Kamu İhale Kurulu Karının İptali İstemi

Kamu İhale Kurulu Karının İptali İstemi

Kamu İhale Kurulu Karının İptali İstemi

T.C.

 

DANIŞTAY

 

13. DAİRE

 

E. 2009/4825

 

K. 2009/9396

 

T. 26.10.2009

 

• KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İhale 4734 S.Y Hükümlerine Tabi Olmakla Birlikte Davacı Anılan Yasa Hükümlerinde Belirtilen İstekli Sıfatını Taşımadığından Söz Konusu İhale Hakkında Dava Açabilmesi İçin Anılan Yasa'da Öngörülen İdari Başvuru Yollarını Tüketmesine de Gerek Bulunmadığı )

 

• İDARİ BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMESİ ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Dava Konusu İhale 4734 S.Y Hükümlerine Tabi Olmakla Birlikte Davacı Anılan Yasa Hükümlerinde Belirtilen İstekli Sıfatını Taşımadığından Söz Konusu İhale Hakkında Dava Açabilmesi İçin Anılan Yasa'da Öngörülen İdari Başvuru Yollarını Tüketmesine Gerek Bulunmadığı )

 

• İTİRAZEN ŞİKAYET ( Dava Açılmadan Önce İtirazen Şikayet Yolunun Kullanılması İstekliler Açısından Zorunlu Olmakla Beraber İstekli Pozisyonunda Olmayan Kişiler İçin Bu Yola Başvuru İmkanı Bulunmadığı - Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi )

 

• MAL VEYA HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNİN İHALESİNE TEKLİF VEREN TEDARİKÇİ ( Hizmet Sunucusu Veya Yapım Müteahhidini İfade Edeceği - İdarelerin ve İhale Komisyonlarının İhalelerin Bu Yasa'da Belirtilen Esas ve Usullere Uygun Olarak Yapılması Hususunda İsteklilere Karşı da Sorumlu Oldukları )

