Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet

Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet

Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2009/1637

K. 2009/10280

T. 23.11.2009

• KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKAYET ( Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu - Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )

• İTİRAZEN ŞİKAYET ( Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet - Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu/Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )

• ŞİKAYET BAŞVURUSU (Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu - Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na Tevdiine Karar Verildiği )

ÖZET : 4734 sayılı Kanun uyarınca idareye yapılan şikayet başvurusu sonrasında Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulması dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu başvuru yolu olmasına karşın, itirazen şikayet başvurusunda bulunulmaksızın doğrudan açılan iş bu davada idari merci tecavüzü bulunduğu, 2577 sayılı Yasa'nın 14. ve 15. maddeleri uyarınca dosyanın merciine tevdii gerektiği gerekçesiyle dava dilekçesinin anılan Kanun'un 15/1-e maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumu'na tevdiine karar verilmiştir.

İstemin Özeti : Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 12.11.2008 tarih ve E:2008/1583, K:2008/1493 sayılı kararının; Kamu ihale Kurumu'nun sözleşme imzalanmadan önceki aşamada yetkisinin bulunduğu, ancak uyuşmazlık konusu olayda sözleşmenin imzalandığı, bu nedenle Kamu İhale Kurumu'nun yetkisinin bulunmadığı bir aşamada merciine tevdi kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Zühal Aysun Sunay'ın Düşüncesi: Temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet Karaoğlu'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.12.2006 tarihinde yapılan “3 Kalem Azot Protoksit Kuru Hava Oksijen Gazı Alımı” işine ilişkin 2006/167853 sayılı ihale kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin, uyuşmazlık konusu ihaleye katıldığı, ihaleyi başka bir firmanın kazandığı, kazanan firma ile sözleşme imzalandığı, Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne Tarsus 5. Noterliği kanalıyla gönderilen 17.07.2008 tarih ve 8625 sayılı ihtarname ile ihaleyi kazanan Can Ticaretin dolum izninin bulunmadığı, fahiş derecede düşük fiyatla ihaleyi almasının mevzuata uygun olmadığı, kendilerinin fahiş fiyat farkı nedeniyle ihaleyi kazanamadıklarını ileri sürerek açıklama yapılmasının istenildiği, Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin 27.08.2008 tarih ve 7720 sayılı yazıları ile 3 Kalem Azot Protoksit, Kuru Hava ve Oksijen Gazı Alımı işinde ilgili kanun ve mevzuata aykırılık bulunmadığının bildirilmesi üzerine anılan ihale kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, bu durumda, 4734 sayılı Kanun uyarınca idareye yapılan şikayet başvurusu sonrasında Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulması dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu başvuru yolu olmasına karşın, itirazen şikayet başvurusunda bulunulmaksızın doğrudan açılan iş bu davada idari merci tecavüzü bulunduğu, 2577 sayılı Yasa'nın 14. ve 15. maddeleri uyarınca dosyanın merciine tevdii gerektiği gerekçesiyle dava dilekçesinin anılan Kanun'un 15/1-e maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumu'na tevdiine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava dilekçesinin yukarıda özetlenen gerekçeyle 2577 sayılı Kanun'un 15/1-e maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumu'na tevdi yolundaki temyize konu Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 12.11.2008 tarih ve E: 2008/1583, K: 2008/1493 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 23.11.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13