Kamu İhale Kurumuna Yapılan Başvuru

Kamu İhale Kurumuna Yapılan Başvuru

Kamu İhale Kurumuna Yapılan Başvuru

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2008/13034

K. 2009/9547

T. 3.11.2009

• KAMU İHALE KURUMU'NA YAPILAN BAŞVURU ( 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağı Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği )

• İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu İhale Kurumu'na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağı )

• DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin İptali İstemi - Kamu İhale Kurumu'na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği )

ÖZET : Kamu İhale Kurumu'na yapılan Başvurunun 11. madde çerçevesinde değerlendirme olanağı bulunmadığı ve dava açma süresini durdurmayacağının açık olduğu, buna göre en son ihalenin iptali istemi ile dava açılması gerekirken bu süre geçirildikten sonra kayıtlara giren dilekçe ile açılan davada işin esasının incelenmesi olanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca süre yönünden reddine karar verilmiştir.

İstemin Özeti : Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.05.2008 tarih ve E:2008/378, K:2008/1053 sayılı kararın; itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Yasa'nın 55. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde herhangi bir karar verilmediği, 60 günlük dava açma süresinin 02.01.2008 tarihinden yani idareye yapılan başvurudan itibaren 30 günlük cevap süresinin sonundan itibaren başlatılması gerektiği, 27.02.2008 tarihinde açılan davanın süresinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Zühal Aysun Sunay'ın Düşüncesi : Temyize konu idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Birgül Kurt'un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davalı idare tarafından, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin ( g ) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan “4. Grup Zonguldak, Karabük ve Bartın İşletme Müdürlükleri El Bilgisayarları ile Endeks Okuma Hizmet Alımı” ihalesinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dava konusu edilen ve 22.11.2007 tarihinde onaylanan ihale kararının davacı şirkete 26.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği, davacının 11. madde kapsamında ihale kararına karşı davalı idareye yaptığı 03.12.2007 tarihli başvurusu üzerine işlemeye başlayan dava açma süresinin durduğu, başvurunun reddine dair işlemin davacıya 11.12.2007 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine dava açma süresinin yeniden işlemeye başladığı, Kamu İhale Kurumu'na yapılan Başvurunun 11. madde çerçevesinde değerlendirme olanağı bulunmadığı ve dava açma süresini durdurmayacağının açık olduğu, buna göre en son 04.02.2008 tarihinde ihalenin iptali istemi ile dava açılması gerekirken bu süre geçirildikten sonra 27.02.2008 tarihinde kayıtlara giren dilekçe ile açılan davada işin esasının incelenmesi olanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca süre yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre yönünden reddi yolundaki temyize konu Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 23.05.2008 tarih ve E:2008/378, K:2008/1053 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 03.11.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13