  ÖZET : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesinde “istekli” nin, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini ifade edeceği; 54. maddesinde, idarelerin ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Yasa'da belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda isteklilere karşı da sorumlu oldukları, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklinin Yasa'nın 55 ve 56. maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilecekleri; 56. maddesinin 6. fıkrasında ise, itirazen şikayetin, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yolu olduğu hükümlerine yer verilmiştir.   Belirtilen Yasa hükümleri uyarınca dava açılmadan önce itirazen şikayet yolunun kullanılması istekliler açısından zorunlu olmakla beraber, istekli pozisyonunda olmayan kişiler için bu yola başvuru imkanı bulunmamaktadır. Bu durumda olan kişilerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca işlemle bir menfaat alakasının bulunması koşuluyla idari yargıda iptal davası açabilmeleri mümkündür.   Olayda, dava konusu ihale 4734 sayılı Yasa hükümlerine tabi olmakla birlikte, davacı, anılan Yasa hükümlerinde belirtilen istekli sıfatını taşımadığından, söz konusu ihale hakkında dava açabilmesi için, anılan Yasa'da öngörülen idari başvuru yollarını tüketmesine de gerek bulunmadığından, davanın ihalenin iptaline yönelik kısmının incelenmeksizin reddi yolunda hüküm kuran Mahkeme kararında usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.   İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 13.03.2009 tarih ve E:2008/1246, K:2009/372 sayılı kararının; davacı derneğin özel öğretim kurumları tarafından kurulan Türkiye'nin 79 ilinde toplam 752 üyesi olan bir dernek olduğu, özel öğretim kurumlarının haklarını ve yararlarını korumayı amaçladığını, uyuşmazlık konusu ihalenin son dört yıldır aynı ortak girişime ihale edildiği, bu konuda idareye başvurulduğu, ancak sonuç alınamayınca Kamu İhale Kurumu'na yapılan başvurunun da reddi üzerinde bakılmakta olan davanın açıldığı, 26.06.2006 tarihinde yapılan ihaleye katılma şartlarının ağır olması nedeniyle katılımın imkansız hale getirildiği, bu nedenle uyuşmazlık konusu ihalede rekabet ilkesinin gerçekleşmediği, 97 ayrı meslek branşında eğitim vermek üzere tek bir ihale açıldığı, ihaleyi alan firma dahil Türkiye ve dünyadaki hiçbir firmanın 97 ayrı branşta yetkin yeterli uygun öğretici personele sahip olmadığı, kişiye özel adrese teslim bir ihale şartnamesi hazırlandığı, ihalenin hem mal hem de hizmet alımına yönelik olduğu, personel alımı gibi görünse de idari şartnamenin çeşitli ekipmanların kiralanmasını ve alımını da içerdiği, yani ihalede usulüne aykırı bir uygulamanın yapıldığı, ihale konusu işi gerçekleştirmek üzere 2421 personelin istihdam edilmesinin istenildiği, ancak bu özelliklere sahip bir özel öğretim kurumunun olmadığı, anılan şirketin 625 sayılı Kanuna tabi olan bir özel öğretim kurumu olmadığı, bu nedenle diğer özel öğretim kurumları için aranan kriterlerin bu kurslarda aranmadığı, kursu bitirenlerin dahi aynı yerde öğretici olabildiği, hizmet kalitesinin düşük olduğu, ihaleyi alan ortaklığın siyasi iktidara yakın kişilere ait bir ortaklık olduğu, fırsat eşitliğinin ve marka belirtme yasağının ihlal edildiği, ücret karşılığı yapılan her türlü özel öğretim kurumunun 625 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni, denetimi ve gözetimine tabi olduğu, Belediye tarafından ücret alınan dolayısıyla ücretli eğitim kurumu olan ihaleyi alan iş ortaklığının 625 sayılı Kanun'un denetimine tabi olmadığı, alternatif teklif verilip verilmeyeceği hususunun şartnamede belirtilmediği, dava konusu ihalenin Resmi Gazete'de yayınlanmadığı, 48.285.650,00-TL gibi yüksek meblağlarda bedel öngörülerek katılımın imkansızlaştırıldığı, ihalenin açıkça kamu yararına aykırı olduğu, bu kursların vatandaşlara ücretsiz olarak sunulduğu ve ücretin belediye tarafından ihaleyi alan firmaya verildiği, bu kurslar nedeniyle geçen sene İstanbul'daki bütün dershane ve kursların ciddi öğrenci kayıpları yaşayarak kapanma noktasına geldiği ve birçok personel ve eğiticinin işsiz kaldığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bütçesinden çıkan büyük bir meblağın sadece tek bir şirketin bütçesine aktığı, ihale şartnamesine ihaleye sadece 625 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan öğretim kurumlarının katılabileceği yönünde koşul konulmaması nedeniyle Belediyenin bütçesinden ek % 18 oranında KDV ödendiği, oysa 625 sayılı Kanuna tabi kurumların % 8 oranında KDV ödediği, bu yolla da kamuya zarar verildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.   Kamu ihale Kurumu'nun Savunmasının Özeti: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.   Danıştay Tetkik Hakimi Zühal Aysun Sunay'ın Düşüncesi: Temyize konu Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.   Danıştay Savcısı Birgül Kurt'un Düşüncesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale işleri Müdürlüğü'nce 26.06.