesi: Temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mürteza GÜLER'in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, 06.10.2004 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Elazığ İli, Palu İlçesi,192 Adet Konut İle Ada İçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı" ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin 23.11.2004 tarih ve 13861 sayılı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işlemi ile bu işleme karşı Kamu İhale Kurumu'na yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun 04.01.2005 iarih ve 2005/UY.Z-07 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesi'nce; davacının teklifi kapsamında sunmuş olduğu 01.01.2003 tarihinden sonra düzenlendiği anlaşılan, Toprak Seramik ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye taahhüt edilen Diyarbakır Lice Kulp Yolu Güneyi Yağ ve Yem Fabrikası İnşaatı işine ilişkin iş deneyim belgesinin düzenlenmesinin ön koşulu, belgeyi düzenleyecek idareye anılan işe ilişkin noter onaylı inşaat sözleşmesinin verilmesi olup, bu sözleşme sunulmadan düzenlenmiş geçerli bir iş deneyim belgesinin varlığından da söz edilemeyeceği, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, idarenin başvuru sahibinden özel sektöre taahhüt edilmiş işe ilişkin noter onaylı sözleşmeyi istediği, ancak idareye sunulan ve 18.01.2000 tarihinde imzalanan sözleşmenin taraflarca 10.03.2004 tarihli geçici kabul tutanağı düzenlendikten sonra noter tarafından onaylandığının tespit edildiği dikkate alındığında, davalı Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun reddinde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki, temyize konu Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 01.06.2006 tarih ve E:2005/348, K:2006/1384 sayılı kararında, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesindeki bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 19.03.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13