Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi

Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi

Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi

T.C.

 DANIŞTAY

 13. DAİRE

 E. 2008/4251

 K. 2009/9249

 T. 21.10.2009

 • KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yasa'nın 56/2 Md. Uyarınca Bir Karar Alınmaksızın Sonuca Etkili Olmayacak Nitelikte Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karara Bağlanmasında 4734 S. Yasa'ya Uygunluk Bulunmadığı )

• KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Yasa'nın 56/2 Md. Uyarınca Bir Karar Alınmaksızın Sonuca Etkili Olmayacak Nitelikte Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karara Bağlanmasında 4734 S. Yasa'ya Uygunluk Bulunmadığı )

• ŞİRKETİN KURUMA SÜRESİNDE YAPTIĞI BAŞVURU ( İdarece İhalenin İptal Edildiği Gerekçesiyle İtirazın Esasına Yönelik İncelemeye Geçilmeyerek Yasa'nın 56/2 Md. Uyarınca Bir Karar Alınmaksızın Sonuca Etkili Olmayacak Nitelikte Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karara Bağlanmasında İsabet Olmadığı )

ÖZET : 4734 sayılı Yasa'daki yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca, Kamu İhale Kurulu'nun, uygulamayı yönlendirmek görevinin yanı sıra Kamu ihale Kanunu'nun temel ilkeleri olan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli şekilde kullanılmasının da bir gereği olarak, itirazen şikayetlerde şikayetçinin iddiaları ile de bağlı olmaksızın ihale işlemlerini ve kararının her yönüyle mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, Yasa'nın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almakla zorunlu bulunduğu, itirazen şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu'nun hangi kararları alacağının Yasa ile belirlenmesi, bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar türüne yer verilmemesi karşısında, itirazın incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca Yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığının açık olduğu, Kamu ihale Kurumu'nun 4734 sayılı Kanun'da öngörülen görev ve yetkilerini kullanabilmesinin ve Kuruma yüklenen görev ve fonksiyonların etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin, ancak Kurul kararının sonuca etkili olabilmesiyle mümkün olduğu, bu itibarla; davacı şirketin Kuruma süresinde yaptığı başvurunun, idarece ihalenin iptal edildiği gerekçesiyle itirazın esasına yönelik incelemeye geçilmeyerek, Yasa'nın 56/2 maddesi uyarınca bir karar alınmaksızın, sonuca etkili olmayacak nitelikte, karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karara bağlanmasında, yukarıda belirtilen nedenlerle 4734 sayılı Yasa'ya uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi isabetlidir.

İstemin Özeti : Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 16.01.2008 tarih ve E:2007/1911, K:2008/26 sayılı kararının; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21. maddesinin ( e ) bendinin uygulandığı, anılan Yönetmelik maddesinde, ihalenin idare tarafından iptal edilmesi veya başvuru konusu ihale işleminin daha önce Kurul tarafından iptal edilmiş olması halinde Kurul'un başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına kararı vereceğinin hükme bağlandığı, davacının itirazen şikayet başvurusundan sonra ihalenin idare tarafından iptal edildiği, bu nedenle itirazen şikayet başvurusunun konusuz kaldığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Zuhal Aysun Sunay'ın Düşüncesi : Temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet Karaoğlu'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca 25.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bakanlık Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarının Genel Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan başvuru üzerine verilen 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1747 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden; uyuşmazlık konusu ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 2 isteklinin belgelerinin eksik ve usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle teklifleri değerlendirmeye alınmayarak ihale dışı bırakıldığı, aralarında davacı şirketin de bulunduğu 6 isteklinin tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında kalması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, 29.01.2007 tarihli ihale Komisyonu Kararı ile, yapılan açıklamalar yeterli görülmeyerek aşırı düşük bulunan bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin tek geçerli teklifin sahibi olan M... Temizlik Turizm Yemek Tekstil İnşaat Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakılmasına karar verildiği, davacı şirket tarafından 02.03.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun idarece reddi üzerine 26.04.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 16.05.2007 tarihinde onaylanan 14.05.2007 tarihli ihale Komisyonu Kararı ile, ihale üzerinde bırakılan M... Temizlik Turizm Yemek Tekstil İnşaat Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 08.05.2007 tarihinden itibaren bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve diğer şirketlerin şikayet başvurularının reddedilmiş olması, ihalede başkaca geçerli bir teklifin bulunmaması nedeniyle ihalenin iptaline karar verildiği, Kamu İhale Kurulu'nun davaya konu 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1747 sayılı kararı ile de, karar tarihinde yürürlükte bulunan ihalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21. maddesinin ( e ) bendinde yer alan ihalenin idare tarafından iptal edilmesi halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verileceği kuralı uyarınca, söz konusu ihale idarece iptal edildiğinden davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinin anlaşıldığı, 4734 sayılı Yasa'daki yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca, Kamu İhale Kurulu'nun, uygulamayı yönlendirmek görevinin yanı sıra Kamu ihale Kanunu'nun temel ilkeleri olan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli şekilde kullanılmasının da bir gereği olarak, itirazen şikayetlerde şikayetçinin iddiaları ile de bağlı olmaksızın ihale işlemlerini ve kararının her yönüyle mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, Yasa'nın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almakla zorunlu bulunduğu, itirazen şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu'nun hangi kararları alacağının Yasa ile belirlenmesi, bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar türüne yer verilmemesi karşısında, itirazın incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca Yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığının açık olduğu, Kamu ihale Kurumu'nun 4734 sayılı Kanun'da öngörülen görev ve yetkilerini kullanabilmesinin ve Kuruma yüklenen görev ve fonksiyonların etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin, ancak Kurul kararının sonuca etkili olabilmesiyle mümkün olduğu, bu itibarla; davacı şirketin Kuruma süresinde yaptığı başvurunun, idarece ihalenin iptal edildiği gerekçesiyle itirazın esasına yönelik incelemeye geçilmeyerek, Yasa'nın 56/2 maddesi uyarınca bir karar alınmaksızın, sonuca etkili olmayacak nitelikte, karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karara bağlanmasında, yukarıda belirtilen nedenlerle 4734 sayılı Yasa'ya uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 16.01.2008 tarih ve E:2007/1911, K:2008/26 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 21.10.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13