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri Organizasyonu ( İSMEK ) Hizmet Alım işi” ihalesinin ve anılan ihale ilgili olarak iddiaların yerinde bulunmadığına dair 28.08.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2007 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; davanın ihalenin iptaline ilişkin yönünden incelenmeksizin reddi, Kamu ihale Kurulu'nun 28.08.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2007 sayılı işlemi yönünden reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   Dosyadan; ihaleye yalnız iki firmanın teklif verdiği ve bu tekliflerden yalnız birinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu, rekabet koşullarının oluşmadığı anlaşılmış olup, ihale ile ilgili olarak yapılan başvurunun yerinde olmadığı yönünde verilen dava konusu Kamu ihale Kurumu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından;   4734 sayılı Yasa hükümleri uyarınca dava açılması öncesinde itirazen şikayet yolunun kullanılması istekliler açısından zorunlu olmakla beraber, istekli pozisyonunda olmayan kişiler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca işlemle bir menfaat alakasının bulunması koşuluyla idari yargıda iptal davası açabilmeleri mümkün olup, anılan Yasa hükümlerinde belirtilen istekli sıfatını taşımayan davacının, söz konusu ihale hakkında dava açabilmesi için, anılan Yasa'da öngörülen idari başvuru yollarını tüketilmesine de gerek bulunmadığından;   Temyizen incelenmesi istenilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.   Açıklanan nedenle temyize konu kararın bozulması gerekeceği düşünülmüştür.   TÜRK MİLLETİ ADINA   Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin esasa geçilip işin gereği görüşüldü:   KARAR : Dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü'nce 26.06.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006 - 2007 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri Organizasyonu ( İSMEK ) Hizmet Alım İşi” ihalesi ile anılan ihale ilgili olarak iddiaların yerinde bulunmadığına dair 28.08.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2007 sayılı Kamu ihale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, bakılmakta olan davanın Ankara 15. İdare Mahkemesi'nde açılan davadan önce açıldığı, davacı derneğin dava açma ehliyetinin bulunduğu, davanın süresinde açıldığı ve ihale konusu işin gerçekleşmesinin davayı konusuz bırakmayacağı gerekçeleriyle, davalı idarelerin usule ilişkin iddiaları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildiği, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihale ile ilgili olarak 7 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye iki firmanın katıldığı, yaklaşık maliyetinin 49.241.546,92-TL olarak belirlendiği, ihalenin 29.09.2006 tarihli İhale Komisyonu kararı ile Atlas Pazarlama Eğitim Yayıncılık Yapımcılık Filmcilik ve İdari Hizmetleri Limited Şirketi - Merkez Medya Basın Reklam Ajans Organizasyon Eğitim Hizmetleri inşaat Taahhüt Turizm ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, anılan ihale ile ilgili olarak gazetelere yansıyan ve davalı idarenin görev alanına giren iddialara ilişkin olarak re'sen yapılan inceleme ve davacı Derneğin yazılı başvurusu üzerine iddia olunan hususların birleştirilerek incelenmesi sonucu ihaleye ait teknik şartnamenin 1. ve 2. maddesinde yer alan düzenlemelere yer verilerek ihalenin açık usulde, yerli ve yabancı isteklilerin katılımına açık olarak yapıldığı, işin kapsamının büyük olmasının rekabetin engellendiği anlamına gelmediği, tek başına yeterli olmayan firmalara iş ortaklığı kurmak suretiyle teklif verilmesine mevzuatın imkan tanıdığı, öngörülen makina ve ekipman için taahhütname istendiği ve kendi malı olma şartı getirilmediği, idarenin tek geçerli teklifi kabul etme yönünde takdir hakkını kullanmasında mevzuata aykırılık teşkil etmediği, mevcut duruma göre hizmet alımı ve mal alımı ihalesinin birlikte yapıldığı iddiasının yerinde olmadığı, ihalenin kısmi teklife açık olarak yapılmadığı, siyasi amaç ve çıkar iddiasının mevzuata uygunluk incelemesinde tespitinin mümkün olmadığı, idari ve teknik şartnamede herhangi bir marka belirtilmediği, ihalenin Milli Eğitim mevzuatı kapsamında yapıldığı, incelenen ihalenin hizmet alımına ilişkin olması nedeniyle idari şartnamede alternatif teklife ilişkin düzenleme yapılmamış olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, ihalenin 15.05.2006 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, bu tür kursları açmanın belediyenin yetkileri arasında bulunduğu, ihtiyacın tespitinin idarenin insiyatifinde olduğu, KDV'nin daha fazla ödenip ödenmeyeceği hususunun Kamu ihale Mevzuatı ile ilgili olmadığı gerekçeleriyle Kamu İhale Kurulu'nun 28.08.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2007 sayılı kararı ile iddiaların yerinde olmadığına karar verildiği, olayda, 4734 sayılı Kanun'un 40. maddesinde, 37. ve 38. maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağının hükme bağlandığı, 7 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve iki firmanın, ihaleye katıldığı ihalede, isteklilerden birisinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine, yaklaşık maliyeti 49.241.546,92-TL + KDV olan ihalenin Atlas Pazarlama Eğitim Yayıncılık Yapımcılık Filmcilik ve idari Hizmetleri Limited Şirketi - Merkez Medya Basın Reklam Ajans Organizasyon Eğitim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığına 48.285.650,00.-TL+KDV tutarla ihale edildiği, dolayısıyla yaklaşık maliyet bedelinin altında kalan bir tutarla ihalenin tek geçerli teklifi sunan iş ortaklığı üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği, 4964 sayılı Kanun'un 41. maddesi ile eklenen ek 1. maddesi uyarınca ilanın 15.05.2006 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, ihalenin konusu ve amacı farklı branşları kapsayan bir ihale olmasına rağmen farklı alanlarda faaliyet gösteren isteklilerin iş ortaklığı kurmak suretiyle ihaleye katılımını engelleyen bir durumun bulunmadığı, ihalenin bir hizmet alımı ihalesi olduğu, makine ve ekipmana ilişkin belirlemenin mal alımı ihalesi sonucunu doğuracak nitelikte bulunmadığı, ihaleye konu işin kapsamının belediyelerin görev ve yetkileri içerisinde ilgili Milli Eğitim mevzuatı da dayanak alınarak hazırlandığı anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği, davacının ihalenin iptaline ilişkin istemi ile ilgili olarak ise; 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca öncelikle Kuruma şikayette bulunulmasının, Kurumun kararı üzerine Kamu ihale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusu yapılmasının, idari dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu başvuru yolu olduğu, bu nedenle, davanın, ihalenin iptaline ilişkin kısmının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın ihalenin iptaline ilişkin yönünden incelenmeksizin reddine, Kamu İhale Kurulu'nun 28.08.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2007 sayılı işlemi yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.   Mahkeme kararının 28.08.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2007 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;   Davacı derneğin Kamu ihale Kurumu'na yaptığı 06.07.2006 tarihli başvurusunda, İstanbul’daki bütün dershane ve kursların ihale şartlarının yerine getirilmesinin imkansızlığından dolayı ihaleye katılamadıkları, ihalede temel ilkelerden olan rekabetin sağlanmadığı, şartnamedeki koşulları sağlayan tek bir şirketin olduğu, kişiye özel ihale şartnamesi hazırlandığı iddiasının bulunduğu, Kamu İhale Kurulu tarafından verilen uyuşmazlık konusu kararda anılan iddiaya ilişkin olarak; ihaleye ait teknik şartnamenin “İşin konusu” başlıklı 1. maddesinde, “İş bu Şartnamenin konusu, 01.07.2006 ( Temmuz ) -30.06.2007 ( Haziran ) tarihleri arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri ( İSMEK ) ile ilgili iş ve işlemlerinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesidir.” ve “Amaç” başlıklı 2. maddesinde, “Bu Şartnamenin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev alanı içerisinde ikamet etmekte olan halkımıza, özellikle bayanlara bilgi, beceri ve nitelik kazandırmaya, ev ekonomilerine bir nebze de olsa katkı sağlamaya yönelik olarak düzenlenecek Halk Eğitimi, Meslek Eğitimi Kursları, Seminerleri ve halkın sağlığı açısından sportif amaçlı kurs merkezleri açılışları, uygulamaları ve sonuçlandırılmaları ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve idare ile uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yüklenici firmadan talep edilecek olan hizmet alımlarının esasını belirlemektir.” düzenlemelerinin yer aldığının, ihalenin açık usulde, yerli ve yabancı isteklilerin katılımına açık olarak yapıldığının görüldüğü, ihale konusu işin kapsamının büyük olmasının, 4734 sayılı Kanun kapsamında rekabetin engellendiği anlamına gelmediği, bu tür büyük işlerde tek başına yeterli olamayan firmaların da katılımı için iş ortaklığı kurmak suretiyle teklif verilmesine mevzuatın cevaz verdiği, ayrıca ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “istekli ihale konusu işin yerine getirilmesinde aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.” Düzenlemesinin yapıldığı ve çalışacak personelin görev ve sayılarının ayrı ayrı belirtildiği, madde metninde “toplam 2421 personelden %30'u kadar kişiyi ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verileceği” düzenlemesinin yer aldığı, bununla birlikte, anılan idari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde de, öngörülen makine ve ekipman için taahhütname istenmiş ve kendi malı olma şartı getirilmediği, bu düzenlemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığından iddianın yerinde görülmediği, ayrıca, ihale üzerinde bırakılan Atlas Pazarlama Eğitim Yayıncılık Yapımcılık Filmcilik ve İdari Hizmetleri Limited Şirketi - Merkez Medya Basın Reklam Ajans Organizasyon Eğitim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı'nın ortaklık yapısının incelenmiş olduğu, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda kayıtlı Merkez Medya Basın Reklam Ajans Organizasyon Eğitim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin ( pilot ortak ) teklif dosyası içinde sunduğu ticaret sicil gazetelerinden ortaklarının Numan Usta ve Beyaz Holding olduğu; özel ortak Atlas Pazarlama Eğitim Yayıncılık Yapımcılık Filmcilik ve İdari Hizmetleri Limited Şirketi'nin ortaklarının ise, Beyaz Holding, Harun Kapıyoldaş ve Hacı Nayır olduğunun görülmüş olduğu, iş ortaklığının ortaklık yapısı konusunda mevzuata aykırılık bulunmadığının görüldüğü, ancak, “kazanan şirketin ortakları arasında bir siyasi partiye yakın isimlerin bulunduğu” iddiasının dosya üzerinden iddialarla sınırlı olarak yapılacak mevzuata uygunluk incelemesinde tespit edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilerek davacı derneğin ihalede rekabetin gerçekleşmediği yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.   Dosyada, uyuşmazlık konusu hizmet alım ihalesinin yaklaşık maliyetinin toplam 49.241.546,92-TL olduğu, ihaleye Atlas Pazarlama Eğitim Yayın Yapım Film ve İdari Hizmetler Limited Şirketi - Merkez Medya Basın Reklam Ajans Organizasyon Eğitim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Limited Şirketi iş Ortaklığı'nm 51.092.275,00-TL+KDV, Asal Eğitim Danışmanlık Tercüme Bilgi Yönetim Yazılım Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 53.929.545,00-TL+KDV teklif verdiği, ihale komisyonu tarafından, Asal Eğitim Danışmanlık Tercüme Bilgi Yönetim Yazılım Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin organizasyon/personel, iş deneyim ve ciro belgelerinin eksik olduğu ve uygun olmadığı belirtilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerden Atlas Pazarlama Eğitim Yayıncılık Yapımcılık Filmcilik ve İdari Hizmetleri Limited Şirketi - Merkez Medya Basın Reklam Ajans Organizasyon Eğitim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş Ortaklığı'nın ise, birim fiyat cetvelinin ihale komisyonu tarafından incelenmesi sonucunda teklifte aritmetik hataların bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine 4734 sayılı Yasa'nın Kamu İhale Kanunu'nun 37. maddesi ve 2005 yılı Genel Tebliği'nin XIII. maddesinin ( K ) bendine istinaden teklifin 48.285.650,00 TL+KDV olarak re'sen düzeltilmesine ve ihalenin anılan şirketin uhdesine bırakılmasına 29.06.2006 tarihinde karar verildiği anlaşılmıştır.   İhaleye yalnız iki firmanın teklif vermesi ve bu tekliflerden yalnız birinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olması karşısında, tek geçerli teklifi verenle sözleşme yapılması zorunluluğunun bulunmadığı da gözönüne alınarak, rekabet koşullarının oluşmadığı anlaşılan ihale ile ilgili olarak yapılan başvurunun yerinde olmadığı yönünde verilen dava konusu 28.08.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2007 sayılı Kamu İhale Kurumu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından, anılan kararın iptali gerekirken reddi yolunda hüküm kuran idare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.   Mahkeme kararının İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü'nce 26.06.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006 - 2007 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri Organizasyonu ( İsmek ) Hizmet Alım İşi” ihalesi ilişkin kısmına gelince;   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesinde “istekli” nin, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini ifade edeceği; 54. maddesinde, idarelerin ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Yasa'da belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda isteklilere karşı da sorumlu oldukları, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklinin Yasa'nın 55 ve 56. maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilecekleri; 56. maddesinin 6. fıkrasında ise, itirazen şikayetin, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yolu olduğu hükümlerine yer verilmiştir.   Belirtilen Yasa hükümleri uyarınca dava açılmadan önce itirazen şikayet yolunun kullanılması istekliler açısından zorunlu olmakla beraber, istekli pozisyonunda olmayan kişiler için bu yola başvuru imkanı bulunmamaktadır. Bu durumda olan kişilerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca işlemle bir menfaat alakasının bulunması koşuluyla idari yargıda iptal davası açabilmeleri mümkündür.   Olayda, dava konusu ihale 4734 sayılı Yasa hükümlerine tabi olmakla birlikte, davacı, anılan Yasa hükümlerinde belirtilen istekli sıfatını taşımadığından, söz konusu ihale hakkında dava açabilmesi için, anılan Yasa'da öngörülen idari başvuru yollarını tüketmesine de gerek bulunmadığından, davanın ihalenin iptaline yönelik kısmının incelenmeksizin reddi yolunda hüküm kuran Mahkeme kararında usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.   SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca, temyiz isteminin kabulü ile Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 13.03.2009 tarih ve E.2008/1246, K:2009/372 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 26.10.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13